Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα - νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 375/2015 


ΦΕΚ B 1119/2015


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Αριθμ. 38882
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής
για τη σύνταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


αποφασίζουμε:
Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύ−
νταξη σχεδίου νέου Ποινικού Κώδικα.
Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Χριστόφορο Αργυρόπουλο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ
003195), Δικηγόρο, εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Ποι−
νικολόγων, ως Πρόεδρο,
2. Σταύρο Μαντακιοζίδη του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 639603),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή,
3. Θεόδωρο Τζανάκη του Πολυχρόνη (Α.Δ.Τ. Σ 334387),
Πρόεδρο Εφετών Αθηνών,
4. Δημοσθένη Στίγγα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Τ 841019),
Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,
5. Ελισάβετ Συμεωνίδου − Καστανίδου του Λαζάρου
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 655415), Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
6. Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 856073),
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης,
7. Ηλία Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ
084355), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
8. Γεώργιο Δημήτραινα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 358314),
Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρο, ως εκπρόσωπο
της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και
9. Παναγιώτη − Κοσμά Βασιλακόπουλο του Μιχαήλ
(Α.Δ.Τ. ΑΕ 077571) δικηγόρο Αθηνών, ως εκπρόσωπο της
Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί η
Μαργαρίτα Μανδρέκα του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ. Σ 686840),
Προϊσταμένη του Τμήματος Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με αναπληρώτρια την Ελένη Ζήσου του Χρήστου (Α.Δ.Τ.
Χ 547823), ασκούμενη δικηγόρο στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.
Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις
31 Δεκεμβρίου 2015.
II) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση
καταβάλλεται πέραν των οδοιπορικών εξόδων και της
ημερήσιας αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΑριθμ. 38881
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη
σχεδίου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


αποφασίζουμε:
Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύντα−
ξη σχεδίου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Δημήτριο Κράνη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Π 065795), Αρε−
οπαγίτη, ως Πρόεδρο,
2. Στέφανο − Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύρου
(Α.Δ.Τ. Κ 057785), Εφέτη Αθηνών, Αναπληρωτή Καθηγητή
Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπλη−
ρωτή τον Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γρηγορίου (Α.Δ.Τ.
ΑΙ 045766), Εφέτη Αθηνών,
3. Μαργαρίτα Στενιώτη του Ταξιάρχη (Α.Δ.Τ. ΑΖ 451648),
Εφέτη Αθηνών, Γενική Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων,
4. Λήδα − Μαρία Πίψου του Θεοφάνη (Α.Δ.Τ. Φ 179900),
Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
5. Παρασκευά Αρβανιτάκη του Στέφανου (Α.Δ.Τ. ΑΕ
190377), Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
6. Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ (ΑΖ 669594),
Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα−
λονίκης,
7. Αναστασία Γιογλή του Δημοσθένους (Α.Δ.Τ. ΑΖ
240578), Δικηγόρο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου
Ιωαννίνων,
8. Παναγιώτη Μάζη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 063866),
Δικηγόρο Αθηνών, Διδάκτορα Νομικής, Μέλος του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικονομολόγων και
9. Άγγελο Φαφούτη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. Χ 539231),
Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή τον Θεμιστοκλή Κλουκίνα
του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 592296), Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί
ο Δημήτριος Γιουτίκας του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 329620),
υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ανα−
πληρώτρια την Κωνσταντία Γαζέτα του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΗ
634429), υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί−
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις
30 Ιουνίου 2015.
II) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση
καταβάλλεται πέραν των οδοιπορικών εξόδων και της
ημερήσιας αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΑριθμ. 38880
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη
σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

αποφασίζουμε:
Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύντα−
ξη σχεδίου νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Νικόλαο Παντελή του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Σ 906876),
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο,
2. Θεοχάρη Δαλακούρα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 388009),
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης, ως Αντιπρόεδρο,
3. Ευάγγελο Κασαλιά του Δαμιανού (Α.Δ.Τ. ΑΗ 608420),
Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά, ως εκπρόσωπο της Ένω−
σης Δικαστών και Εισαγγελέων,
4. Νικόλαο Νικολάου του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. ΑΖ 214424),
Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών, αποσπασμένο στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων,
5. Χαράλαμπο Σεβαστίδη του Θεμιστοκλή (Α.Δ.Τ. Ξ
493926), Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών,
6. Ιωάννη Γιαννίδη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 109356),
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
7. Αριστομένη Τζαννετή του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. Χ 052622),
Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Γραμμα−
τέα της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων,
8. Αθανάσιο Ζαχαριάδη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΕ
687011), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
9. Βασίλειο Δημακόπουλο του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ
619048), Δικηγόρο Αθηνών, ως εκπρόσωπο της Ολομέ−
λειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλά−
δος, ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής θα εκτελεί η
Κωστούλα Γερολυμάτου του Επαμεινώνδα (Α.Δ.Τ. Ξ 610215),
υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με ανα−
πληρώτρια την Ελένη Ζήσου του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Χ 547823),
ασκούμενη δικηγόρο στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργεί−
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις
30 Δεκεμβρίου 2015.
II) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση
καταβάλλεται πέραν των οδοιπορικών εξόδων και της
ημερήσιας αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


7 σχόλια:

 1. Η κεντρική ιδέα του νέου Π.Κ. πρέπει να είναι ότι οι ποινές εκτελούνται όπως απαγγέλλονται, όχι μεγάλες ονομαστικές ποινές, που εκθέτουν τη Χώρα, αλλά που δεν εκτελούνται. Γιατί δηλαδή να απαγγέλλεται κάθειρξη 20 ετών και ο κατάδικος να απολύεται στα έξι χρόνια; Δεν θα ήταν καλύτερο να έχει καταδικασθεί σε έξι χρόνια φυλάκιση (ενοποίηση φυλάκισης - κάθειρξης) και να τα εκτίσει, εννοείται βέβαια ότι και τα όρια των ποινών θα μειωθούν δραστικά και θα πρέπει να προστεθούν και άλλες ποινές, όπως χρηματικές ποινές, με δυνατότητα απαγγελίας όμως μόνο σε δράστες με γνωστά στοιχεία, ΑΦΜ και οικονομική δυνατότητα, διότι αν αρχίσουν τα δικαστήρια να επιβάλλουν χρηματικές ποινές αδιάκριτα σε αλλοδαπούς μετανάστες επί παραδείγματι, που κοιμούνται στα παγκάκια, είναι προφανές ότι ακυρώνεται η έννοια της ποινής. Κατάργηση του θεσμού της μετατροπής της ποινής σε χρηματική και ευχέρεια πάντοτε στο δικαστήριο για την αναστολή της ποινής, καθώς και για το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης. Ο Κ.Πολ.Δ. πρέπει να προβλέπει δημοσίευση της πολιτικής απόφασης στην έδρα. Αυτό ισχύει κατά γενική αρχή στα δικαστήρια της Ευρώπης και στις Η.Π.Α. και ας ρωτήσουν τα μέλη της επιτροπής πως γίνεται ακριβώς. Ο βασικός κανόνας είναι η προκατάθεση των αποδεικτικών μέσων αρκετούς μήνες πριν τη συζήτηση και ο χρονικός περιορισμός των μαρτυρικών αποδείξεων στο ακροατήριο από το δικαστήριο. Η θέσπιση χρόνου από το δικαστήριο στους συνηγόρους επίσης σε όλες τις διαδικασίες, για την υποβολή ερωτήσεων κλπ, είναι βασικός κανόνας που επιτρέπει την έγκαιρη ολοκλήρωση των δικών. Όπως στη Βουλή οι ομιλητές έχουν συγκεκριμένο χρόνο, έτσι πρέπει να γίνεται και στα δικαστήρια, κατά την κρίση του δικαστή, ώστε κάποτε οι διαδικασίες να τελειώνουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πρέπει να σταματήσει το πάρε δώσε των δικαστών με το υπουργείο. Μόνο δικαστές που έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ πρέπει να μπαίνουν στις επιτροπές. Οι άλλοι γιατί ορίζονται, με ποια κριτήρια, ή για τα ωραία τους μάτια. Το ίδιο για τα μέλη της ΕΝΔΕ, δεν έχουν θέση - οι κώδικες δεν είναι καταστατικά της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το ίδιο επίσης για τους δικηγόρους μέλη του ΔΣΑ ή της ολομέλειας των δικηγόρων. Ας έριχνε μια ματιά ο υπουργός στην επιτροπή σύνταξης του ισχύοντος Αστικού Κώδικα και θα έβλεπε ότι ήταν ολιγομελής, εκ καθηγητών αποκλειστικά, υπό την προεδρία του καθηγητή Γεωργίου Μπαλλή!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μέχρι 30 Ιουνίου ο ΚΠολΔ!!! Ακολουθούν τα τμήματα διακοπών. Ούτε που θα καταλάβουμε οτι ψηφίστηκε νέος κώδικας. Λίγο ύποπτο ή όχι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η αληθεια ειναι οτι εχουμε αργησει να τροποποιησουμε για αλλη μια φορα τους κωδικες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. "Το 1930 η Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου συνέστησε πενταμελή συντακτική επιτροπή, η 15 οποία απαρτίσθηκε από τους καθηγητές Κωνσταντίνο ∆εμερτζή (πρόεδρο), Κωνσταντίνο Τριανταφυλλόπουλο, Γεώργιο Μπαλή, Γεώργιο Μαριδάκη και τον δικηγόρο Πέτρο Θηβαίο (μέλη). Η επιτροπή αυτή ανταποκρίθη-
  κε στη γενική επιθυμία του νομικού κόσμου της χώρας και απέκλεισε το ενδεχόμενο άμεσης μεταφοράς ενός
  από τους ξένους κώδικες. Απεναντίας απέβλεψε στην κατάρτιση ελληνικού αστικού κώδικα, κωδικοποιώντας το μέχρι τότε ισχύσαν σε μας αστικό δίκαιο, το οποίο θα συμπληρωνόταν και θα προσαρμοζόταν στις εν τω με- ταξύ εξελίξεις και στις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό σήμαινε ότι βάση θα αποτελούσε αφενός το βυζαντινορωμα- ϊκό δίκαιο, όπως ίσχυσε σε μας κάτω από την επίδραση της επιστήμης του δικαίου των πανδεκτών, και αφετέ- ρου οι νεότεροι αστικοί νόμοι.
  Έτσι, η συντακτική επιτροπή του 1930 συνέταξε πρώτα διάγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από αναθεωρητική 16 επιτροπή με ευρύτερη σύνθεση (πολυμελέστερη) και στη συνέχεια προχώρησε στη σύνταξη του σχεδίου του κώδικα. Η παραπάνω επιτροπή περάτωσε το έργο της το 1936, τα δε σχέδια των πέντε βιβλίων του Αστικού Κώδικα (Γενικές Αρχές, Ενοχικό ∆ίκαιο, Εμπράγματο ∆ίκαιο, Οικογενειακό ∆ίκαιο και Κληρονομικό ∆ίκαιο) δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1933 και 1936.
  Η Κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά, η οποία ήλθε στην εξουσία το 1936, θέλοντας να τελειώνει με το χρονί- 17 ζον ζήτημα του Αστικού Κώδικα ανέθεσε στο μέλος της επιτροπής Γεώργιο Μπαλή τον συντονισμό και την τε- λική επεξεργασία των πέντε σχεδίων, τα οποία –επειδή είχαν συνταχθεί το καθένα από άλλο μέλος της συντα- κτικής επιτροπής– έδιναν την εικόνα σπονδυλωτού και όχι ενιαίου έργου. Ο Μπαλής μετά από εργασία δώδε-
  κα μηνών παρέδωσε στις 17 ∆εκεμβρίου 1939 το τελικό σχέδιο του ΑΚ στην Κυβέρνηση Μεταξά, η οποία το δημοσίευσε με τον ν. 2250/1940 και όρισε ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του την 1η Ιουλίου 1941, για να δοθεί στο μεταξύ η δυνατότητα στους έλληνες νομικούς να το μελετήσουν. Όμως τα γεγονότα που επακο- λούθησαν (πόλεμος, κατάληψη της χώρας από τους εχθρούς, διαφυγή της Κυβέρνησης στην Αίγυπτο) κατέ- στησαν αναγκαία την επ’ αόριστον αναστολή της ισχύος του κώδικα (ν.δ. 35/1941).
  Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος η Κυβέρνηση Πέτρου Βούλγαρη συγκρότησε το 1945 νέα επιτροπή 18 από τα επιζώντα μέλη της παλαιάς συντακτικής επιτροπής (Τριανταφυλλόπουλο, Μαριδάκη. στη θέση του αρ- νηθέντος να μετάσχει Μπαλή διορίσθηκε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννης Σακκέτας, ο οποίος όμως προφασίσθηκε υπηρεσιακά καθήκοντα και δεν έλαβε ενεργό μέρος) με την εντολή, να αναθεωρήσουν το κεί- μενο του κώδικα με βάση την ασκηθείσα επ’ αυτού κριτική και τις νεότερες (μεταπολεμικές) αντιλήψεις. Με-
  τά από τρίμηνη εργασία η επιτροπή (κατ’ ουσίαν οι καθηγητές Τριανταφυλλόπουλος και Μαριδάκης) παρέδω- σε στις 15 Σεπτεμβρίου 1945 το αναθεωρημένο τελικό σχέδιο του Αστικού Κώδικα στην Κυβέρνηση, η οποία το δημοσίευσε με τον ν. 777/1945 και το έθεσε σε ισχύ στις 23 Φεβρουαρίου 1946 (επέτειο του ιστορικού ∆ι- ατάγματος του 1835). Έτσι, ενώ επί εκατό και πλέον χρόνια δεν είχαμε Αστικό Κώδικα, αποκτήσαμε δύο: τον Αστικό Κώδικα του 1940 και τον Αστικό Κώδικα του 1945". Απόστολος Γεωργιάδης στα Ποινικά Χρονικά, για το ιστορικό σύνταξης του Αστικού Κώδικα. Ούτε εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων, της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων (!), των δικαστικών ενώσεων (!!), ούτε καν δικαστές (!!!). Μόνο καθηγητές και δικηγόροι - καθηγητές, όπως ο Θηβαίος, που όμως δεν ασκούσε τη δικηγορία. Έτσι δημιουργήθηκε το τελειότερο ελληνικό νομοθέτημα!. Όχι από τους συνδικαλιστές των δικηγόρων και των δικαστών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ποτέ προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι παραπάνω κώδικες ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πραγματικά έχουμε κουραστεί να βλέπουμε να συγκροτούνται διαρκώς νέες επιτροπές για την αλλαγή των κωδίκων. Καταργείται η μία, ακολουθεί η επόμενη...διαρκώς...το γιοφύρι της άρτας...ας αντιγράψουμε επιτέλους έναν πετυχημένο ευρωπαικό κώδικα, ποινικό, πολιτικής δικονομίας κ.λ.π., κ.λπ., να τελειώνουμε...βαρέθηκα με τις αλλαγές....και μόνο επιτάχυνση δε βλέπω. βλέπω μόνο καθυστέρηση και μέτρια ποιότητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"