Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016

Σε ποιους νόμους αναφέρονται η παρ. 5 του όγδοου άρθρου και η παρ. 3 του ένατου άρθρου του Ν.4411/2016Σε ποιους νόμους αναφέρονται η παρ. 5  του όγδοου άρθρου και η παρ. 3 του ένατου άρθρου του Ν.4411/2016 περί μη ισχύος της παραγραφής, της παύσης της ποινικής δίωξης και της παραγραφής  και μη εκτέλεσης των ποινών υπό όρο ; 

Ηλίας Παπαδόπουλος, Ειρηνοδίκης Λαγκαδά. 


Άρθρο όγδοο παρ. 5 του Ν. 4411/2016.
5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλήματα :
α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 81Α, 142, 149, 154, 155, 157 παρ. 3 εδάφιο β', 158 παράγραφοι 1 και 2, 162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2, 166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ. 1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 220, 221 παράγραφοι 1 και 2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και 2, 255, 259, 261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1 περιπτώσεις β' και γ', 346 παρ. 1, 352Β, 358, 359, 360 παρ. 3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου, 375 παρ. 1 εδάφιο α', 377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι 1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 παράγραφοι 1 και 2, 403 παράγραφοι 1 και 2, 406,
β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β' του N. 2168/1993 <<περί όπλων και εκρηκτικών>>,
γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/15-16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος»,
δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000  (ΦΕΚ τ. Α 48/3.3.2000) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων".,
ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ' και θ' εδάφιο α' του N. 3691/2008  (ΦΕΚ 166/Α'/5.8.2008) <<Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότη­σης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.  Άρθρο 45 -  Ποινικές κυρώσεις  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ>>,
 στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N.3213/2003 <<Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.   Άρθρο 6. Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης>>,

ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945 <<Μή καταβολή δεδουλευμένων>>,

η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011 <<Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 28 – Ποινικές κυρώσεις>> ,
θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 <<περί Ανταγωνισµού και άλλες διατάξεις.  Άρθρο 29.  Ποινικές κυρώσεις>> και  του άρθρου 44 του N. 3959/2011   << για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό.  Άρθρο 44 - Ποινικές κυρώσεις>>
ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976 «Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Άρθρο 6 - Κυρώσεις»
ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999 <<Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις.  Άρθρο 41 Αντιμετώπιση της βίας σε αγωνιστικούς χώρους - Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας - Σύνδεσμοι Φιλάθλων >>,
ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α΄ του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002) <<Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Άρθρο 59. Παράνομη μεταβίβαση μνημείου>>,

ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005  <<Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις.  Άρθρο 13 - Ποινικές Κυρώσεις >>,

ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006 << Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις : ΄Αρθρο 9 Ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας >>.
ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/2010  <<Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις  : Άρθρο 31  - 1. Όλες οι σε βαθμό πλημμελήματος αξιόποινες πράξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄), τιμωρούνται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εκτός από τις πράξεις των άρθρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτώσεις α΄, β΄ και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίες εξακολουθούν να τιμωρούνται ως πλημμελήματα, με τις αναφερόμενες στις οικείες διατάξεις ποινές. 2. Οι παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 489/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 2170/1993, τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 3. Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275 Β΄) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/ 1940 (ΦΕΚ 273 Α΄) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 4. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και όλων των υπουργικών αποφάσεων, που ερείδονται ως προς την ποινική κύρωση στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. ΓΠΛΔ/1911, όπως κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. της 25 Αυγ./5 Σεπτ. 1920 (ΦΕΚ 200 Β΄) ή έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. ΓΠΛΔ/1911 ή του ως άνω κωδικοποιητικού βασιλικού διατάγματος, τιμωρούνται με κράτηση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 5. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν.δ. 1037/1971 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 6. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του β.δ. 748/1966 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 7. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2734/ 1999 τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 8. Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 τιμωρούνται με κράτηση μέχρι πέντε (5) μηνών και πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 9. Παρεπόμενες ποινές ή διοικητικές κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται σε όλες τις ως άνω διατάξεις νόμων, των παραγράφων 1 έως 8, εξακολουθούν να ισχύουν και>>,
ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988 <<Κύρωση της αριθ. 10 της 19 Ιανουαρίου 1988 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (11/Α) και άλλες διατάξεις (Άρθρο πρώτο - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων περιοχής τέως διοικήσεως πρωτευούσης, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Παραχώρηση από το ΤΑΧΔΙΚ ακινήτου στην περιοχή Αμπελοκήπων του Δήμου Αθηναίων για διαμόρφωση πλατείας και κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης της παρ. 3 του άρθ. 30 του ν.1650/86,  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Κατάργηση πετρελαιοκίνησης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί) στην περιοχή Αθηνών και άλλες διατάξεις, Άρθρο δεύτερο -  Ώρες λειτουργίας καταστημάτων,  Άρθρο τρίτο Ποινικές κυρώσεις, Άρθρο τέταρτο Διοικητικές κυρώσεις,  Άρθρο πέμπτο - Κύρωση απόφασης. Κυρώνεται από τότε που εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθ. 50592/29.2.88 «Οικονομική ενίσχυση στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, για τη φύλαξη και περιποίηση τέκνων των μισθωτών»,
ιζ) του N. 927/1979 <<περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών  εις φυλετικάς διακρίσεις>>.
Άρθρο ένατο  παρ. 3 του Ν. 4411/2016.

3. Εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν  παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 358 και 390 του Ποινικού Κώδικα,

καθώς και των νόμων 927/1979 (Α' 139) <<περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών  εις φυλετικάς διακρίσεις>> (τροποποιήθηκε με το ν. 4285/2014 και έγινε προσαρμογή του στην Απόφαση – Πλαίσιο 2008 / 913 / ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού)  και

 3304/2005 (Α' 16) <<Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.>>


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ