Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Νομοπαρ. Επιτροπ. για την ΕΣΔΙ - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 370/2021

 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 370/2021

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙKΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 20649 οικ.
Ανάκληση της υπό στοιχεία 16018/φ.352/
2-4-2021 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης
(ΥΟΔΔ 283).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:
α) της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996
«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10


του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 242),
β) της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/
2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94),
γ) της περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),
δ) της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 και της παρ. 1
του άρθρου 62 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18
του ν. 4625/2019 (Α΄ 139),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α΄ 7).
2. Τα υπό στοιχεία 430/8-3-2021, Γ 182/8-3-2021,
11220/11-3-2021, ΓΠ 2730/16-3-2021, ΓΠ 7267/22-3-2021,
210/8-3-2021, 1145/11-3-2021 και 1876/9-3-2021 έγ-
γραφα των: α) Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών,
β) Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Ελεγκτικού Συνεδρίου,
δ) Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ε) Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών, στ) Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας,
ζ) Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και η) Εφετείου
Αθηνών, αντίστοιχα, περί ορισμού μελών της υπό σύ-
σταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με
αντικείμενο τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου
για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) σε
αντικατάσταση του ν. 3689/2008 (Α΄ 164).
3. Την ανάγκη δημιουργίας νέου νομοθετικού πλαισίου
για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σε αντικα-
τάσταση των διατάξεων του ν. 3689/2008.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της υπό στοιχεία 16018/φ.352/2-4-2021
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, με θέμα «Σύστα-
ση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επι-
τροπής με αντικείμενο τη δημιουργία νέου νομοθετικού
πλαισίου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
σε αντικατάσταση του ν. 3689/2008 (Α΄ 164)», η οποία
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο
τεύχος ΥΟΔΔ΄ 283/12-4-2021, διότι, εκ παραδρομής,
δημοσιεύθηκε λανθασμένη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ