Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Κατάργηση μεταβατικών εδρών (ΦΕΚ A 102/2014)

ΦΕΚ A 102/2014 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 60
 Τροποποίηση του με αριθμό 125/28−8−2013 προεδρι−
κού διατάγματος με θέμα «Κατάργηση μεταβατικών
εδρών: α) του Μονομελούς Πρωτοδικείου, Μονομε−
λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και β) του Πταισμα−
τοδικείου Αθηνών» (Α΄ 184) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ.2 περ. α΄ και στοιχ. αα΄ και περ.
β΄ και στοιχ. ββ΄ και παρ.3 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (Α΄ 35).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Του π.δ/τος με αριθμό 110/9−10−2012 (Α΄ 193) «Συγχώ−
νευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων
της Χώρας».
δ) Του π.δ/τος με αριθμό 125/28−8−2013 (Α΄ 184) «Κα−
τάργηση μεταβατικών εδρών: α)του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και
β)του Πταισματοδικείου Αθηνών» (Α΄ 184).
2) Τη με αριθμό 1310/21−1−2014 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Αθηνών.
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4) Τη με αριθμό Δ 60/2014 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι περιπτώσεις α και β του άρθρου 1 του π.δ/τος
125/2013 (Α΄ 184) τροποποιούνται ως εξής:
«α) Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στα Ει−
ρηνοδικεία Καλλιθέας Μεγάρων και Μαραθώνα και
β) του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στα Ει−
ρηνοδικεία Νέας Ιωνίας, Αχαρνών, Κρωπίας, Ελευσίνας
και Λαυρίου».
Άρθρο 2
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ−
λεση του παρόντος διατάγματος.
 Αθήνα, 8 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"