Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

Ανανέωση θητείας της Προέδρου και του αναπληρωτή αυτής στην στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων κτλ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 257/2018 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 257/2018 

4 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 30481
Ανανέωση θητείας της Προέδρου και του ανα-
πληρωτή αυτής στην Αρχή Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δρα-
στηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρο-
μοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιου-
σιακής Κατάστασης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3932/2011 (Α΄ 49).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210).
3. Τις αποφάσεις με αριθμό 47908/7.7.2017 (YOΔΔ 336)
και 74088/16.10.2017 (ΥΟΔΔ 510).
4. Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό
24/22.3.2018.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη η οποία θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7Γ του ν. 3691/2008 που προστέθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3932/2011, αποφασίζουμε:
ανανεώνουμε, για τρία (3) έτη, τη θητεία της Προέδρου
της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδό-
τησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης, Άννας Ζαΐρη του Ιωάννη
(Α.Δ.Τ.: ΑΚ 619089), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
και του αναπληρωτή της, Ιωάννη Αγγελή του Εμμανουήλ
(Α.Δ.Τ.: ΑΝ 137365 ), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 30 Απριλίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"