Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Προληπτικά μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό στο Συμβούλιο της Επικρατείας - Ανακοινώσεις τμημάτων

Προληπτικά μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό στο Συμβούλιο της Επικρατείας

14/03/2020

                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί με την Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/12.3.2020 Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (Β’833) για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, επισημαίνονται τα εξής:
 
Οι δημόσιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας , με εξαίρεση αυτές που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων έχουν ανασταλεί για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020 (άρθρο 1 της ανωτέρω ΚΥΑ). Η αναστολή αυτή δεν συνεπάγεται κλείσιμο του Δικαστηρίου ούτε παύση των λοιπών λειτουργιών του. 
 
Ωστόσο, δεδομένου ότι η αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων του ΣτΕ υπαγορεύθηκε από λόγους δημόσιας υγείας, έτσι ώστε να περιοριστούν οι επαφές και, μέσω αυτών, η διάδοση του κορωνοϊού, η επικοινωνία των δικηγόρων και των διαδίκων με τους δικαστικούς λειτουργούς του ΣτΕ ή τις γραμματείες των τμημάτων του για υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν και αναβάλλονται πλέον αυτεπαγγέλτως και χωρίς δημόσια συνεδρίαση για άλλη δικάσιμο δεν είναι αναγκαία και καλό θα ήταν να αποφεύγεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή.  Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι για κάθε υπόθεση υπάρχει αριθμός ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ο οποίος  επιτρέπει στους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους να έχουν πρόσβαση στην πορεία της υπόθεσής τους από την κατάθεση του ένδικου βοηθήματος ή μέσου μέχρι και την έκδοση απόφασης από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Άλλωστε, και η κατάθεση ένδικων βοηθημάτων και μέσων στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι ήδη από το 2013 εφικτή και με ηλεκτρονικό τρόπο (https://portal.olomeleia.gr/sites/default/files/static/guides/osdydd.pdf).
 
Τέλος, για διαδικαστικές ενέργειες που δεν είναι δυνατό να γίνουν ηλεκτρονικά, προτρέπονται όλοι οι εισερχόμενοι να μεριμνούν για την απολύμανση των χεριών τους με τα μέσα που υπάρχουν προς τον σκοπό αυτό στις εισόδους των γραμματειών και στις τουαλέτες του Δικαστηρίου.
 
Επιτροπή Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

Ανακοίνωση Α΄ Τμήματος

13/03/2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1Α/ΓΠ.οικ.17734/12.3.2020 (ΦΕΚ 833 Β΄), με το οποίο αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι υποθέσεις του Α΄ Τμήματος των δικασίμων 16/3/2020 και 23/3/2020 αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στα αντίστοιχα εκθέματα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στα πινάκια του Τμήματος.
 
Η Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος
 
Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου
 
 
 

Ανακοίνωση Β΄ Τμήματος

13/03/2020

  Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/12.3.2020 (ΦΕΚ 833 Β΄), με το οποίο αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή των δημοσίων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι υποθέσεις του Β΄ Τμήματος της δικασίμου 18.3.2020 αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στο αντίστοιχο έκθεμα, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στο πινάκιο του Τμήματος.
 
Η Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος
 
             Ε. Σάρπ
 
 

Ανακοίνωση Γ΄ Τμήματος

13/03/2020

 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 1Α/ΓΠ.οικ.17734/12.3.2020 (ΦΕΚ 833 Β΄), με το οποίο αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι υποθέσεις του Γ΄ Τμήματος των δικασίμων 19/3/2020 και 26/3/2020 αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στα αντίστοιχα εκθέματα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στα πινάκια του Τμήματος.
 
Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος
 
   Δημήτριος Σκαλτσούνης
 
 
 
 

Ανακοίνωση Δ΄ Τμήματος

13/03/2020

     Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/12.3.2020 (ΦΕΚ 833 Β΄), με το οποίο αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή των δημοσίων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι υποθέσεις του Δ΄ Τμήματος των δικασίμων 17.3.2020 (7μελής) και 24.3.2020 (5μελής) αναβάλλονται σε δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανιστούν στα αντίστοιχα εκθέματα, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στα πινάκια του Τμήματος.
Οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 καθώς και οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 των δικασίμων 16.3.2020 και 23.3.2020  συζητούνται.    
 
Η Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος
 
        Μ.Καραμανώφ
 
 
 

Ανακοίνωση ΣΤ' τμήματος

13/03/2020

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ. οικ. 17734/ 12.3.2020 (ΦΕΚ 833 τ. Β΄), περί προσωρινής αναστολής των δημοσίων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας  από 13.3.2020 έως και 27.3.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, οι κύριες υποθέσεις του ΣΤ΄ Τμήματος των δικασίμων 16/3/2020 και 23/3/2020 αναβάλλονται σε προσεχείς  δικασίμους, όπως αυτές θα εμφανισθούν στα αντίστοιχα εκθέματα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου και θα αναρτηθούν στα πινάκια του  Τμήματος. 
 
Επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων (αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως άρθρου 372 του ν. 4412/2016) της δικασίμου 23.3.2020 συζητούνται κανονικά.
 
Ο Πρόεδρος του ΣΤ΄ Τμήματος
 
              Ι. Β. Γράβαρης
 
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ