Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒτΕ: Καθήκοντα προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα - ΦΕΚ B 2019/2021

ΦΕΚ B 2019/2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56591 ΕΞ 2021
Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των
προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό
δημόσιο λειτούργημα και ρύθμιση ειδικότερων
ζητημάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1 του άρθρου
65 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 11 (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και των
άρθρων 1, 30Γ, 97, 100 και 164ΣΤ, καθώς και του εδαφ.
ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του υπ’ αρ. 3 Ειδικού Κανο-
νισμού Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής
Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, του Κα-
νονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, Α΄ 51/1997), όπως ισχύει,
γ) της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4734/2020 (Α’ 196),
δ) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
ε) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
στ) του άρθρου 1 και της παρ. 4 του άρθρου 3Α του
ν. 3213/2003 (Α’ 309),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),
θ) της υπ’ αρ. 338/18.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γε-
ώργιο Ζαββό» (Β’ 3051) και
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Την υπό στοιχεία 38652ΕΙ2021/31-03-2021 εισήγηση
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων.
3. Την ανάγκη καθορισμού των καθηκόντων και αρμο-
διοτήτων όσων ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο
λειτούργημα και την ανάγκη ρύθμισης των σχετικών
ειδικότερων θεμάτων.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:
Α. Την κατάρτιση εθνικού καταλόγου, που περιλαμ-
βάνει όσους ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο
λειτούργημα στην Ελλάδα κατά την άσκηση των καθη-
κόντων και αρμοδιοτήτων τους, ως ακολούθως:
α) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
β) ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης,
Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, Γε-
νικοί και Ειδικοί Γραμματείς,
γ) Βουλευτές και Ευρωβουλευτές,
δ) Αρχηγοί και οικονομικοί υπεύθυνοι των πολιτικών
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλή-
νων ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ε) Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι
και Αντιδήμαρχοι,
στ) Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί του Αρείου
Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, του Δικαστικού Σώματος των Ενό-
πλων Δυνάμεων και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου,
ζ) Δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου,

η) ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, Διευθύνοντες Σύμβου-
λοι και τα μέλη των Συμβουλίων της Τράπεζας της Ελλάδος,
θ) Πρέσβεις, επιτετραμμένοι διπλωμάτες και πρόξενοι,
ι) Ανώτατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων,
ια) Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι,
Εκτελεστικοί Γραμματείς, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, μέλη
Διοικητικών ή άλλων Συμβουλίων ή Επιτροπών, συμπε-
ριλαμβανομένων των αναπληρωτών τους, των πάσης
φύσεως επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν στον Δημόσιο
Τομέα, κατά τον ορισμό του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
ή εποπτεύονται από αυτόν, ή τους ασκείται από αυτόν
διαχειριστικός, διοικητικός ή εποπτικός έλεγχος,

    ιβ) Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθυντές, Ανα-
πληρωτές Διευθυντές και πρόσωπα που κατέχουν ισο-
δύναμη θέση σε Διεθνείς Οργανισμούς.
Β. Ο εθνικός κατάλογος σημαντικών δημόσιων λειτουρ-
γημάτων δεν συμπεριλαμβάνει ενδιάμεσες ή χαμηλές βαθ-
μίδες της υπαλληλικής ιεραρχίας. Η ιδιότητα της άσκησης
σημαντικού δημόσιου λειτουργήματος λαμβάνεται υπόψη
για λόγους άσκησης ενισχυμένων μέτρων δέουσας επι-
μέλειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους
μετά την απώλεια της θέσης ή έως ότου κρίνεται από τα
υπόχρεα πρόσωπα ότι ενέχονται λόγοι εφαρμογής τους.
Γ. Ο εθνικός κατάλογος σημαντικών δημόσιων λειτουρ-
γημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οι-
κονομικών και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου σημαντικών
δημόσιων λειτουργημάτων λαμβάνει χώρα κατόπιν εκ
νέου υποβολής σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρε-
σίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κα-
τάστασης της Βουλής.
Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2021
Ο Πρόεδρος Ο Υφυπουργός
της Βουλής των Ελλήνων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ