Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 460/2015 )

ΦΕΚ Γ 460/2015


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(4)

Με Προεδρικό διάταγμα της 5ης−05−2015, που εκδό−
θηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός Ν. 1756/1988, Α΄35):
α) 49 παράγραφος 1, β) 50, όπως ισχύει σήμερα, γ) 52
και δ) 78, όπως ισχύει σήμερα, και τη με αριθμό 51/
16−3−2015 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου−
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθεται
αυτεπαγγέλτως η Ειρηνοδίκης Α΄ Τάξης Άρτας, Φωτει−
νή Παλαιομήτρου του Κωνσταντίνου, στο Ειρηνοδικείο
Πατρών, για υπηρεσιακούς λόγους και με δαπάνες του
Δημοσίου.


(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 348/8−1−2015).
Με Προεδρικό διάταγμα της 5ης−05−2015, που εκδό−
θηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού Δι−
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός Ν. 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύει σήμερα, γίνε−
ται δεκτή η από 31−3−2015 αίτηση παραίτησης από την
υπηρεσία της Πρωτοδίκη Αθηνών Αντιγόνης Παπαγιάν−
νη του Δημητρίου.


(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου 3056108411/6−5−2015).
Με Προεδρικό διάταγμα της 5ης−05−2015, που εκδό−
θηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη−
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι−
κός Ν.1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν και τη με αριθμό
19/2015 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλί−
ου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ανακαλείται το
από 25ης−11−2014 Προεδρικό διάταγμα (Γ΄1632), με θέμα:
«Αποσπάσεις και παράταση απόσπασης δικαστικών λει−
τουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων», κατά
το μέρος που αφορά στην απόσπαση του Πρωτοδίκη
Άμφισσας Δημητρίου Μπαμπαλιούτα του Κωνσταντίνου
στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας έως 15−9−2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"