Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


2. 6-5-2015

ΦΕΚ B 786/2015 

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑποφασίζουμε Τροποποιούμε την με αριθμό 27322οίκ./3-4-2015 (B΄ 566) απόφασή μας και παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα δικαστή στο Γενικό δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 18 Μαΐου 2015. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 27322οίκ./3-4-2015 απόφασή μας.


http://www.ministryofjustice.gr/site/Portals/0/uploaded_files/uploaded_10/paratasi.pdf


1. 14-4-2015

ΦΕΚ B 566/2015 

1. Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επι−
θυμούν να καταλάβουν τη θέση του δεύτερου Έλληνα
δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το

συνημμένο υπόδειγμα, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη
δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώ−
νουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2 του
άρθρου 4 του Ν. 4297/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 3
του άρθρου 3 της υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου
απόφασής μας,
2. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης,
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων (Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα) και
συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο
οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι σπουδές του υπο−
ψηφίου, η επαγγελματική του σταδιοδρομία, η γνώση
ξένων γλωσσών και το τυχόν επιστημονικό του έργο.
3. Η αίτηση και το βιογραφικό υποβάλλονται είτε αυ−
τοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες και
μέρες, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή και
αποστέλλονται, επίσης, και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
rlazarou@justice.gov.gr.
4. Επί των υποψηφιοτήτων θα γνωμοδοτήσει η αρμό−
δια Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό το
στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασή μας.

2 σχόλια:

  1. Τώρα μου το λέτε ; Έκανα ήδη αίτηση μετάθεσης να αλλάξω Πρωτοδικείο !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι Ειρηνοδίκες, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"