Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ν. 4537/2018 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 84/2018


Άρθρο 40
Χρέωση για παροχή πληροφοριών
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν επιτρέπεται
να χρεώνει το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για παροχή
πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 60.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Άρθρο 62
Επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις

ΤΙΤΛΟΣ V
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ


Άρθρο 106
Τροποποιήσεις του ν. 2251/1994

Άρθρο 109
Καταργούμενες διατάξεις
(άρθρο 114 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 104, 105 και 107,
καταργούνται τα άρθρα 1 έως 83 του ν. 3862/2010 και
οποιαδήποτε παραπομπή σε αυτόν νοείται ως παρα-
πομπή στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Οι κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί σύμφω-
να με τις διατάξεις που καταργούνται σύμφωνα με την
παράγραφο 1, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 113
Τροποποίηση του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από
Τυχερά Παίγνια

Άρθρο 114
Τροποποίηση των άρθρων 14 και 72
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 116
Τροποποίηση του άρθρου 100Γ του
ν. 2960/2001 (τελ. Κωδ)

Άρθρο 145
Τροποποίηση του άρθρου 54Α του
ν. 4174/2013 πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"