Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. (ΦΕΚ A 64/2015 )

ΦΕΚ A 64/2015ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 64
28 Ιουνίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδι−
κασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης
Ιουλίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθμισθεί η διαδικασία διε−
ξαγωγής δημοψηφίσματος την 5/07/2015, σε ιδιαίτερα
σύντομες χρονικές προθεσμίες, ώστε να τοποθετηθεί
ο ελληνικός λαός επί του εθνικού θέματος χωρίς να
παρατείνεται η πολιτική αβεβαιότητα, προς βλάβη της
εθνικής οικονομίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ρυθμίσεις της διαδικασίας δημοψηφίσματος
της 5ης Ιουλίου 2015
1. Κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 η διαδι−
κασία πραγματοποιείται αυτοδικαίως στα ίδια εκλογικά
τμήματα, με εξαίρεση τα ειδικά εκλογικά τμήματα ετε−
ροδημοτών, και κατά παρέκκλιση της διάταξης του εδα−
φίου τρίτου της παρ. 1 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012
(Α΄ 57), με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και με τους
αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρω−
τές αυτών, που διεξήχθησαν και οι εθνικές εκλογές
της 25ης Ιανουαρίου 2015. Οι ετεροδημότες εκλογείς
ψηφίζουν στα κοινά εκλογικά τμήματα. Για το διορισμό
και την ενημέρωση των διοριζόμενων στις εφορευτικές
επιτροπές, δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση
απόφασης.
2. Ειδικά για το δημοψήφισμα αυτό:
α) οι προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία προθε−
σμίες συντέμνονται ως ακολούθως: αα) η προθεσμία
της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4023/2011
(Α΄ 220) σε μία (1) ημέρα, ββ) η προθεσμία της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4023/2011 σε μία (1)
ημέρα, γγ) οι προθεσμίες της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 27 του Π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) σε μία (1) ημέρα για
τη διαβίβαση των προβλεπόμενων καταστάσεων στον
Πρόεδρο Πρωτοδικών και σε μία (1) ημέρα για την έκ−
θεση των καταστάσεων στο κατάστημα του Πρωτοδι−
κείου και την άσκηση της προβλεπόμενης ένστασης,
δδ) η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 55
του Π.δ. 26/2012 σε τρεις (3) ημέρες, εε) η προθεσμία
της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012 σε
δύο (2) ημέρες, στστ) η προθεσμία του άρθρου 56 του
Π.δ. 26/2012 σε μία (1) ημέρα και ζζ) οι ανωτέρω προθε−
σμίες και κάθε άλλη προβλεπόμενη στο ν. 4023/2011 ή
στο Π.δ. 26/2012, μπορεί να συντέμνεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με όμοια απόφαση ορίζονται οι διαστάσεις του ψηφο−
δελτίου και κάθε άλλη λεπτομέρεια της διαδικασίας
διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης.
β) αα) Οι δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, καθώς και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για προ−
μήθειες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ομαλή
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος λογίζονται ως εκλο−
γικές και εκτελούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων. ββ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4270/2014, επιτρέ−
πεται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής,
για την αντιμετώπιση των εξόδων αποζημίωσης, καθώς
και οδοιπορικών εξόδων των διοριζόμενων εφόρων αντι−
προσώπων της δικαστικής αρχής και των αναπληρωτών
τους, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των
αναπληρωτών αυτών, στις περιπτώσεις που η αποζημίω−
ση προκαταβάλλεται, στο όνομα της Τράπεζας Πειραιώς
Α.Ε., ως α΄ υπολόγου.
γ) αα) Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης (Ο.Τ.Α.) για την καταβολή εκλογικής αποζημίω−
σης σε υπαλλήλους τους δεν συμψηφίζονται με οφειλές
των φορέων αυτών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά
ταμεία και τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, από οποιαδήποτε αιτία και είναι ακατάσχετες
εις χείρας τρίτων. ββ) Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφί−
ου ισχύει για χρηματοδοτήσεις που καταβάλλονται σε
Ο.Τ.Α. από την 14η Απριλίου 2015, ανεξάρτητα από το
χρόνο γένεσης της αξίωσης των υπαλλήλων τους για
καταβολή της προβλεπόμενης εκλογικής αποζημίωσης.
3. α) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 10
του ν. 4023/2011 προστίθεται η εξής φράση: «Εκτός από
 έχουν δικαίωμα να ορίζουν έναν εκπρόσωπό τους και
τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα.» β) Ειδικά
για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 οι Επιτροπές
Υποστήριξης συγκροτούνται την επομένη της δημοσίευ−
σης του Π.δ. προκήρυξής του, μετά από σχετική δήλωση
των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων φορέων
του άρθρου 5 ν.4023/2011 στον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν δεν είναι δυνατή η
συγκρότηση μιας μόνο Επιτροπής Υποστήριξης για το
«ναι» ή το «όχι», λόγω ιδεολογικών ή πολιτικών ή άλλων
διαφωνιών, αυτό ανακοινώνεται εντός της ίδιας ως άνω
προθεσμίας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης από τον εκπρόσωπο του πρώτου σε
κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος μεταξύ αυτών που
υποστηρίζουν κάθε επιλογή. Στην περίπτωση αυτή ο
χρόνος που διατίθεται για τη δημόσια υποστήριξη του
«ναι» και του «όχι» με τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 9 του ν.4023/2011 για την προβολή μηνυμάτων
και την παρουσίαση της δραστηριότητας, καθώς επίσης
οι χώροι υπαίθριας προβολής της παραγράφου 5 του
άρθρου 9 αυτού κατανέμονται ως εξής: αα) κατά τα δύο
τρίτα μεταξύ των κομμάτων, ανάλογα με την κοινοβου−
λευτική τους δύναμη. ββ) κατά το ένα τρίτο, ισομερώς
για το ναι ή όχι μεταξύ των ενώσεων προσώπων, των
επιστημονικών, επαγγελματικών ή συνδικαλιστικών ορ−
γανώσεων και κάθε άλλης οργάνωσης της κοινωνίας
των πολιτών. Ο εσωτερικός καταμερισμός του χρόνου
μεταξύ τους γίνεται με τρόπο που θα αποφασίσουν οι
ίδιες. γ) Η μη συγκρότηση Επιτροπών Υποστήριξης σε
καμιά περίπτωση δεν επιδρά στο κύρος του δημοψη−
φίσματος.
Άρθρο 2
Θέματα δημοσκοπήσεων
Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 (Α΄ 188)
όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ε΄ και στ΄ ως εξής:
«ε. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια του δημοψηφί−
σματος και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας,
απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για
την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδή−
ποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκο−
πήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση
και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με
οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.
στ. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου,
μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια του δημοψηφίσμα−
τος και μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας,
απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιο−
φωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης,
στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερί−
δα και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόμματα και
στους μετέχοντες στις Επιτροπές Υποστήριξης του
ν. 4023/2011 (Α΄ 220), η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημο−
σιοποίηση ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε
έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διε−
νεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και
προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα,
πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και
κοινωνικά ζητήματα.»
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ−ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ − ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΣΥΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ,
ΟΛΓΑ − ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ, ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
ΑΠΟ

4 σχόλια:

 1. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι έφοροι θα προπληρωθούν, μέσω τραπεζών. Ρε τι ωραία που περνάμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πόση θα είναι η αποζημίωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γνωρίζει κανείς να μας ενημερώσει ποια θα είναι η αποζημίωση;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όσοι είχαν διοριστεί δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και σύμφωνα με την ΠΝΠ θα είναι και δ.α. και στο δημοψήφισμα, μπορούν να ζητήσουν απαλλαγή αν δεν θέλουν να είναι; Απ' ότι είδα δεν θα επιδοθούν ούτε κλήσεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"