Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη με αριθ. 117/14-5-2016 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

Α. Όρισε ως εξής τον αριθμό εισακτέων και τα μαθήματα κατά κατεύθυνση, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:
1.   Κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (αριθμός εισακτέων: 20 με εξετάσεις και 5 δικαστικοί λειτουργοί χωρίς εξετάσεις):
2.    Κατεύθυνση Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου (αριθμός εισακτέων: 20 με εξετάσεις και 5 δικαστικοί λειτουργοί χωρίς εξετάσεις):
Οι υποψήφιοι, πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σε μορφή PDF αποκλειστικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : secrpg@law.duth.gr, της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., από 1 Ιουλίου 2016 έως 10 Σεπτεμβρίου 2016, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους και ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
ι) Αίτηση (Χορηγείται από την Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Τμήματος: www.law.duth.gr)
ιι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
ιιι) Αντίγραφο πτυχίου,
ιν) Αναλυτική Βαθμολογία,
ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής), (επικυρωμένο αντίγραφο) και
νι) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στους χώρους διδασκαλίας και εξετάσεων του Τμήματος Νομικής εντός του μηνός Σεπτεμβρίου (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ). Εξεταστέα ύλη είναι όλη η ύλη η οποία αποτελεί περιεχόμενο του κάθε εξεταστέου μαθήματος, εκτός εάν με ανακοίνωση του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου ορισθεί διαφορετικά.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν προφορικά σε ένα από τα ακόλουθα μαθήματα κατ' επιλογήν τους:
1)      Διεθνής Εμπορική Διαιτησία
2)      Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο
Το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο της αίτησής τους.
Σε περίπτωση επιτυχίας των υποψηφίων, οι επιτυχόντες θα πρέπει να επιλέξουν κατά την εγγραφή τους την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν ως κύριο επιστημονικό τους αντικείμενο.
Επίσης, στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας ή οι υποβαλλόμενοι δεν αποδεικνύουν την επαρκή γνώση αυτής, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μία από τις ως άνω αναφερόμενες ξένες γλώσσες, την οποία θα δηλώσουν στο έντυπο της αίτησής τους.
Η εξέταση θα γίνει σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, θα επιτρέπεται η χρήση του αντίστοιχου λεξικού και θα είναι ενιαία για όλες τις κατευθύνσεις.
Β. Όρισε ότι οι υποψήφιοι δικαστικοί λειτουργοί θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική αίτηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, επίσης για μια μόνο κατεύθυνση, από 1/7/2016 έως και 10/9/2016, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
ιι) Βεβαίωση της υπηρεσιακής τους καταστάσεως από την αρμόδια υπηρεσία,
ιιι) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσεως μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, ή δήλωση για
την γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν,
ιν) Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και
ν) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
Η συνέντευξη για την επιλογή τους, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θα είναι περισσότεροι από τους εισακτέους, θα γίνει στη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου.
Γ. Όρισε ότι παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ομοταγές αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, να υποβάλουν, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και όπως περιγράφεται ανωτέρω, αίτηση για επιλογή τους άνευ εξετάσεων, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ι) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ιι) Αντίγραφο πτυχίου,
ιιι) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος ιν) Αναλυτική Βαθμολογία,
ν) Τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής), (επικυρωμένο αντίγραφο) και
νι) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
Η επιλογή εισακτέων από την εν λόγω κατηγορία, πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων ανά Κατεύθυνση, είναι δυνητική και θα κριθεί, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, με βάση τις δυνατότητες του

Τομέα, λαμβανομένου υπόψη και του αριθμού των αιτήσεων και με βασικό κριτήριο την συνάφεια των τίτλων σπουδών των ενδιαφερομένων με τα αντικείμενα του Προγράμματος.
Γενική επισήμανση: Οι τίτλοι σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα αντίγραφα και να συνοδεύονται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας, εφόσον πρόκειται για τίτλο πρώτου επιπέδου και περί αναγνωρίσεως ισοτιμίας για τους τίτλους των λοιπών επιπέδων σπουδών.
Η ολοκλήρωση των σπουδών στο Π.Μ.Σ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» προϋποθέτει παρακολούθηση μαθημάτων για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και την επιτυχή υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής η συγγραφή της οποίας λαμβάνει χώρα στη διάρκεια του β' εξαμήνου.
Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα είναι υποχρεωμένοι στην καταβολή διδάκτρων, το ποσό των οποίων ανέρχεται στα 3000 € για πλήρη κύκλο σπουδών και το οποίο θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η α' ταυτόχρονα με την εγγραφή και η β' με την έναρξη του β' εξαμήνου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής (τηλ.2531039892, 39898, 39897).
Η Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής Καθηγήτρια Μαρίκα Σ. Γιούνη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"