Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ν. 4325/2015 : Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ A 47/2015 
Άρθρο 1
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών
Απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών

Άρθρο 3
Αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας
στην πειθαρχική διαδικασία


Άρθρο 8
Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών
προσλήψεων εποχικού προσωπικού
και συμβάσεων μίσθωσης έργου

Άρθρο 39
Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και παύουν
οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε
διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώ−
πων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσι−
ών Δημοσιονομικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετικών:
α. με μη άσκηση ένδικων μέσων επί υποθέσεων εργα−
τικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του
προσωπικού δημοτικών νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ.) και β. με την παράταση ισχύος συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης
έργου του εν λόγω προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Ν.  3528/ 2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
 
 
Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»

Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

                      
Ν.  3584/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
 
 
                       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"