Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΦΕΚ Γ 91/2017
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 17ης Ιανουαρίου 2017,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35),
τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου
Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν,
και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 145,
149, 150, 151, 152, 156, 157 και 158/2016:
Α. Ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα της 21ης Νο-
εμβρίου 2016 (Γ΄ 1206) με θέμα «Απόσπαση δικαστικών
λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων»
κατά το μέρος που αφορά α) την απόσπαση στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης της αντεισαγγελέα
πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Γεωργίας Τόλιου του Χρή-
στου, για έξι (6) μήνες, β) την απόσπαση στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Λάρισας της αντεισαγγελέα πρωτοδικών
Λαμίας Όλγας Ζαφειρίδου του Γεωργίου για ένα (1) έτος
και γ) την απόσπαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χα-
νίων της αντεισαγγελέα πρωτοδικών Λασιθίου Ροζίνας
Πολυχρονάκη του Βασιλείου, για έξι (6) μήνες.
Β. Αποσπάται στο Εφετείο Κερκύρας, η εφέτης Αθηνών
Χαρίκλεια Παραπαγγίδου του Γεωργίου, για έξι (6) μήνες,
για υπηρεσιακούς λόγους, με δαπάνες του δημοσίου,
αρχομένης της απόσπασης από την ημερομηνία εμφά-
νισής της στο Εφετείο Κερκύρας. (αριθμ. αποφ. Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 96811-16/
12-1-2017 ΑΔΑ: 6Η0Ω-Θ9Γ).
Γ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξαν-
δρούπολης, ο αντεισαγγελέας πρωτοδικών Θεσσαλονί-
κης Φίλιππος Καρατσίδης του Κωνσταντίνου, για έξι (6)
μήνες, για υπηρεσιακούς λόγους, με δαπάνες του δημο-
σίου. (αριθμ. αποφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 100102-16/12-1-2017 ΑΔΑ: ΨΒΞΠΩ-ΗΗΔ).
Δ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ο
αντεισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών Αλέξανδρος Πα-
παδόπουλος του Σπυρίδωνα, για έξι (6) μήνες, για υπη-
ρεσιακούς λόγους, με δαπάνες του δημοσίου. (αριθμ.
αποφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
2191/16-1-2017 ΑΔΑ: 7ΔΓΕΩ-ΙΨΛ).
Ε. Αποσπάται στο Πρωτοδικείο Κοζάνης ο πρωτοδίκης
Κιλκίς Αθανάσιος Τερζούδης του Παναγιώτη, για έξι (6)
μήνες, για υπηρεσιακούς λόγους, με δαπάνες του δημο-
σίου. (αριθμ. αποφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 2192/16-1-2017 ΑΔΑ: 6ΖΥΧΩ-ΝΨΠ).
ΣΤ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων,
ο αντεισαγγελέας πρωτοδικών Ρεθύμνης Γεώργιος Πα-
τεράκης του Αντωνίου, για έξι (6) μήνες, για υπηρεσια-
κούς λόγους, με δαπάνες του δημοσίου. (αριθμ. αποφ.
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
96810-16/12-1-2017 ΑΔΑ: ΨΩ6ΣΩ-ΔΔΣ).
Ζ. Αποσπάται στο Πρωτοδικείο Ηλείας η Πρωτοδίκης
Καλαμάτας Ιωάννα Παπαδάκου του Νικολάου, για έξι (6)
μήνες, για υπηρεσιακούς λόγους, με δαπάνες του δημο-
σίου. (αριθμ. αποφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 2203/17-1-2017 ΑΔΑ: 6ΥΩΛΩ-ΨΚΗ).
Η. Αποσπάται στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η Πρωτοδί-
κης Αθηνών Μαρία Μαζιώτη του Γεωργίου, για έξι (6) μή-
νες, για υπηρεσιακούς λόγους, με δαπάνες του δημοσίου.
Θ. Αποσπάται στο Πρωτοδικείο Σύρου η Πρωτοδίκης
Πειραιά Νικολέττα Γεωργούλα του Βασιλείου, για έξι (6)
μήνες, για υπηρεσιακούς λόγους, με δαπάνες του δημο-
σίου. (αριθμ. αποφ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 96804-16/12-1-2017 ΑΔΑ: 6Ο8ΑΩ-ΞΗ6).
Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"