Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΕ: Οικονομική/επαγγελματική ελευθερία – Επάγγελμα του συμβολαιογράφου

http://www.humanrightscaselaw.gr/

ΔΕΕ 1.2.2017, C-392/15, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας
Οικονομική/επαγγελματική ελευθερία – Επάγγελμα του συμβολαιογράφου – Ελευθερία εγκατάστασης και απαγόρευση διακρίσεων με βάση την ιθαγένεια (άρ.  49 ΣΛΕΕ) – Εξαιρέσεις αφορώσες στην άμεση και ειδική συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας (άρ. 51 ΣΛΕΕ) – Δεν στοιχειοθετείται τέτοια εξαίρεση, εν προκειμένω

(Α) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 51, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ παρέκκλιση πρέπει να περιορίζεται στις δραστηριότητες οι οποίες, αυτές καθεαυτές, συνιστούν άμεση και ειδική συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας – Συναφώς, το Δικαστήριο έχει αποκλείσει από το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παρεκκλίσεως (i) ορισμένες δραστηριότητες επικουρικού ή προπαρασκευαστικού χαρακτήρα σε σχέση με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, (ii) ορισμένες δραστηριότητες των οποίων η άσκηση, μολονότι περιλαμβάνει επαφές, ακόμη και τακτικές και λειτουργικές, με διοικητικές ή δικαστικές αρχές, ή και συνδρομή, ακόμη και υποχρεωτική, στη λειτουργία τους, δεν θίγει τις εξουσίες εκτιμήσεως και λήψεως αποφάσεων των εν λόγω αρχών, (iii) ορισμένες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνουν άσκηση εξουσίας λήψεως αποφάσεων, εξουσίας καταναγκασμού ή εξουσίας επιβολής κυρώσεων
(B) Οι παρακάτω δραστηριότητες των οποίων η άσκηση εντός της ουγγρικής έννομης τάξεως έχει ανατεθεί στους συμβολαιογράφους δεν συνεπάγονται άμεση και ειδική συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας: (α) η δραστηριότητα εκδόσεως διαταγών πληρωμής, δεδομένου ότι αυτή αφορά μόνο τις μη αμφισβητούμενες και ληξιπρόθεσμες οφειλές και η διαταγή δεν καθίσταται δεσμευτική και εκτελεστή παρά μόνον αν δεν αντιταχθεί ο οφειλέτης, με συνέπεια να μην θίγονται οι εξουσίες των δικαστηρίων ελλείψει συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών, (β) η οριστική διανομή της κληρονομίας, εφόσον δεν υφίσταται σχετικώς διαφωνία μεταξύ των κληρονόμων, (γ) η προσωρινή διανομή της κληρονομίας, σε περίπτωση διαφωνίας, περαιτέρω δε, της αντιδικίας επιλαμβάνεται ο δικαστής στο πλαίσιο της περί κλήρου αγωγής, (δ) η δραστηριότητα αναφορικά με τη συμβολαιογραφική κατάθεση, προς εξόφληση οφειλής, δεδομένου ότι ο ρόλος των συμβολαιογράφων περιορίζεται στην εξακρίβωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, ώστε να δεχθούν την κατάθεση, (ε) η θεώρηση εγγράφων, δεδομένου ότι θεωρούνται μόνον οι πράξεις με τις οποίες αναλαμβάνεται μονομερής δέσμευση ή οι συμβάσεις οι οποίες αποτελούν προϊόν της ελεύθερης βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και το γεγονός ότι μια συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεπάγεται την κατάρτιση πράξεων οι οποίες έχουν αποδεικτική ισχύ και εκτελεστότητα δεν επαρκεί για να διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα αυτή συνιστά άμεση και ειδική συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, (στ) οι αρμοδιότητες του συμβολαιογράφου σε θέματα προαποδείξεως, οι οποίες αποτελούν επικουρικές ή προπαρασκευαστικές δραστηριότητες σε σχέση με την άσκηση δημόσιας εξουσίας, (ζ) η αρμοδιότητα του συμβολαιογράφου να προβαίνει στην ακύρωση απολεσθέντων, κλαπέντων ή καταστραφέντων διαπραγματεύσιμων τίτλων και πιστοποιητικών, η οποία δεν συνεπάγεται την ακυρότητα, βάσει του αστικού δικαίου, της έννομης σχέσεως στην οποία βασίζεται ο τίτλος, αλλά απλώς και μόνο δημιουργεί τη δυνατότητα εκδόσεως νέου τίτλου προς αντικατάσταση του παλαιού, (η) οι δραστηριότητες που ασκούνται στον τομέα της λύσεως του συμφώνου συμβιώσεως, στην περίπτωση που οι δύο καταχωρισμένοι σύντροφοι τη ζητήσουν από κοινού και ελεύθερα, κανείς εξ αυτών δεν έχει τέκνο έναντι του οποίου έχουν από κοινού υποχρέωση διατροφής και οι καταχωρισμένοι σύντροφοι έχουν συμφωνήσει αναφορικά με την αμοιβαία υποχρέωση διατροφής τους, με τη χρήση της κοινής στέγης και τη διανομή της κοινής τους περιουσίας, ενώ, αντιθέτως, όλες οι άλλες περιπτώσεις λύσεως συμφώνου συμβιώσεως εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, (θ) η καταχώριση πληροφοριών στο μητρώο των δηλώσεων σχέσεως συμβιώσεως, καθώς και στο εθνικό μητρώο γαμικών συμφώνων και στο εθνικό μητρώο συμφώνων συμβιώσεως, (ι) ο καθορισμός της κληρονομικής διαδοχής σε περίπτωση θανάτου φυσικών προσώπων ή λύσεως νομικών προσώπων τα οποία έχουν καταθέσει δηλώσεις στο μητρώο εμπράγματων ασφαλειών επί κινητών
(Γ) Συνεπώς, η Ουγγαρία, προβλέποντας προϋπόθεση ιθαγένειας για την πρόσβαση στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 49 ΣΛΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"