Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργία υποθηκοφυλακείων, και κτηματολογικών γραφείων - ΦΕΚ B 936/2020

ΦΕΚ B 936/2020 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθη-
κοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων
Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γρα-
φείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των
κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημά-
των του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστη-
μα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020.


αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο


1. Την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των
έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς των
κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτη-
ματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς
και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημά-
των του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο
της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 έως
και 2.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 18.3.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ως ακολούθως:
Αναστέλλονται:
α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος
των αρχείων,
β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή,
καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποι-
ητικών και αντιγράφων και
γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.
2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι δι-
οικητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων,
καθώς των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου,
των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης,
καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκατα-
στημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Άρθρο δεύτερο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποια-
δήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υπο-
θηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου,
Κω-Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσ-
σαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και
υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στις διατάξεις
των άρθρων 4 και 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης


των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α΄ 55), όπως αυτά ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Καποδιστρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ