Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Αναστολή εργασιών του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και έναρξη λειτουργίας αυτού σε νέο κτίριο. ΦΕΚ B 1688/2018

ΦΕΚ B 1688/2018 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34254 οικ. (1)
Αναστολή εργασιών του Ειρηνοδικείου Ηρακλεί-
ου και έναρξη λειτουργίας αυτού σε νέο κτίριο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1 και 3 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α' 35) και β) του
άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και γ) του π.δ. 125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210/5-11-2016).
2) Τα 605/9-5-2018 και 626/10-5-2018 έγγραφα της
Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου προς τον
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την
επικείμενη μεταστέγαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλεί-
ου σε νέο κτίριο στην οδό Σμύρνης 26 στην πόλη του
Ηρακλείου.
3) Την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να καταστεί εφικτή
η υλοποίηση της προγραμματισθείσας μεταστέγασης
του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου στις 16, 17 και 18 Μαΐου
2018, καθώς και η έναρξη της λειτουργίας αυτού στο νέο
κτίριο στις 21 Μαΐου 2018.
4) Την ανάγκη καθορισμού των ακροατηρίων του νέου
κτιρίου και συγκεκριμένα δυο (2) ακροατηρίων και τριών
(3) γραφείων που θα χρησιμοποιούνται ως ακροατήρια.
5) Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Α. Αναστέλλουμε τις εργασίες του Ειρηνοδικείου Ηρα-
κλείου από τη 16η έως και τη 18η Μαΐου 2018, λόγω με-
ταστέγασης αυτού στο νέο κτίριο, επί της οδού Σμύρνης
26, στην πόλη του Ηρακλείου και
Β. Ορίζουμε την 21η Μαΐου 2018 ως ημερομηνία έναρ-
ξης λειτουργίας του Ειρηνοδικείου στο νέο κτίριο και
καθορίζουμε σ' αυτό δυο (2) ακροατήρια (ένα στον 1ο
και ένα στον 2ο όροφο) και τρία (3) γραφεία (ένα στον
1ο και δυο στον 2ο όροφο) που θα χρησιμοποιούνται
ως ακροατήρια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"