Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΦΕΚ Γ 481/20192 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Μαρτίου 2019, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), τις δι-
ατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Δαπάνες μετακινού-
μενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν, του
π.δ. 88/29.8.2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160) και τις αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 189 και 190/2018
Α. Μετατίθεται αυτεπάγγελτα η Εφέτης Καλαμάτας Αι-
κατερίνη Δρίλλια του Σπυρίδωνα στο Εφετείο Αθηνών,
για υπηρεσιακούς λόγους.
Β. Μετατίθεται αυτεπάγγελτα η Εφέτης Καλαμάτας
Βηρσαβεέ Μανιάτη του Σωτηρίου στο Εφετείο Αθηνών,
για υπηρεσιακούς λόγους.
Γ. Μετατίθεται, με αίτησή της, η Εφέτης Αθηνών Ευ-
τυχία Κονταράτου του Ιωάννη στο Εφετείο Καλαμάτας.
Δ. Μετατίθεται, με αίτησή της, η Εφέτης Αθηνών Βι-
κτωρία Κατσάπη του Γεωργίου στο Εφετείο Καλαμάτας.
(Αριθμ. απόφασης δέσμευσης πίστωσης της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
12178/18.3.2019).
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"