Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 825/2018)


ΦΕΚ Γ 825/2018 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Ιουλίου 2018, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του Συ-
ντάγματος, το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός ν. 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει, το π.δ. 125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210)

.....διαπιστώνεται η αποχώρηση από την υπηρεσία, από
1ης Ιουλίου 2018, των παρακάτω δικαστικών λειτουργών:
Α. Των Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, λόγω συ-
μπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της
ηλικίας τους:
1) Ιωάννη Γιαννακόπουλου του Στεφάνου, (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 1191106112/11-6-2018).
2) Γεωργίου Σακκά του Νικολάου (αριθμ. βεβ. διαγρα-
φής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 4971853116/11-6-2018) και
3) Χρυσούλας Παρασκευά του Δημητρίου (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 1156146584/11-6-2018).
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Β. Των Αρεοπαγιτών, λόγω συμπλήρωσης του εξηκο-
στού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Δημητρούλας Υφαντή του Γεωργίου (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 3938781091/11-6-2018).
2) Χριστόφορου Κοσμίδη του Ιωάννη (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 3728054175/11-6-2018).
3) Ελένης Διονυσοπούλου του Ανδρέα (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 9345186929/11-6-2018).
4) Ευγενίας Προγάκη του Ηλία, (αριθμ. βεβ. διαγραφής
από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη-
μοσίου: 7361891685/11-6-2018).
5) Χαράλαμπου Καλαματιανού του Γεωργίου, (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1003256109/11-6-2018).
6) Δημήτριου Χονδρογιάννη του Σπυρίδωνα, (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 6969759106/11-6-2018).
7) Χαράλαμπου Μαχαίρα του Γεωργίου, (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 1112018100/11-6-2018).
8) Απόστολου Παπαγεωργίου του Ηλία, (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 1272076728/11-6-2018).
9) Νικήτα Χριστόπουλου του Αναστασίου, (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 3611860107/11-6-2018).
10) Ιωάννη Μπαλιτσάρη του Τζαννέτου, (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 5056441212/11-6-2018).
11) Γεωργίου Μιχολιά του Λεωνίδα, (αριθμ. βεβ. δια-
γραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλη-
νικού Δημοσίου: 1069811338/11-6-2018).
12) Αλεξάνδρας Κακκαβά του Χρήστου, (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 7107531281/11-6-2018).
13) Μαρίας Γκανιάτσου του Κωνσταντίνου, (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 1071113191/11-6-2018).
14) Μαρίας Παπασωτηρίου του Βασιλείου (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 3532511041/11-6-2018) και
15) Κωνσταντίνου Πιτταρά του Νικηφόρου (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 1449611221/11-6-2018).
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Γ. Των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, λόγω συ-
μπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της
ηλικίας τους:
1) Γεωργίου Παντελή του Παντελή, (αριθμ. βεβ. διαγρα-
φής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου: 5312411943/2-7-2018).
2) Νικολάου Παντελή του Δημητρίου, (αριθμ. βεβ. δι-
αγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλη-
νικού Δημοσίου: 1153448148/2-7-2018).
3) Αθανάσιου Ακριτίδη του Ευαγγέλου, (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 1229121128/2-7-2018).
4) Θεοφανίας Κοντοθανάση του Αναστασίου, (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 8216268474/2-7-2018).
5) Αικατερίνης Πιστόλη του Γεωργίου, (αριθμ. βεβ. δι-
αγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλη-
νικού Δημοσίου: 7475103355/11-7-2018).
6) Παναγιώτη Αγγελόπουλου του Γεωργίου (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1197772113/11-7-2018) και
7) Δημητρίου Νάιντου του Χρήστου (αριθμ. βεβ. δια-
γραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλη-
νικού Δημοσίου: 6531252812/4-7-2018).
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Δ. Των Προέδρων Εφετών, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Θεσσαλονίκης, Ανέστη Μηλιόπουλου του Βασιλείου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1231064168/2-7-2018),
2) Αθηνών, Απόστολου Παπαθεοδώρου του Ανδρέα
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3366104781/3-7-2018) και
3) Αθηνών, Ανδρέα Ποταμιάνου του Δημητρίου (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 7211138511/3-7-2018).
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
Ε. Των Εισαγγελέων Εφετών, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Θεσσαλονίκης, Ευάγγελου Μιχαήλου του Ανδρέα
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1043569831/2-7-2018).
2) Πειραιά, Έλλης Τουμπάνου του Ιωάννη, (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 1181011021/3-7-2018).
3) Πειραιά, Αργυρούς Χουδετσανάκη του Νικολάου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7218652280/3-7-2018) και
4) Θράκης, Γεωργίου Σιώπη του Εμμανουήλ (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1213652881/3-7-2018).
Οι ανωτέρω διατηρούν, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατείχαν.
ΣΤ. Των Εφετών, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού
πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Δωδεκανήσου, Γλυκερίας Γεωργάτσου - Μουρί-
κη του Χρυσόστομου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
8310820974/12-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχε.
2) Αθηνών, Σπυριδούλας Μοσχονά του Στυλιανού
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1209117127/3-7-2018).
Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
3) Αθηνών, Μαρίας Τσιριμώκου του Αντωνίου (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 7812376229/3-7-2018). Διατηρεί
τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
4) Θεσσαλονίκης, Βασιλείου Τσιούρδα του Αγγέλου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1312510753/2-7-2018).
5) Αθηνών, Ελένης Κασιαλμά του Ευσταθίου (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 2950758764/3-7-2018) και
6) Αθηνών, Κασσιανής Λιάρου του Χρήστου (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 3014124101/3-7-2018).
Ζ. Των Αντεισαγγελέων Εφετών, λόγω συμπλήρωσης
του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Λάρισας, Κωνσταντίνου Γκόγκου του Γεωργίου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1205308445/3-7-2018).
Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
2) Θεσσαλονίκης, Θεοφάνη Λιούτα του Κωνσταντίνου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1216308739/2-7-2018) και
3) Αθηνών, Γαληνού Μπρη του Αλεξάνδρου (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 5225118831/11-7-2018).
Η. Των Ειρηνοδικών Α΄ τάξης, λόγω συμπλήρωσης του
εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους:
1) Πταισματοδικείου Αθηνών, Παναγιώτας Μοιρα-
λιώτη του Αλεξίου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1204178810/2-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχε.
2) Ιωαννίνων, Λαμπρινής Ζυγομήτρου του Χριστοδού-
λου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4711154532/3-7-2018).
Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
3) Αθηνών, Αγγελικής Δράκου του Κωνσταντίνου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2530644921/3-7-2018).
Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
4) Πταισματοδικείου Αγρινίου, Αναστασίας Αδαμο-
πούλου του Πέτρου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9225271246/2-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχε.
5) Κοζάνης, Άννας Σουρανάκη του Ιωάννη (αριθμ. βεβ.
διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 8180120585/16-7-2018). Διατηρεί
τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
6) Θεσσαλονίκης, Αθηνάς Τσιούρδα - Αλεξανδρή του
Αθανασίου. Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε. (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9054554995/
2-7-2018).
7) Πταισματοδικείου Αθηνών, Αναστασίας Δημοπούλου
του Ιωάννη (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2118671093/
2-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
8) Θεσσαλονίκης, Μαγδαληνής Τζιώρτζη του Γεωργί-
ου. Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3586441140/2-7-2018).
9) Θεσσαλονίκης, Ελένης Δημοπούλου του Επαμεινών-
δα. Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8411679888/2-7-2018).
10) Αθηνών, Αντωνίας Κουτσοπάγου του Βασιλείου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1111968170/3-7-2018).
Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
11) Αθηνών, Μαρίας Μπαμπάνη του Ευαγγέλου (αριθμ.
βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 5641901191/5-7-2018). Διατηρεί
τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
12) Πταισματοδικείου Αθηνών, Γεωργίας Καραμαλίκη -
Μπακρώζη του Χρήστου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9387829947/2-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχε.
13) Αθηνών, Παναγιώτας Μέντζα - Κουκούλη του
Ασκληπιού (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9511672121/
3-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
14) Αθηνών, Αγγελικής Δεμέστιχα του Βασιλείου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9452831012/3-7-2018).
Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
15) Αθηνών, Αικατερίνης Αγραπίδου - Κολονιώτη
του Ευαγγέλου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
4512818975/3-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της
θέσης που κατείχε.
16) Αθηνών, Κωνσταντίνας Ίσσαρη του Γεωργίου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9044131051/3-7-2018).
Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
17) Αθηνών, Ιωάννας Σφυρή - Κακαβούλη του Δημη-
τρίου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1107777547/
3-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
18) Αθηνών, Ελένης Τσαμούρη - Γεωργιακάκη του
Στεφάνου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Αν-
θρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6347178296/
3-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
19) Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, Βαΐτσας Σαμαρά
του Γρηγορίου (αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
8310820974/ 12-7-2018). Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο
της θέσης που κατείχε.
20) Βέροιας, Κυριακής Κεχαγιά - Σαμσάκη του Στεργίου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1015712323/3-7-2018).
Διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε.
21) Αθηνών, Χρυσούλας Γκάνη του Κωνσταντίνου
(αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6109112986/3-7-2018).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

==========
ΔΙΟΡΘΩΣΗ

 ΦΕΚ Γ 1371/2018 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Οκτωβρίου 2018,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του
Συντάγματος, το άρθρο 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει,

το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210), το π.δ. 88/
29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 160) και το από 11-7-2018
προεδρικό διάταγμα «Αποχώρηση από την υπηρεσία
δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικί-
ας» (Γ΄825/20-7-2018) διορθώνεται το από 11-7-2018
προεδρικό διάταγμα «Αποχώρηση από την υπηρεσία
δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών
δικαστηρίων λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας»
(Γ΄825/20-7-2018) ως εξής:
Διατηρούν τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχαν
οι κατωτέρω δικαστικοί λειτουργοί των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων, οι οποίοι αποχώρησαν από την
υπηρεσία από 1ης Ιουλίου 2018, λόγω συμπλήρωσης
του ορίου ηλικίας:
1. Βασίλειος Τσιούρδας του Αγγέλου, τέως Εφέτης
Θεσσαλονίκης.
2. Ελένη Κασιαλμά του Ευσταθίου, τέως Εφέτης Αθη-
νών.
3. Κασσιανή Λιάρου του Χρήστου, τέως Εφέτης Αθη-
νών.
4. Θεοφάνης Λιούτας του Κωνσταντίνου, τέως Αντει-
σαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης.
5. Γαληνός Μπρης του Αλεξάνδρου, τέως Αντεισαγγε-
λέας Εφετών Αθηνών.
6. Χρυσούλα Γκάνη του Κωνσταντίνου, τέως Ειρηνο-
δίκης Α΄ τάξης Αθηνών.
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"