Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Aντικατάσταση του Αν. Προέδρου του Δ. Σ. Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 215/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 215/2020 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 857
Aντικατάσταση του Αναπληρωτή Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστα-
σίας Ανηλίκων Καλαμάτας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική επί-
λυση ιδιωτικών διαφορών…Σχεδιασμός και εφαρμογή
Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄62),
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και κατα-
στολή της voμιμoπoίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες…και άλλες διατάξεις» (Α΄173) και
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση
της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανη-
λίκων» (Α΄111), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 11 παρ. 7 και 8 του ν. 4109/2013 «Κατάργη-
ση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα-Σύσταση Γενικής
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έρ-
γου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (Α΄ 35), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄6),
γ) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Δια-
δικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύουν,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
η) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄
136), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. 8202οικ./1-2-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 76) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας».
4. Το αριθμ. 31/31-1-2020 έγγραφο του Εφετείου Κα-
λαμάτας και το αριθμ. 94/28-2-2020 έγγραφο της Εισαγ-
γελίας Εφετών Καλαμάτας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 8202οικ./1-2-2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 76) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας
Ανηλίκων Καλαμάτας», ως εξής:
Ορίζουμε την Ευτυχία Κονταράτου του Ιωάννη, Εφέτη
Καλαμάτας, με Α.Δ.Τ. **, ως Αναπληρωτή της
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας, σε αντικατάσταση της
Βασιλικής Ταφύλη του Κωνσταντίνου, Εφέτη, με Α.Δ.Τ. *
*, λόγω μετάθεσής της.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8202οικ./1-2-2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 76) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ