Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

N. 4799/2021 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878

 

ΦΕΚ A 78/2021

 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδη-

γίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες

οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμε-

τοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρεί-

ες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις

εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κε-

φαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροπο-

ποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την

ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανα-

κεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων

και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας

98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του

άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγου-

σες διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ