Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Γενικού Διευθυντή Πληροφόρησης ΔΕΕ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

(2021/C 194 A/01)

Προσεχώς θα κενωθεί η θέση του Γενικού Διευθυντή Πληροφόρησης (βαθμού AD 15 ή AD 16) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα γίνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

I.   ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Πληροφόρησης αποτελεί μία από τις τρεις γενικές διευθύνσεις του θεσμικού οργάνου μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και τη Γενική Διεύθυνση Πολυγλωσσίας. Περιλαμβάνει:

τη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορίας, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τη συνεχή βελτιστοποίηση του συστήματος πληροφορικής του Δικαστηρίου, με σκοπό την καινοτομία, την ασφάλεια και την ψηφιακή εμπιστοσύνη, καθώς και της αρχιτεκτονικής και των τεχνολογιών στις οποίες το σύστημα αυτό στηρίζεται,

τη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης, υπεύθυνη για τη συγκρότηση, την αξιοποίηση και τη διάθεση στους ενδιαφερομένους πηγών τεκμηρίωσης και βιβλιογραφικών και ψηφιακών πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκ μέρους του δικαιοδοτικού οργάνου και των υπηρεσιών του εκπλήρωση των καθηκόντων τους, καθώς και για τη διατήρηση, τη διαχείριση και την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα και τα ιστορικά αρχεία του Δικαστηρίου,

τη Διεύθυνση Επικοινωνίας, υπεύθυνη για τη σύλληψη και την εφαρμογή των επικοινωνιακών και ενημερωτικών πολιτικών, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών, καθώς και των πολιτικών δημοσιότητας και διαφάνειας του θεσμικού οργάνου.

Υπό την εποπτεία του Γραμματέα του Δικαστηρίου, έργο του Γενικού Διευθυντή είναι να διευθύνει τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορίας, αποστολή της οποίας είναι να παράγει, να διατηρεί και να αξιοποιεί τους πόρους, τις πληροφορίες και τις γνώσεις που συνδέονται με την αποστολή και τη δραστηριότητα του θεσμικού οργάνου, με σκοπό, εσωτερικά, την επικοινωνία, την αποτελεσματικότητα και την υποστήριξη στην εκπλήρωση της αποστολής του και, εξωτερικά, τις ανοικτές διαδικασίες, τη διαφάνεια και την επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Διευθυντής καθορίζει και θέτει σε εφαρμογή μια στρατηγική διαχείρισης πληροφοριών σε συμφωνία με τις προτεραιότητες που θέτει το Δικαστήριο και διασφαλίζει, ιδίως, την ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφορικής προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες της δικαστικής του αποστολής και στις υποχρεώσεις του ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Η Γενική Διεύθυνση αριθμεί περίπου 180 υπαλλήλους και υπαλλήλους, οι οποίοι συνεργάζονται τακτικά με σχεδόν 200 εξωτερικούς συνεργάτες.

Υπό την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου διατάκτη για τις δαπάνες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ο Γενικός Διευθυντής φροντίζει για την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, ιδίως στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής εκπροσωπεί το Δικαστήριο ενώπιον εξωτερικών οργάνων, ιδίως στο πλαίσιο των σχέσεων με τα άλλα θεσμικά όργανα.

II.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Καλή γνώση της αποστολής, της λειτουργίας και της δομής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποδεδειγμένη ικανότητα στον τομέα της ανάλυσης, του προσδιορισμού και της διαμόρφωσης στρατηγικών στόχων, καθώς και της εφαρμογής στην πράξη των σχετικών σχεδίων.

Ικανότητα κατανόησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι οργανισμοί όσον αφορά τη διαχείριση των γνώσεων και των πληροφοριών.

Ικανότητα διεύθυνσης και παροχής κινήτρων, σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, σε μια πολυπρόσωπη ομάδα που καλύπτει πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων.

Πιστοποιημένη πείρα στον τομέα του σχεδιασμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης των υφιστάμενων πόρων, καθώς και στον τομέα της εκπόνησης και της διαχείρισης σχεδίων.

Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων.

Ικανότητα διαχείρισης προϋπολογισμών και συμβάσεων σημαντικής εμβέλειας στο πλαίσιο των εφαρμοστέων δημοσιονομικών κανόνων, με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη τήρηση των κανόνων αυτών.

III.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού υπαλλήλου που προβλέπονται από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ως άνω θέση, οφείλουν να ικανοποιούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

να έχουν ολοκληρώσει επίπεδο σπουδών αντίστοιχο προς έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών πιστοποιούμενων με σχετικό δίπλωμα,

να έχουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δέκα ετών στον σχετικό τομέα,

να έχουν άριστη γνώση μίας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για υπηρεσιακούς λόγους, απαιτείται η γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας, o δε επιλεγείς υποψήφιος, αν δεν γνωρίζει μία από τις δύο αυτές γλώσσες, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκτήσει τη σχετική γνώση.

IV.   ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι αποδοχές και οι όροι εργασίας είναι οι προβλεπόμενοι από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης για τους υπαλλήλους βαθμού AD 15 ή AD 16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

V.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψήφιοι για την εν λόγω θέση εργασίας καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση DG-DGI@curia.europa.eu, το αργότερο μέχρι τις 21 Ιουνίου 2021.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και από κάθε άλλο χρήσιμο έγγραφο. Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να επισυνάψουν στον φάκελο υποψηφιότητας επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και σύντομο σημείωμα (το οποίο να μην υπερβαίνει τις 5 σελίδες) σχετικά με τις απόψεις τους όσον αφορά τις δραστηριότητες και τη διοίκηση της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία αναφέρεται η πρόσκληση προς υποβολή υποψηφιοτήτων.

Εγκρίθηκε στις 11 Μαΐου 2021.

Δημοσιεύθηκε στις 21 Μαΐου 2021.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2021.194.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A194A%3ATOC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ