Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 524/2016 )

ΦΕΚ Γ 524/2016 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 1ης Ιουνίου 2016, που εκ-

δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α' 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Κατερί-
νης, τακτικός ανακριτής ο Πρωτοδίκης Κωνσταντίνος
Πολύμερος του Δημητρίου, σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκου Δέσποινας Σκαρλάτου του Πέτρου, η οποία με-
τατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Β. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Σπάρτης,
τακτική ανακρίτρια και ανακρίτρια ανηλίκων η Πρωτοδί-
κης Παρασκευή Αλτανοπούλου του Αιμιλίου, σε αντικα-
τάσταση της Πρωτοδίκου Αλεξάνδρας Μελίσσαργου του
Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.


Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Μαΐου 2016, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ Α'35), όπως ισχύ-
ει, γίνεται δεκτή η από 28.04.2016 υποβληθείσα αίτηση
παραίτησης από την υπηρεσία του Ειρηνοδίκη Α' τάξης
Δημητρίου Κουκουφίκη του Γεωργίου, ο οποίος υπηρε-
τεί στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης.
Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1172558643/02.06.2016)


Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Μαΐου 2016, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α'35), του άρθρου 13 της υποπαρα-
γράφου Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
(Α΄194), όπως ισχύουν, και τις με αριθμούς 9, 10, 14, 15,
16, 17 και 18/2016 αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Ανακαλείται το από 13ης Ιανουαρίου 2016 προεδρικό
διάταγμα (Γ'217/10-3-2016) με θέμα: «Απόσπαση δικα-
στικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστη-
ρίων», κατά το μέρος που αφορά 1) στην απόσπαση της
παρέδρου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Νίκης
Κουμπή του Χρήστου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κο-
ρίνθου και 2) στην απόσπαση της αντεισαγγελέα πρωτο-
δικών Κατερίνης Πολυξένης Τσούλη του Κωνσταντίνου
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
Β. Αποσπάται στην Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου ο
αντεισαγγελέας εφετών Αθηνών Δημήτριος Παϊκόπου-
λος του Δημητρίου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με
δαπάνες του Δημοσίου, για έξι (6) μήνες.
Γ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Εφετών Λαμίας η αντει-
σαγγελέας εφετών Αθηνών Μαρία Σουκαρά - Κατσικάδη
του Γεωργίου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δαπά-
νες του Δημοσίου, από 1-6-2016 έως 15-9-2016.
Δ. Αποσπούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιά-
δας τον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Χρήστο
Καραγιάννη του Θεοδώρου, λόγω υπηρεσιακών ανα-
γκών και με δαπάνες του Δημοσίου, έως 15-9-2016.
Ε. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου
η αντεισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών Μαρία Δάλλα
του Αναστασίου, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με
δαπάνες του Δημοσίου, για έξι (6) μήνες.
ΣΤ. Μετατίθενται αμοιβαία οι αντεισαγγελείς πρωτο-
δικών Χανίων, Παναγιώτα Μπαλαδήμα του Γεωργίου και
Πειραιώς, Ιωάννα Δημητρίου του Κωνσταντίνου, υλοποι-
είται δε η μετάθεσή τους μετά τη λήξη του τρέχοντος
δικαστικού έτους.
(Αριθμοί αποφάσεων Δ/νσης Οικονομικού - Υπ. Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 40236,
40236 Α, 40236 Β, 40236 Γ, 40236 Δ, 40236 Ε, 40236 Ζ,
40236 Η/30-5-2016)
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Μαΐου 2016, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ Α'35), όπως ισχύει, γίνεται
δεκτή η από 28.04.2016 υποβληθείσα αίτηση παραίτη-
σης από την υπηρεσία του Εφέτη Θεσσαλονίκης Θωμά
Πεγιαζόγλου του Ιωάννη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1510155863/02.06.2016)
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"