Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΕ (προδ): Μη ύπαρξη δικαιώματος στην αποζημίωση αυτή για γυναίκα τακτικό δικαστή σε περίπτωση υποχρεωτικής άδειας μητρότητας ληφθείσας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005

Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 14ης Ιουλίου 2016 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Maria Cristina Elisabetta Ornano κατά Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

(Υπόθεση C-335/15) (1)
([Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΚ (μετέπειτα άρθρο 141 ΕΚ) - Οδηγία 75/117/EOK - Ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων - Άρθρο 1 - Οδηγία 92/85/EOK - Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων - Άρθρο 11, σημεία 2, στοιχείο β', και 3 - Εθνική νομοθεσία που προβλέπει για τους τακτικούς δικαστές αποζημίωση για τις επιβαρύνσεις που υφίστανται κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας - Μη ύπαρξη δικαιώματος στην αποζημίωση αυτή για γυναίκα τακτικό δικαστή σε περίπτωση υποχρεωτικής άδειας μητρότητας ληφθείσας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005])
(2016/C 335/31)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Αιτούν δικαστήριο
Consiglio di Stato
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Maria Cristina Elisabetta Ornano
κατά
Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero
Διατακτικό
Το άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΚ (μετέπειτα άρθρο 141 ΕΚ), το άρθρο 1 της οδηγίας 75/117/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, και το άρθρο 11, σημεία 2, στοιχείο β', και 3, της οδηγίας 92/85/EOK του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/EOK), πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι, στην περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος δεν έχει προβλέψει τη διατήρηση όλων των στοιχείων της αμοιβής τα οποία εδικαιούτο μια γυναίκα τακτικός δικαστής πριν από την άδεια μητρότητάς της, δεν αντιτίθενται σε εθνική νομοθεσία, όπως η επίδικη στην κύρια δίκη, κατά την οποία, σε περίπτωση περιόδου υποχρεωτικής άδειας μητρότητας που κείται χρονικώς πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, γυναίκα τακτικός δικαστής αποκλείεται από το ευεργέτημα αποζημιώσεως για τις επιβαρύνσεις τις οποίες υφίστανται οι τακτικοί δικαστές κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον η ως άνω εργαζόμενη είχε κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής αποδοχές ισοδύναμες τουλάχιστον προς το επίδομα που προβλέπει η εθνική νομοθεσία περί κοινωνικής ασφαλίσεως και το οποίο θα είχε λάβει σε περίπτωση διακοπής των δραστηριοτήτων της για λόγους υγείας, πράγμα το οποίο απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.


ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"