Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 


Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734 (2)
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγε-
λιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρο-
νικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τα άρθρα 5 και 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (Α΄ 55).
2. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α΄ 136), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 12.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 17732 /12.3.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριά-
σεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας, με εξαίρεση αυτές
που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προ-
στασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων, για το χρονικό
διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προλη-
πτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα
στην από 12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
Άρθρο δεύτερο
Την προσωρινή αναστολή των δημόσιων συνεδριά-
σεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πλην αυτών που αφο-
ρούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας
και τη δημοσίευση αποφάσεων, καθώς και αυτών του
VI Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς
Σύνθεσης μόνο για υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου
συμφέροντος, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020
έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 ει-
σήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο τρίτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών
δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της
Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και
27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας,
κατά τα αναφερόμενα στην από 12.3.2020 εισήγηση της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:
1. Αναστέλλονται από τις 13.3.2020 έως και τις
27.3.2020:
α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικα-
στηρίων,
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέρ-
γεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπι-
ον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών,
καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,
γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκα-
στικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης
παραγράφου:
α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση προσωρινών διαταγών και η εκδίκα-
ση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ήδη
προσδιοριστεί προς συζήτηση εντός του χρονικού δια-
στήματος της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων,
γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων,
δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για
την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσε-
ων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας
προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπλη-
ρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής
κράτησης,
στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.5.2020,
ζ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 31.1.2021.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερο-
μηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για
δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστο-
λής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, απο-
φασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου
διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω
εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστηρίων περιορίζεται στις
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέ-
σεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδι-
κάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων
που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου
διοίκησης εκάστου αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτή-
ρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα
ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων ρυθμίζονται με
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς
και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του
διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρα-
κτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα
ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με
αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και
στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας.
Άρθρο τέταρτο
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευ-
τικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα
από 13.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λό-
γους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από
12.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο πέμπτο
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-
ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες,
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’
αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας Υγείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

15 σχόλια:

 1. ΠΡΟΣΟΧΗ, στο άρθρο τρίτο λείπουν οι εξής περιπτώσεις:
  στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο
  χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
  του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
  λής μέχρι και τις 31.5.2020,
  ζ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο
  χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός
  του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
  λής μέχρι και τις 31.1.2021.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε.
   Η ανάρτηση έγινε μέσω κινητού το πρωί

   Διαγραφή
 2. Θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις ερμηνευτικές:
  Σχετικά με τις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατ' εξαίρεση θα συζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. β' του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α.: Στην εξαίρεση αυτή θα περιλαμβάνονται και οι υποθέσεις που δεν συνιστούν γνήσια ασφαλιστικά μέτρα (π.χ. ανακοπές κατά πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής); Θα εκδικάζονται δηλαδή όλες οι υποθέσεις που εντάσσονται στα εκθέματα των ασφαλιστικών μετρων ανεξαιρέτως, ή μόνο οι γνήσιες υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων;
  2. Επίσης, η αναστολή των δικονομικών προθεσμιών θα ισχύει μόνο για τις προθεσμίες που λήγουν στο διάστημα της αναστολής των δικαστηρίων ή και για αυτές που απλά τρέχουν κατά τη διάρκεια της αναστολής χωρίς η καταληκτικη τους ημερα να εντασσεται στο διαστημα της αναστολης;
  3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 αφήνει παράθυρο και για εκδίκαση υποθέσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις;
  Ευχαριστω πολυ, εκ των προτερων για το βημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απλως ειναι απαραδεκτο να δικαζονται ασφαλιστικα σε αιθουσα με 20 υποθεσεις και 100 ατομα, τη στιγμη που οριστηκε οτι οι αιθουσες στα μουσεια π.χ οτι θα δεχονται το ανωτατο 30 ατομα ανα επισκεψη!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Λειτουργουν τα αυτόφωρα, λειτουργουν τα ασφαλιστικά, λειτουργουν οι προσωρινές διαταγες, λειτουργουν τα ποινικά που εχουν διακοπεί, λειτουργουν τα ποινικα για τις υπο παραγραφη, λειτουργουν τα κακουργηματα για τα 18μηνα, καλυτερα να μας ελεγαν τι δεν λειτουργει, λιγοτερα θα ηταν.
  Μαλλον δεν εχουν συνειδητοποιησει εκει στο υπουργειο την σοβαροτητα της καταστασης. Τα δικαστηρια επρεπε να εχουν μονο εναν ανακριτη, εναν εισαγγελεα και εναν προεδρο υπηρεσιας, τιποτα αλλο. Τι ακριβως δηλαδη θα γινοταν αν παραγραφοταν ενα πλημμελημα ή αν βγει εξω καποιος με 18μηνο ή αν δεν δικαστει τωρα μια προσωρινή για μια αναστολή εκτελεσης ή για μια διατροφη, αφού στο κατω κατω οι διαδικασιες εκτελεσης εχουν ανασταλει?
  Δεν γινεται δουλεια ετσι. Ακομη και τα αυτοφωρα δεν επρεπε να λειτουργουν. Ολα σε τακτική δικασιμο. Μην τυχον δηλαδη και δεν εισαχθει η υποθεση του πλανοδιου εμπορου που πουλουσε λαθραιους αναπτηρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανακοίνωση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
  https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Επείγουσα ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών
  https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
  https://ende.gr/%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5-%ce%b4-%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%b5%cf%84%cf%89%ce%bd/

  ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 12.3.2020 ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
  https://www.edd.gr/index.php/19-updating/announcements/330-suspension-of-courts

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. To εκθεμα των πλειστηριασμων δηλαδη θα δικασθεί κανονικά ή δεν θεωρειται "ασφαλιστικα μετρα"? Και μην σπευσει καποιος να απαντησει οτι "οι πλειστηριασμοι εχουν ανασταλει", γιατι οι αιτησεις και οι ανακοπες αφορουν πλειστηριασμους που εχουν προσδιορισθει για χρονικο σημειο απωτερο της αναστολης. Ή μηπως θα εκδικαζονται μονο οσες αφορουν αναστολη πλειστηριασμου και οχι μειωση τιμης πρωτης προσφορας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή ερώτηση, Πρέπει τα όργανα διοίκησης καθε δικαστηριου να προβουν σε διευκρινιστικες ανακοινωσεις-αποφασεις που θα εξειδικευουν την εφαρμογη της ΚΥΑ, Π.χ. στην Θεσσαλονικη ειδα πως δεν υπαρχει διακρισει και ότι ειναι σε εκθεμα ασφαλιστικων μετρων,αδιακριτως, θα συζητειται κανονικα. Επισης να δουμε εαν μετα τα αιτηματα των δικαστικων ενωσεων, επεκταθει περαιτερω η εκταση των δικων που αναστελλονται

   Διαγραφή
  2. Ενα ακομη σημειο που απτεται διευκρινησης ειναι εαν στις πολιτικες δικες αναστελλονται οι προθεσμιες για την ασκηση ενδικων μεσων και μεσων και βοηθηματων με βαση το αρθρο 3 παρ. 1 περ' β' της ΚΥΑ.

   Διαγραφή
 9. Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την αναστολή των εργασιών του λόγω του κοροναϊού
  https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Για Δικαστήρια Θεσσαλονίκης παραθέτω ακόμη κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις:

  Επείγουσες ανακοινώσεις με αφορμή την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων
  https://www.dsth.gr/enimerosi/-/asset_publisher/lY4FVFnX1Bpf/content/epeigouses-anakoinoseis-me-aphorme-ten-anastole-leitourgias-ton-dikasterion?p_p_auth=q94Fko43&redirect=%2F

  Εσωτερική εγκύκλιος του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Πρωτοδικών
  https://www.dsth.gr/enimerosi/-/asset_publisher/lY4FVFnX1Bpf/content/esoterike-enkyklios-tou-dieuthynontos-ten-eisangelia-protodikon?p_p_auth=q94Fko43&redirect=%2F

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ειναι αστειο να αναστελλεται η συζητηση των υποθεσεων της νεας δικονομιας ενω να δικαζονται τα ασφσλιστικα μετρα.
  Ομοιως αστειο ειναι να αναστελλεται ο προσδιορισμος των προσωρινων διαταγων, εκτος εξαιρεσεων, και να συζητουνται τα ασφαλιστικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Διαβαζω στο fb οτι ενας υπαλληλος της Εισαγγελιας Πρωτοδικων Αθηνων βρεθηκε θετικος στον κορονοϊό και το μεταφερω με καθε επιφύλαξη. Επισης διαβαζω οτι οι γραμματείς θα αποκλεισουν την εισοδο στην εισαγγελία την Δευτέρα σε ενδειξη διαμαρτυρίας. Για όνομα του Θεου, ας λογικευθούν εκει στο Υπουργείο. Δεν υπαρχει κανένας λόγος να δικάζονται ούτε ασφαλιστικά και προσωρινές διαταγές (!), ούτε αυτόφωρα, ούτε υπό παραγραφή υποθέσεις. Γιατι επιτελους ειναι τοσο ταμπού να μην δικαζονται προσωρινές διαταγές για 15 ημέρες ή να παραγραφεί και κανενα πλημμέλημα? Δηλαδη η παραγραφή ενός πλημμελήματος είναι ανωτερη της δημοσιας υγείας? Τι αγκυλώσεις είναι επιτέλους αυτές που μας καταδιώκουν σε αυτόν τον χώρο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ