Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Ανασυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 52984
Ανασυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνι-
σμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων
Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 77Α παρ. 1 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει.
2. Το π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
3. Τη με αριθμ. 104572/24.12.2014 (Γ΄ 1756) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, με θέμα «Προκήρυξη διαγωνισμού
για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδι-
κών Δ΄ τάξεως», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ.
104586/31.12.2014 (Γ΄ 1819) όμοια.
4. Τη με αριθμ. 13701/25.02.2015 (ΥΟΔΔ΄ 100) από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα «Συγκρότηση Επιτρο-
πής διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως», καθώς
και τις με αριθμούς 36131/07.05.2015 (ΥΟΔΔ΄ 332),
57385/31.08.2015 (ΥΟΔΔ΄ 622), 74683/9.10.2015
(ΥΟΔΔ΄ 728) και 80299/29.10.2015 (ΥΟΔΔ΄ 770) όμοιες, με
τις οποίες η ανωτέρω συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
5. Τη με αριθμ. 65/2018 απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
6. Τη με αριθμ. 121/02.05.2018 πράξη του Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
7. Τη με αριθμ. 39/08.05.2018 πράξη της Εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου.
8. Τη με αριθμ. 26/17.05.2018 απόφαση της Ολομέλει-
ας του Αρείου Πάγου.
9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4216/18.05.2018 έγγρα-
φο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Την ανασυγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δια-
γωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων
Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως έτους 2015, σε συμμόρφωση
προς τη με αριθμό 65/2018 απόφαση του Τμήματος Γ΄
του Συμβουλίου της Επικρατείας ως εξής:
1. Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη του Αναστα-
σίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 458398, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου,
ως Πρόεδρο.
2. Κωνσταντίνο Παρασκευαΐδη του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 047929, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ως μέλος.
3. Πέτρο Σαλίχο του Αναστασίου με Α.Δ.Τ. 734050, Αρε-
οπαγίτη, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Πιπι-
λίγκα του Σπυρίδωνος με Α.Δ.Τ. ΑΚ 129732, Αρεοπαγίτη.
4. Χρήστο Χρυσάνθη του Σπυρίδωνος με Α.Δ.Τ.
Χ 172273, Επίκουρο Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, ως
μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Χριστοδού-
λου του Φοίβου με Α.Δ.Τ. AB 340101, ομοίως Επίκουρο
Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου, και
5. Ιωάννη Δεληκωστόπουλο του Στεφάνου με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 096151, Επίκουρο Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας,
ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Κατηφόρη
του Μιχαήλ-Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 687553, ομοίως Επί-
κουρο Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελέσει η Χρυ-
σάνθη Σημαντήρα του Ελευθερίου με Α.Δ.Τ. Σ 561457,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας της Εισαγγε-
λίας του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"