Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης του άρθρου 110 Α΄ του Ποινικού Κώδικα.

ΦΕΚ B 1067/2015 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39067
Διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης του
άρθρου 110 Α΄ του Ποινικού Κώδικα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 110 Α΄ του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4322/2015
(ΦΕΚ Α΄ 42/27.4.2015) «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξε−
ων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου
και άλλες διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την διαδικασία της ειδικής πραγματο−
γνωμοσύνης για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των
παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 110 Α΄ του Ποινικού Κώδικα
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 4322/
2015 ως εξής:
1. Ο ειδικός πραγματογνώμονας ο οποίος ορίζεται από
τον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να διακριβώσει τη
συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 110 Α΄ του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 4322/2015, υποβάλλει
στον Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης αίτημα
για την άμεση μεταγωγή του κρατουμένου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Σωφρονι−
στικού Κώδικα (Ν. 2776/1999 ΦΕΚ Α΄ 291/24.12.1999) σε
δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο έχει κλινική κατάλληλη
για τη διάγνωση της συγκεκριμένης ασθένειας, εφόσον
η διάγνωση της ασθένειας δεν είναι δυνατή από το
Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.
2. Ο κρατούμενος κατά την διάρκεια της παραμονής
του στο δημόσιο νοσοκομείο, υποβάλλεται σε κλινικό
και εργαστηριακό έλεγχο που ορίζεται από τον Διευ−
θυντή της οικείας κλινικής.
Η φύλαξη του κρατουμένου γίνεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
3. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται αιτιολο−
γημένη γνωμάτευση και εκδίδεται σχετικό πιστοποιη−
τικό από τον Διευθυντή της οικείας κλινικής, τα οποία
τίθενται στον ιατρικό φάκελο του κρατουμένου.
4. Ο Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης ή ο
Διευθυντής του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλ−
λού διαβιβάζει αμέσως στον ειδικό πραγματογνώμονα
τον ιατρικό φάκελο του κρατουμένου, ο οποίος, αφού
τον συνεκτιμήσει, συντάσσει τη σχετική πραγματογνω−
μοσύνη με την οποία διακριβώνεται η συνδρομή ή όχι
των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 110
Α΄ του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4322/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"