Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 352/2015 

αποφασίζουμε:
Τον ορισμό του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρημα−
τοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), ως εξής:
1. Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο.
2. Τον Νικόλαο Μουδάτσο του Μιχαήλ, Νομικό Σύμ−
βουλο του Κράτους, με Α.Δ.Τ. Σ 865141, ως Αντιπρόεδρο.
3. Την Βασιλική Νικολοπούλου του Κωνσταντίνου, με
Α.Δ.Τ. Θ 341299, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την Μαρία Αρ−
βανίτη του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ. Π 002426, Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Τον Παναγιώτη Χρηστάκη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 018212, υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχα−
νικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού
τον Νικόλαο Μουζάκη του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. Σ 156039,
υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που
υπηρετεί στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουρ−
γείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
5. Τον Ευστάθιο Αναλυτή του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ.
ΑΒ 607569, Δικηγόρο Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή αυτού τον Αλέξανδρο Παπατσώρη του
Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 632194, Δικηγόρο Αθηνών.
6. Τον Ιωάννη Καρδαρά του Λεωνίδα, με Α.Δ.Τ. Ξ 215496,
Δικηγόρο Πειραιά, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή
αυτού τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο του Λεωνίδα, με
Α.Δ.Τ. ΑΑ 318297, Δικηγόρο Πατρών.
7. Τον Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 669594, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρωτή αυτού τον Γεώργιο Κιμπαρίδη του Δη−
μητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 866836, Δικηγόρο Ροδόπης.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέ−
χει, άνευ ψήφου, ο εκάστοτε Διευθυντής του Ταμείου
ως Εισηγητής.
Η θητεία των μελών του ανωτέρω Δ.Σ. ορίζεται για
τρία χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφα−
σης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"