Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

Πρόσκληση υποψηφιοτήτων για τη θέση Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.- ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 17/2021

ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 17/2021

'

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. 16743
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την
πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Γενι-
κό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4297/2014 «Δια-
δικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών ει-
σαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 215).
2. Την υπ’ αρ. 96430/26.11.2014 απόφαση (Β΄ 3262)


με θέμα: «Καθορισμός του τόπου, του χρόνου συγκλή-
σεως και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη λει-
τουργία της Επιτροπής του ν. 4297/2014».
3. Το γεγονός ότι ο Δημήτριος Γρατσίας, Δικαστής στο
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορίσθη-
κε στη θέση Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η αντι-
κατάσταση του, αποφασίζουμε:
1. Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι
επιθυμούν να καταλάβουν τη θέση του Έλληνα Δικα-
στή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το συ-
νημμένο υπόδειγμα μέσα σε τριάντα μέρες από τη δη-
μοσίευση της πρόσκλησης αυτής στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν
τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
4 του ν. 4297/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρ-
θρου 3 της υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασης.
2. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης
και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης (Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα) και συνοδεύ-
εται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο
αναφέρονται λεπτομερώς οι σπουδές του υποψηφίου,
η επαγγελματική του σταδιοδρομία, η γνώση ξένων
γλωσσών και το τυχόν επιστημονικό του έργο.
3. Η αίτηση και το βιογραφικό υποβάλλονται είτε ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
protokolo@justice.gov.gr είτε ταχυδρομικά, με συστη-
μένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται μή-
νυμα στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση περί της ταχυ-
δρομικής αποστολής της αίτησης και του βιογραφικού.
4. Επί των υποψηφιοτήτων θα γνωμοδοτήσει η αρ-
μόδια Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό
στοιχείο 2 του προοιμίου απόφαση.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στις ιστοσελίδες
των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ