Παρασκευή 21 Μαΐου 2021

Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔΙ (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης). ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 396/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 396/2021
 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 20648
Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008
«Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες δια-
τάξεις» (Α’164).


2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 55531/12.7.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 80618/25.11.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης με θέμα «Ορισμός μελών του Συμβου-
λίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης»
(ΥΟΔΔ 1039).
5. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/40122/2838/22.4.2021
έγγραφο του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε ως μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύ-
θυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, τον Χρήστο Μα-
στροκώστα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: **), καθηγητή
του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε αντικατάσταση και
για το υπόλοιπο της θητείας του Κωνσταντίνου Ρέμελη
του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ.: **), καθηγητή της ίδιας
Σχολής, ο οποίος την 9.3.2021 υπέβαλε αίτηση παραίτη-
σης, με αναπληρωτή αυτού τον Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη
του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: **), επίσης καθηγητή του
Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε αντικατάσταση του
προαναφερθέντος, Χρήστου Μαστροκώστα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ