Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ διορισμού ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΕλΣυν Τεύχος Γ’ 2127/01.09.2022

Τεύχος Γ’ 2127/01.09.2022

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Με το από 12.08.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκδό-
θηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα
με:
A) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Συντάγματος και
1) των άρθρων 40-41, 43-44, 64-66 και 82 του ν. 4938/2022
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109),
2) του άρθρου 36 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246),
3) του άρθρου 13 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130)
και 4) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυ-


βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137).
Β) Τον πίνακα αρχαιότητας εκπαιδευομένων της 27ης
Σειράς του Τμήματος υποψήφιων Εισηγητών Ελεγκτικού
Συνεδρίου, κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και
Γ) την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./84/9963/12.07.2022
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή προ-
σωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης» (Β’ 3808), για τον
διορισμό των αποφοίτων της 27ης Εκπαιδευτικής Σειράς
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δόκιμων Εισηγη-
τών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
οι κάτωθι έξι (6) απόφοι-
τοι της 27ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαι-
οσύνης, του Τμήματος Υποψήφιων Εισηγητών Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, οι οποίοι περάτωσαν στις 31.05.2022 την
κατάρτισή τους και έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1) Στυλιανή Τόρη του Γεωργίου και της Ευθυμίας, που
γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1987 και έλαβε
συνολικό βαθμό 12.71713,
2) Άννα-Μαρία Ζενέλη του Τρύφωνος και της Άννας,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1984 και
έλαβε συνολικό βαθμό 12.61620,
3) Λυδία Αγγελοπούλου του Γεωργίου και της Ευδοκί-
ας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1989
και έλαβε συνολικό βαθμό 12.61388,
4) Μαρία Παπαμιχαλοπούλου του Αλεξάνδρου και της
Φανής, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος
1991 και έλαβε συνολικό βαθμό 12.55246,
5) Κυριακή Ραπτοπούλου του Μιχαήλ και της Γιαννού-
λας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1980 και
έλαβε συνολικό βαθμό 12.51097 και
6) Μελίνα Περδίκη του Νικολάου και της Παναγιώτας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1981 και
έλαβε συνολικό βαθμό 12.44630
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 46911/
16.08.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου:
1. Στυλιανή Τόρη: 4388031264/29.07.2022,
2. Άννα-Μαρία Ζενέλη: 5734187381/29.07.2022,
3. Λυδία Αγγελοπούλου: 7834106239/29.07.2022
4. Μαρία Παπαμιχαλοπούλου: 9163963426/29.07.2022,
5. Κυριακή Ραπτοπούλου: 1251014339/29.07.2022,
6. Μελίνα Περδίκη: 9695229084/29.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών:
1. Στυλιανή Τόρη: 44739/29.07.2022,
2. Άννα-Μαρία Ζενέλη: 44745/29.07.2022,
3. Λυδία Αγγελοπούλου: 44747/29.07.2022,
4. Μαρία Παπαμιχαλοπούλου: 44749/29.07.2022,
5. Κυριακή Ραπτοπούλου: 44759/29.07.2022,
6. Μελίνα Περδίκη: 44761/29.07.2022).
Με το από 09.08.2022 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμ-
φωνα με:
A) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Συντάγματος και
1) των άρθρων 40-41, 43-44, 64-66 και 82 του ν. 4938/2022
«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109),
2) του άρθρου 36 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246),
3) του άρθρου 14 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130)
και 4) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.1558/1985 «Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137).
Β) Τον πίνακα αρχαιότητας εκπαιδευομένων της 27ης
Σειράς του Τμήματος υποψήφιων Εισηγητών της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κα-
τεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και
Γ) την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./84/9963/12.07.2022
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατανομή προ-
σωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης» (Β’ 3808, για τον

διορισμό των αποφοίτων της 27ης Εκπαιδευτικής Σειράς
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δόκιμων Ει-
σηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
στο
Ελεγκτικό Συνέδριο οι κάτωθι τέσσερις (4) απόφοιτοι
της 27ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών, κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιο-
σύνης, του Τμήματος Υποψήφιων Εισηγητών της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι
οποίοι περάτωσαν στις 31.05.2022 την κατάρτισή τους
και έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1) Ειρήνη Πετροπούλου του Χαράλαμπου και της Ελέ-
νης, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1987 και
έλαβε συνολικό βαθμό 12.49534,
2) Μαρία Ανδρέου του Γεωργίου και της Βασιλικής,
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1990 και
έλαβε συνολικό βαθμό 12.10793,
3) Μαρία Τσιμούνη του Ιωάννη και της Ροδόκλειας, που
γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής το έτος 1978 και έλαβε
συνολικό βαθμό 11.67286 και
4) Θεόδωρος Γεωργίου του Σπυρίδωνος και της Σταμα-
τίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1981
και έλαβε συνολικό βαθμό 11.03806
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 46912/
16.08.2022)
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου:
1. Ειρήνη Πετροπούλου: 9638116175/29.07.2022,
2. Μαρία Ανδρέου 1193023101/29.07.2022,
3. Μαρία Τσιμούνη: 8817104638/29.07.2022,
4. Θεόδωρος Γεωργίου: 6279352279/29.07.2022).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών:
1. Ειρήνη Πετροπούλου: 44763/29.07.2022,
2. Μαρία Ανδρέου: 44764/29.07.2022,
3. Μαρία Τσιμούνη: 44765/29.07.2022,
4. Θεόδωρος Γεωργίου: 44766/29.07.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ