Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Μυτιλήνης. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 415/2018 )2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 21318
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Μυτιλήνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 12 του α.ν. 2724/1940
«Περί οργανώσεως και λειτουργίας αναμορφωτικών κα-
ταστημάτων ανηλίκων» (ΦΕΚ 449 Α'), όπως τροποποιή-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4109/2013
«Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητι-
κού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α').
β) Του άρθρου 11 του ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της
ποινικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους δράστες, πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της
εγκληματικότητας των ανηλίκων» (ΦΕΚ 111 Α'), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α').
γ) Του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών» (ΦΕΚ 35 Α'), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6 Α').
ε) Του άρθρου 15 παρ. 3 του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 136 Α').
2. Το με αριθμ. 13/9-1-2018 έγγραφο του Εφετείου Βο-
ρείου Αιγαίου και το με αριθμό 16/9-1-2018 έγγραφο της
Εισαγγελίας Εφετών Βορείου Αιγαίου.
3. Την με αριθμ. 22631/2018 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντο-
λή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
κ.λπ.» (1450 Β').
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Μυτιλήνης ως εξής:
1. Αρετή Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, Εφέτη
Βορείου Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. Ξ 655121, Πρόεδρο, με ανα-
πληρώτρια αυτής την Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού του
Αιμιλίου, Εφέτη Βορείου Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. AB 440701.
2. Ευστράτιο Γεωργούλα του Χαραλάμπους, επίκουρο
καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 425419, τακτικό μέλος, με ανα-
πληρώτρια αυτού την Μαρία Περδικούρη του Γεωργίου,
καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 929027.
3. Αθηνά Αντωνίου του Δημητρίου, επιμελήτρια ανη-
λίκων στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινω-
νικής Αρωγής Μυτιλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 409675, τακτικό
μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Παναγιώτη Αμερικάνο
του Βασιλείου, κοινωνικό λειτουργό στην Αστική Μη Κερ-
δοσκοπική Εταιρεία «Ηλιαχτίδα», με Α.Δ.Τ. ΑΖ 927841.
4. Βαλαντούλα Χρήστου του Γεωργίου, δικηγόρο Μυτι-
λήνης, με Α.Δ.Τ. AB 470652, τακτικό μέλος, με αναπληρώ-
τρια αυτής την Αγγελική Σαντή του Παναγιώτη, δικηγόρο
Μυτιλήνης, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 438898.
5. Παναγιώτη Τσουκαρέλλη του Χριστόφα, κοινωνικό
λειτουργό στο Κ.Ε.Δ.Υ. Λέσβου, Δρ. κοινωνιολογίας, με
Α.Δ.Τ. ΑΕ 933909, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού
τον Ευστράτιο Κομνηνό του Νικολάου, εφημέριο του
Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 928910.
6. Ελένη Αξιώτου του Ευστρατίου, παιδίατρο, με Α.Δ.Τ.
ΑΕ 930980, τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την
Ειρήνη Σημαντίρη του Ευστρατίου, παιδίατρο, με Α.Δ.Τ.
ΑΗ 430840.
7. Βασιλική Ανδρεαδέλλη του Γεωργίου, επισκέπτρια
υγείας και νοσηλεύτρια, Πρόεδρο της Αστικής Μη Κερ-
δοσκοπικής Εταιρείας «Ηλιαχτίδα», με Α.Δ.Τ. ΑΖ 434915,
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Ηλία Νταγλα-
ράκη του Αποστόλου, κλινικό ψυχολόγο στην Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ηλιαχτίδα», με Α.Δ.Τ. AM 657623.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και
αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"