Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

N. 4674/2020 Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ κτλ
Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητη-
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις

Άρθρο 5
Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους -

Λήξη διοικητικής υποστήριξης

2. Εκκρεμείς δίκες κατά την 1η.7.2020….

Άρθρο 21
Ρυθμίσεις για την επιβολή
δημοτικών τελών επί ακινήτων


ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΆΛΛΩΝ

                   ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3463 (ΦΕΚ Α 114 8.6.2006)

 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ Α' 57/15/03/2012)
Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
  ν. 344/1976
Τροποποιήσεις του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217)
             ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528  ΦΕΚ Α 26/9.02.2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.


                      
         ΝΟΜΟΣ 3584,   (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007)
 
 
   Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

   Π.Δ. 410 της 18/30.8.88. Κωδικοποίηση σε ενιαίο
   κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που    
   αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
   δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
   Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών
   Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (Α' 191).

   ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2190/1994. Σύσταση ανεξάρτητης 
   αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
   θεμάτων διοίκησης. Α' 28.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ