Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής δημιουργίας νέου νομοθετικού πλαισίου για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ

https://dikastis.blogspot.com/2021/05/3702021.html

 

 

 

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 283/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 16018/φ.352
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δη-
μιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για την
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σε αντι-
κατάσταση του ν. 3689/2008 (Α’ 164).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις:


α) της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996
«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
10 του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 242),
β) της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(Α’ 94),
γ) της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
άλλες διατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
δ) της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 57 και της παρ. 1
του άρθρου 62 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18
του ν. 4625/2019 (Α’ 139),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).
2. Τα υπό στοιχεία 430/08.03.2021, Γ 182/08.03.2021,
11220/11.03.2021, ΓΠ 2730/16.03.2021, ΓΠ 7267/
22.03.2021, 210/08.03.2021, 1145/11.03.2021, 1876/
09.03.2021 και 709/12.03.2021 έγγραφα των: α) Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, β) Συμβουλίου της
Επικρατείας, γ) Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ) Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης, ε) Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών, στ) Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, ζ) Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Λάρισας και ζ) Εφετείου Αθηνών, αντί-
στοιχα, περί ορισμού μελών της υπό σύσταση ειδικής
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη
δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) σε αντικατάσταση
του ν. 3689/2008 (Α’ 164).
3. Την ανάγκη δημιουργίας νέου νομοθετικού πλαισίου
για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σε αντικα-
τάσταση των διατάξεων του ν. 3689/2008.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού. Μεταγενέστερες, ενδεχομένως, δαπάνες
μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευ-
σης θα καλυφθούν με την έκδοση σχετικής απόφασης
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 1017-
206-0000000 και, ειδικότερα από τους Αναλυτικούς
Λογαριασμούς Εξόδων 2420404001, 2420403001 και
2420405001), αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δημιουρ-
γία νέου νομοθετικού πλαισίου για την Εθνική Σχολή

Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) σε αντικατάσταση του
ν. 3689/2008 (Α’ 164), αποτελούμενη από τους:
1. Δημήτριο Εμμανουηλίδη του Αριστείδη (Α.Δ.Τ.:
*****), Σύμβουλο Επικρατείας και Γενικό Διευθυ-
ντή της ΕΣΔΙ, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του τη
Σταυρούλα Κτιστάκη του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: *****),
Σύμβουλο Επικρατείας και Καθηγήτρια του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοι-
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
2. Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ.: *****),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Διευθύντρια
Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονο-
μικών Υποθέσεων της ΕΣΔΙ, ως μέλος, με αναπληρώ-
τριά της τη Θεολογία Γναρδέλη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.:
****), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
διδάσκουσα στην ΕΣΔΙ,
3. Αικατερίνη Περιστεροπούλου του Αποστόλου
(Α.Δ.Τ.: ****), Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικα-
στηρίων και Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως μέλος, με αναπληρώτριά
της την Αικατερίνη Σεραφείμη του Αποστόλου (Α.Δ.Τ.:
****), Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και
διδάσκουσα στην ΕΣΔΙ,
4. Σταμάτιο Δασκαλόπουλο του Γεωργίου, Εισαγγελέα
Εφετών, Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας και
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Κατεύθυν-
σης των Εισαγγελέων στην ΕΣΔΙ (Α.Δ.Τ.: A***), ως μέ-
λος, με αναπληρωτή του τον Απόστολο Τζαμαλή του Κων-
σταντίνου (Α.Δ.Τ.:***), Εισαγγελέα Πρωτοδικών
και Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας,
5. Γεώργιο Σχοινοχωρίτη του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο
Εφετών και διδάσκοντα στην ΕΣΔΙ (Α.Δ.Τ.: ****), ως
μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Κουλαξίζη του
Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ****), Εφέτη και διδάσκοντα
στην ΕΣΔΙ,
6. Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη, Καθηγητή Δημοσίου
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Δ.Τ.: ***), ως
μέλος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Καραμπατζό
του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ****), Αναπληρωτή Καθηγητή
Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
7. Ευαγγελία Μπάλτα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ****),
Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη-
σης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολι-
τικών Επιστημών, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την
Αικατερίνη Σαββαΐδου (Α.Δ.Τ.: *****), Επίκουρη
Καθηγήτρια Δημοσιονομικού Δικαίου της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και διδάσκουσα στην ΕΣΔΙ,
8. Ελένη - Μαρία Καϋμενάκη του Φωτίου (Α.Δ.Τ.:
*****), Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλος, με αναπλη-
ρώτριά της τη Θωμαΐδα Ευτυχίδου του Αγγέλου (Α.Δ.Τ.:
*****), Δικηγόρο Αθηνών και
9. Μαρία Βακερλή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ****),
Δικηγόρο με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο MSC, ως
μέλος, με αναπληρώτριά της τη Φανή - Θεοδώρα Οικο-
νόμου του Στεφανογιάννη (Α.Δ.Τ.: *****), Δικηγόρο
με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο LLM.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Σελήνη Ακριτίδου του
Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: *****), δικαστική υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Γραμματέων, με βαθμό Α’, αποσπασμέ-
νη στην ΕΣΔΙ, με αναπληρώτριά της τη Γεωργία Κεφαλά
του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: *****), δικαστική υπάλληλο του
κλάδου ΠΕ Γραμματέων, με βαθμό Α’, αποσπασμένη στην
ΕΣΔΙ.
Β) Η επιτροπή θα περατώσει το έργο της, την 31 Ιου-
λίου 2021.
Γ) Οι εργασίες της επιτροπής πραγματοποιούνται εξ
αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας e:presence.
Σε περίπτωση φυσικής παρουσίας, οι εργασίες πραγ-
ματοποιούνται είτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είτε στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, στην Αθήνα.
Δ) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και στον εκτελούντα χρέη
γραμματέα της επιτροπής ουδεμία αποζημίωση κατα-
βάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας
αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ