Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 825/2016 )


 ΦΕΚ Γ 825/2016 

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Αυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, και
τις με αριθμούς 102, 103, 108 και 109/2016 αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Μετατίθεται η Αντεισαγγελέας Εφετών Κρήτης
Μαρία Κωστίδου - Σιδηροπούλου του Αθανασίου στην
Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, ως υπεράριθμη, για
λόγους συνυπηρέτησης.
Β. Μετατίθενται αμοιβαία οι Προέδροι Πρωτοδικών
Λάρισας, Αλέξανδρος Οικονόμου του Γεωργίου και Αθη-
νών, Φωτεινή Καρανικόλα του Ιωάννη.
Γ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδι-
κών Κυπαρισσίας, Μιχαήλ Μιχαλόπουλος του Δήμου και
Χαλκίδας, Αδαμαντία Χριστοφοράκου του Παναγιώτη.
Δ. Μετατίθενται αμοιβαία οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδι-
κών Έδεσσας, Χρήστος Χατζηγεωργίου του Σταύρου και
Χαλκιδικής, Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη του Θεοδώρου.
 Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Αυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συ-
ντάγματος και τα άρθρα 49 και 65 του Κώδικα Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (κυρωτικός Νόμος 1756/1988 ΦΕΚ Α΄35), όπως
ισχύουν σήμερα και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό
22/2016 και 24/2016, διορίζονται σε θέσεις Πρωτοδικών
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, οι παρακάτω
Πάρεδροι Πρωτοδικείου, επειδή συμπλήρωσαν την
απαιτούμενη από το νόμο δοκιμαστική υπηρεσία και
έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1) Θεσσαλονίκης, Σουλτάνα Σκούρα του Νικολάου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, καθοριζομένης
δε της σειράς αρχαιότητας της στον πίνακα αρχαιότητας
των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την
Πρωτοδίκη Κασσιανή Μανωλάκογλου του Κίμωνα και
πριν την Πρωτοδίκη Θεοπούλα Θεοδωρίδου του Δημη-
τρίου και 2) Πειραιώς, Ανθούλα Χίρτογλου του Κωνστα-
ντίνου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κα-
θοριζομένης δε της σειράς αρχαιότητας της στον πίνακα
αρχαιότητας των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
μετά την Πρωτοδίκη Ευγενία Σκυλοδήμου του Κωνστα-
ντίνου και πριν την Πρωτοδίκη Παρθένα Γεωργιάδου
του Γεωργίου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.-Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 8105/25-8-2016).

Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Αυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 49 και 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988 ΦΕΚ Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα και
τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Δι-
οικητικής Δικαιοσύνης, με αριθμό 18/2016 και 23/2016:
Α. Προάγεται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Συμβούλου της Επικρατείας, για πλήρωση κενής οργανι-
κής θέσης, η Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου του Βασιλείου, της προαγω-
γής της λογιζόμενης από 6-7-2016 και
Β. Προάγεται, κατ' απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του Πα-
ρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, για πλήρωση
κενής οργανικής θέσης, ο Εισηγητής του Συμβουλίου
της Επικρατείας Δημήτριος Πυργάκης του Θεοδώρου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.-Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 8106/25-8-2016).

Με Προεδρικό διάταγμα της 23ης Aυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Πρωτοδικείο Πειραιώς,
τακτική ανακρίτρια στο Γ΄ ανακριτικό τμήμα, η Πρωτοδί-
κης Ασπασία Αλβανού του Αποστόλου, σε αντικατάστα-
ση της Πρωτοδίκου Μαρίας Σκάρπου του Βασιλείου, η
οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Β. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Χίου, τακτι-
κή ανακρίτρια και ανακρίτρια ανηλίκων, η Πρωτοδίκης
Αιμιλία-Ελένη Χατζηκώστα του Παναγιώτη, σε αντικατά-
σταση του Πρωτοδίκη Γεωργίου Παντελίδη του Ιωάννη,
ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.

Με προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 34-37, 39 και 54
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α΄35), όπως ισχύει, και τη με αριθμό 88/2016 απόφαση
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης τροποποιείται το από 22-4-2015 προ-
εδρικό διάταγμα (Γ΄438), με θέμα: «Αναδιορισμός τέως
Εφέτη των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων»
κατά
το μέρος που αφορά τον καθορισμό της σειράς αρχαιό-
τητας της Εφέτη Αθηνών Γεωργίας Θεοδωράκη του Νι-
κολάου και επανακαθορίζεται μετά την Εφέτη Ελένη Κο-
τσομύτη του Κωνσταντίνου και πριν τον Εφέτη Κυριάκο
Μπαμπαλίδη του Πολυχρόνη.

Με Προεδρικό διάταγμα της 25ης Aυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως
ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Πρωτοδικείο Πειραιώς η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ευδοξία Πιστιόλα του Λεωνίδα, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Δωροθέας Νικάνδρου του Ιω-
άννη, η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Β. Ορίζεται, τακτική δικαστής ανηλίκων για μία τριετία,
στο Πρωτοδικείο Πειραιώς η Πρόεδρος Πρωτοδικών
Κωνσταντίνα Λέκκου του Σπυρίδωνα, σε αντικατάσταση
της Προέδρου Πρωτοδικών Σοφίας Καλούδη του Πανα-
γιώτη, η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
Γ. Ορίζεται, αναπληρώτρια δικαστής ανηλίκων για μία
τριετία, στο Πρωτοδικείο Πειραιώς η Πρωτοδίκης Μα-
ρία Λουτράρη του Θεοδώρου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκου Μαρίας Σκάρπου του Βασιλείου, η οποία
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα.
Δ. Ορίζεται, αναπληρώτρια δικαστής ανηλίκων για μία
τριετία, στο Πρωτοδικείο Τρικάλων η Πρωτοδίκης Όλγα
Γιουβρή του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Δημητρίου-Βάιου Κωστίμπα του Δημητρίου, ο οποίος
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα.

Με Προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35),
του άρθρου 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως
ισχύουν, και τη με αριθμό 106/5-7-2016 απόφαση του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης τοποθετείται στο Κατάστημα Κράτησης
Πατρών (Αγ. Στεφάνου) ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πα-
τρών Παναγιώτης Παναγάκης του Γεωργίου, για ένα (1)
έτος, με μερική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά του.

Με Προεδρικό διάταγμα της 25ης Αυγούστου 2016,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
γράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α΄94) «Δαπά-
νες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως
ισχύουν, και τη με αριθμό 104/2016 απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, αποσπάται στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης ο
Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου Κωνσταντίνος Ρόκος
του Αποστόλου, για ένα (1) έτος, αρχομένης της απόσπα-
σης από 16-9-2016, για υπηρεσιακούς λόγους και με δα-
πάνες του δημοσίου.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"