Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για τη θέση του δεύτερου Έλληνα Δικαστή στο ΓΔΕΕ - ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 21/2021

 ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 21/2021 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. 20646 οικ.
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την
πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα Δι-
καστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4297/2014 «Δι-
αδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών
εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 215).
2. Την υπ’ αρ. 96430/26-11-2014 απόφαση «Καθορι-
σμός του τόπου, του χρόνου συγκλήσεως και κάθε άλλης
λεπτομέρειας σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής
του ν. 4297/2014» (Β’ 3262).
3. Την επικείμενη λήξη της θητείας του Κωνσταντίνου
Ηλιόπουλου (στις 31 Αυγούστου 2022), Δικαστή στο Γε-
νικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Την υπ’ αρ. 16743/2-4-2021 (ΑΣΕΠ 17) υπουργική
απόφαση για Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
για την πλήρωση της θέσεως του Έλληνα Δικαστή στο
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του
διορισμού του Δ. Γρατσία στη θέση Δικαστή στο Δικα-
στήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζουμε:
1. Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επι-
θυμούν να καταλάβουν τη θέση του δεύτερου Έλληνα
Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα μέσα σε τριάντα μέρες από τη
δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν
τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
4 του ν. 4297/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρ-
θρου 3 της υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασης.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης
και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης (Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα) και συνοδεύεται
από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέ-
ρονται λεπτομερώς οι σπουδές του υποψηφίου, η επαγ-
γελματική του σταδιοδρομία, η γνώση ξένων γλωσσών
και το τυχόν επιστημονικό του έργο.
3. Η αίτηση και το βιογραφικό υποβάλλονται είτε ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
protokolo@justice.gov.gr είτε ταχυδρομικά, με συστημέ-
νη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται μήνυ-
μα στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση περί της ταχυ-
δρομικής αποστολής της αίτησης και του βιογραφικού.
4. Οι υποψήφιοι -βάσει της υπ’ αρ. 16743/2-4-2021
(ΑΣΕΠ 17) υπουργικής απόφασης με θέμα την πρό-
σκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση
της θέσεως του Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του διορισμού του Δ. Γρα-
τσία στη θέση Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης- υποβάλλουν νέα αίτηση για την παρούσα θέση
εφόσον επιθυμούν να μετάσχουν και στην παρούσα δι-
αδικασία επιλογής.
5. Επί των υποψηφιοτήτων θα γνωμοδοτήσει η αρ-
μόδια Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό
στοιχείο 2 του προοιμίου απόφαση.

 

(ακολουθεί η αίτηση)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ