Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών. ΦΕΚ B 1037/2020

ΦΕΚ B 1037/2020 

Αριθμ. 16595 (2)
Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Ειρηνοδικεί-
ου Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 παρ. 1, 2 τελευταίο εδάφιο και 3
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης

Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α΄ 35) και
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμ. 15791/10.03.2020 (ΦΕΚ 784/Β΄/
10.3.2020) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης θέμα
“Αναστολή λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών Δικαστι-
κού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών”.
4. Το με αριθμ. 1279/18.3.2020 έγγραφο της Προέ-
δρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρη-
νοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει
αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών του,
ελλείψει διαθέσιμων και κατάλληλων για χρήση χώρων
ύστερα από την εκδηλωθείσα από άγνωστη αιτία πυρ-
καγιά στο ισόγειο του κτιρίου, και ζητείται να δοθούν
προς χρήση του εν λόγω Ειρηνοδικείου τα γραφεία του
Πταισματοδικείου Αθηνών, στα οποία λειτουργούσαν
οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Κατήγορου, καθώς και ένα
ακροατήριο.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε προς χρήση του Ειρηνοδικείου Αθηνών ένα
ακροατήριο του Πταισματοδικείου Αθηνών, για το χρονι-
κό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας
δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικού Μεγάρου του Ειρη-
νοδικείου Αθηνών, όπως προβλέπεται με τη με αριθμ.
15791/10.03.2020 (ΦΕΚ 784/Β΄/10.3.2020) απόφαση του

Υπουργού Δικαιοσύνης.
Η παρούσα πράξη παρακαλούμε όπως γνωστοποιη-
θεί και με κοινοποίηση στους δικηγορικούς συλλόγους
της περιφέρειας του δικαστηρίου και με επικόλλησή της
στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 19 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ