Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (ΦΕΚ Γ 823/2016 )

ΦΕΚ Γ 823/2016 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Με Προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος
και τα άρθρα 49 και 50 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ-
ρωτικός νόμος 1756/1988 Α'35), όπως ισχύουν σήμερα
και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 26, 27 και 28/2016:
Α. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέσε-
ων, με αίτησή τους, οι Πρόεδροι Εφετών των Διοικητικών
Εφετείων: 1) Πατρών, Λαμπρινή Πλούμη του Αθανασίου
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 2) Θεσσαλονίκης, Αγ-
γελική Σπετσεροπούλου του Ερασίνου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, 3) Θεσσαλονίκης, Μαρία Γκότση του Αν-
δρέα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και 4) Κομοτηνής,
Κλημεντία Πραγκαστή του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιώς.
Β. Προάγονται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Εφέτες
Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα προσό-
ντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών, Αγγελική Συ-
ντελή-Πιστοφίδου του Θεοχάρη στο Διοικητικό Εφετείο
Πατρών, 2) Αθηνών, Ειρήνη Τσαλατσάνη του Ηλία στο
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 3) Θεσσαλονίκης,
Ευάγγελο Κρικώνη του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Εφετείο Κομοτηνής και 4) Αθηνών, Ζαφειρούλα Βασιλάτη
του Ευθυμίου στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Γ. Μετατίθενται, για πλήρωση κενών οργανικών θέσε-
ων, με αίτησή τους, οι Εφέτες των Διοικητικών Εφετείων:
1) Κομοτηνής, Φωτεινή Χρηστίδου του Κωνσταντίνου
στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, 2) Πειραιώς,
Ευστράτιος Βαρβαρίδης του Βασιλείου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, 3) Πατρών, Βασιλική Δρακονταειδή του
Ευάγγελου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, 4) Χανίων,
Μαρία Λαμέρα του Δημητρίου στο Διοικητικό Εφετείο
Τρίπολης και 5) Πατρών, Καλλιόπη Σινάκου του Αθανα-
σίου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής.
Δ. Προάγονται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κε-
νών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρω-
τοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμι-
μα προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών,
Σουζάνα-Βασιλική Αλεξοπούλου του Κωνσταντίνου στο
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογι-
ζόμενης από 29-2-2016, 2) Πειραιώς, Γεώργιος Ρέκκας
του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, της
προαγωγής του λογιζόμενης από 4-4-2016, 3) Αθηνών,
Αγγελική Καζάνη του Διονυσίου στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών, 4) Αθηνών, Ιουλία Γεωργούλια του Αθανασίου
στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 5) Αθηνών, Αικατερί-
νη Σακελλαροπούλου του Δημητρίου στο Διοικητικό
Εφετείο Πατρών, 6) Πειραιώς, Αικατερίνη Σολδάτου του
Χρήστου στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, 7) Αθηνών,
Μαρία Πουλοπούλου του Λεωνίδα στο Διοικητικό Εφε-
τείο Χανίων και 8) Ρόδου, Χριστίνα Κατσαρού του Δημη-
τρίου στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.
Ε. Μετατίθενται για πλήρωση κενών οργανικών θέσε-
ων, με αίτησή τους, οι Πρόεδροι Πρωτοδικών των Διοι-
κητικών Πρωτοδικείων: 1) Λαμίας, Αλεξάνδρα Ρώμα του
Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 2) Ρό-
δου, Αριστοτέλης Ασπρέας του Αχιλλέα στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Σύρου, Αργυρώ Φλεριανού του
Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 4) Ηρα-
κλείου, Αποστολία-Βαρβάρα Πνιγούρα του Κωνσταντί-
νου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, 5) Κορίνθου,
Φωτεινή Μουσαμά του Αντωνίου στο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο Αθηνών και 6) Ηρακλείου, Ευαγγελία Χαλάτση
του Αλεξάνδρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
ΣΤ. Προάγονται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρω-

  τοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμι-
μα προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών,
Αικατερίνη Γιαννόπουλου του Άγγελου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζόμενης
από 1-9-2015, καθοριζομένης δε της σειράς αρχαιότη-
τάς της στον πίνακα αρχαιότητας των Προέδρων Πρω-
τοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την Πρόεδρο
Πρωτοδικών Χριστιάνα Τερκουράφη του Ανδρέα και
πριν την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελένη Παπαδάκη του
Αριστείδη, 2) Πειραιώς, Στυλιανή Τσαούση του Νικολά-
ου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, της προαγω-
γής της λογιζόμενης από 29-4-2016, 3) Θεσσαλονίκης,
Θεόδωρος Τσαλής του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, της προαγωγής του λογιζόμενης
από 4-6-2016, 4) Αλεξανδρούπολης, Μαρία Καραφίδου
του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
5) Λιβαδειάς, Λήδα-Κωνσταντίνα Κρεμούτη του Φωτί-
ου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, 6) Χαλκί-
δας, Νεκταρία Πιστιόλα του Βασιλείου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Ρόδου, 7) Αθηνών, Ελένη-Αγγελική Λουκά
του Νικολάου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου και
8) Αθηνών, Αγγελική Βρεττού του Χρήστου στο Διοικη-
τικό Πρωτοδικείο Σύρου.
(Αριθ. βεβ.Υ.Δ.Ε.-Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων: 8104/25-8-2016).
(Αριθ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των: 59179, 59179Α, 59179Β, 59179Γ, 59179Δ, 59179Ε,
59179Ζ, 59179Η, 59179Θ, 59179Ι-26-8-2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"