Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 532/2014)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(6)

Με Προεδρικό διάταγμα της 8ης Απριλίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
το άρθρο 49 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988 Φ.Ε.Κ. Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα:
Α. Προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στο βαθμό του
Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα προσό−
ντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Θεσσαλονίκης, Χαρί−
κλεια Λελεκάκη − Χαντζή του Γρηγορίου στο Διοικητικό
Εφετείο Κομοτηνής της προαγωγής της λογιζόμενης
από 30−10−2013 και 2) Αθηνών, Μαρία Λαμέρα του Δημη−
τρίου στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων, της προαγωγής
της λογιζόμενης από 30−12−2013.
Β. Προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στο βαθμό του
Προέδρου Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρω−
τοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών, Γε−
ώργιος Γιαννόπουλος του Αριστοτέλη, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής του λογιζόμενης
από 18−8−2012, καθοριζομένης δε της σειράς αρχαιό−
τητας του στον πίνακα αρχαιότητας των Προέδρων
Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την Πρόε−
δρο Πρωτοδικών Νεκταρία Γιακουμάκη του Ιωάννη και
πριν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Χριστίνα Φίλη του
Αριστοτέλη, 2) Αθηνών, Αθηνά Τσώνου του Κωνσταντί−
νου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, της προα−
γωγής της λογιζόμενης από 2−9−2013, καθοριζομένης δε
της σειράς αρχαιότητάς της στον πίνακα αρχαιότητας
των Προέδρων Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
μετά την Πρόεδρο Πρωτοδικών Δήμητρα Λάσκαρη του
Κωνσταντίνου και πριν από την Πρόεδρο Πρωτοδικών
Αντωνία Κυπαρίσση του Αθανασίου, 3) Αθηνών, Άγγελος
Σατλάνης του Δημητρίου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, της προαγωγής του λογιζόμενης από
30−12−2013, 4) Αθηνών, Αργυρώ Φλεριανού του Γεωργίου,
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, της προαγωγής της
λογιζόμενης από 28−2−2014 και 5) Αθηνών, Αποστολία −
Βαρβάρα Πνιγούρα του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
(Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 2100/
14−1−2014).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 1735/3−4−2014).
Με την αριθμ. 32700/8.4.2014 πράξη του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
147 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι λύεται
αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση του Γεωργίου ΤΣΙ−
ΡΩΝΗ του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ
Φύλαξης, με βαθμό Δ΄ και Μ.Κ. Δ2 του Καταστήματος
Κράτησης Μαλανδρίνου, από 25.3.2014, ημερομηνία κατά
την οποία απεβίωσε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 3122185165/31.3.2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"