Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

ΥΑ : Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα .

ΦΕΚ B 1732/2021 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382
Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης
Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δη-
μόσιο Τομέα .
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου


εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’ 126),
β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 (Α’ 85), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4468/2017 (Α’ 61),
γ) του π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
δ) του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ε) του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
2. Την υπ’ αρ. 18743/14-4-2021 (Β’ 1661) απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετά-
θεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 σε
άλλη εργάσιμη ημέρα».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταφέρουμε την υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου
2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
την Τρίτη 4 Μαΐου 2021, επειδή συμπίπτει με το Μεγάλο
Σάββατο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ