Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ/ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΦΕΚ Γ 909/2021

ΦΕΚ Γ 909/2021
 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Απριλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύουν,
2. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),


Β.
1. Την υπ’ αρ. 389/28-7-2020 γνώμη της Προέδρου
Εφετών Βορείου Αιγαίου και την υπ’ αρ. 208/29-7-2020
πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου,
2. Την υπ’ αρ. 731/19-10-2020 σε ορθή επανάληψη
γνώμη του Διευθύνοντος το Εφετείο Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας και την υπ’ αρ. 1917/20-10-2020 σε ορθή επανά-
ληψη πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας,
3. Την υπ’ αρ. 108/17-2-2021 γνώμη της Διευθύνουσας
το Εφετείο Ιωαννίνων και την υπ’ αρ. 484/16-3-2021 πρό-
ταση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων,
4. Την υπ’ αρ. 579/27-11-2020 γνώμη του Προέδρου
Εφετών Κέρκυρας και την υπ’ αρ. 2396/30-11-2020 πρό-
ταση του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας,
5. Την υπ’ αρ. 331/27-11-2020 γνώμη της Διευθύνου-
σας το Εφετείο Κρήτης και την υπ’ αρ. 5667/27-11-2020
πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης,
6. Την υπ’ αρ. 4/9-7-2020 γνώμη της Ολομέλειας των
Δικαστών του Εφετείου Πειραιώς και την υπό στοιχεία
101α/18-1-2021 πρόταση της Διευθύνουσας την Εισαγ-
γελία Εφετών Πειραιά,
7. Την υπ’ αρ. 3/29-10-2020 γνώμη της Ολομέλειας
των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αρ.
14791/09-11-2020 πρόταση του Διευθύνοντος την Ει-
σαγγελία Εφετών Αθηνών,
8. Την υπ’ αρ. 517/7-7-2020 γνώμη του Προέδρου Πρω-
τοδικών Αμαλιάδας και την υπ’ αρ. 3861/21-12-2020 πρό-
ταση του Διευθύνοντος την Εισαγγελέα Εφετών Πατρών,
9. Την υπ’ αρ. 796/23-9-2020 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Βέροιας και την υπ’ αρ. 5508/2-10-2020
πρόταση της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών
Θεσσαλονίκης,
10. Την υπ’ αρ. 41/12-11-2020 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Γιαννιτσών και την υπ’ αρ. 6521/13-11-2020
πρόταση της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών Θεσ-
σαλονίκης,
11. Την υπ’ αρ. 2359/22-9-2020 γνώμη του Διευθύνο-
ντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και την υπ’ αρ. 4942/
22-9-2020 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής
Κρήτης,
12. Την υπ’ αρ. 2360/22-9-2020 γνώμη του Διευθύνο-
ντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και την υπ’ αρ. 4943/
22-9-2020 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής
Κρήτης,
13. Την υπ’ αρ. 6/30-9-2020 γνώμη της Ολομέλειας
Δικαστών του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και την υπ’ αρ.
5483/19-10-2020 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ανα-
τολικής Κρήτης,
14. Την υπ’ αρ. 3418/3-12-2020 γνώμη του Διευθύνο-
ντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και την υπ’ αρ. 6312/
3-12-2020 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής
Κρήτης,
15. Την υπ’ αρ. 3419/3-12-2020 γνώμη του Διευθύνο-
ντος το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και την υπ’ αρ. 6310/
3-12-2020 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής
Κρήτης,
16. Την υπ’ αρ. 3/8-1-2021 γνώμη του Τριμελούς Συμ-
βουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
και την υπ’ αρ. 186/18-1-2021 πρόταση της Διευθύνου-
σας την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης,
17. Την υπ’ αρ. 1293/18-11-2020 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Ιωαννίνων και την υπ’ αρ. 3053/18-11-2020
πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων,
18. Την υπ’ αρ. 1922/2-12-2020 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Κέρκυρας και την υπ’ αρ. 2426/7-12-2020
πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Κέρκυρας,
19. Την υπ’ αρ. 529/21-12-2020 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Κεφαλληνίας και την υπ’ αρ. 3862/21-12-2020
πρόταση του Διευθύνοντος την Εισαγγελία Εφετών Πατρών,

20. Την υπ’ αρ. 1326/24-11-2020 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Κω και την υπ’ αρ. 4750/25-11-2020 πρότα-
ση του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου,
21. Την υπ’ αρ. 3/9-6-2020 γνώμη της Ολομέλειας των
Δικαστών του Πρωτοδικείου Λάρισας και τις υπ’ αρ.
514/16-6-2020 και σε ορθή επανάληψη υπό στοιχεία
514α/19-6-2020 προτάσεις του Διευθύνοντος την Ει-
σαγγελία Εφετών Λάρισας,
22. Την υπ’ αρ. 372/11-12-2020 σε ορθή επανάληψη
γνώμη του Προέδρου Πρωτοδικών Λευκάδας και την
υπ’ αρ. 2200/15-12-2020 πρόταση του Εισαγγελέα Εφε-
τών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,
23. Την υπ’ αρ. 591/3-12-2020 γνώμη της Προϊσταμέ-
νης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και την υπ’ αρ. 562/
9-12-2020 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας,
24. Την υπ’ αρ. 302/24-9-2020 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Μυτιλήνης και την υπ’ αρ. 280/1-10-2020
πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου,
25. Την υπ’ αρ. 303/24-9-2020 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Μυτιλήνης και την υπ’ αρ. 62/1-3-2021 πρό-
ταση του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου,
26. Την υπ’ αρ. 1358/17-12-2020 γνώμη του Προϊστα-
μένου του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας και την υπ’ αρ.
10070/21-12-2020 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών
Θράκης,
27. Την υπ’ αρ. 662/12-10-2020 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Ρεθύμνης και την υπ’ αρ. 4878/2-11-2020
πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης,
28. Την υπ’ αρ. 452/30-9-2020 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Σπάρτης και την υπ’ αρ. 4674/11-12-2020
σε ορθή επανάληψη πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών
Ναυπλίου,
29. Την υπ’ αρ. 627/17-9-2020 γνώμη του Διευθύνοντος
το Πρωτοδικείο Σύρου και την υπ’ αρ. 3691/17-12-2020
πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου,
30. Την υπ’ αρ. 683/5-10-2020 γνώμη του Διευθύνο-
ντος το Πρωτοδικείο Σύρου και την υπ’ αρ. 2933, 2934/
6-10-2020 σε ορθή επανάληψη πρόταση του Εισαγγελέα
Εφετών Αιγαίου,
31. Την υπ’ αρ. 135/11-11-2020 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Τρικάλων και την υπ’ αρ. 961/4-12-2020
πρόταση του Διευθύνοντος την Εισαγγελέα Εφετών Λά-
ρισας,
32. Την υπ’ αρ. 701/19-8-2020 γνώμη της Διευθύνου-
σας το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής και την υπ’ αρ. 7060/
9-12-2020 σε ορθή επανάληψη πρόταση του Εισαγγελέα
Εφετών Θεσσαλονίκης,
Α. Ορίζουμε τακτικούς δικαστές ανηλίκων για μια τρι-
ετία ως ακολούθως:

1. Στο Εφετείο Ιωαννίνων την Εφέτη Μηλιά ΚΑΡΑΓΚΙΟ-
ΖΙΔΟΥ του Κυριάκου, σε αντικατάσταση της προαχθεί-
σης σε Πρόεδρο Εφετών Πειραιά, Χριστίνας ΑΝΤΩΝΙΟΥ
του Ευαγγέλου.
2. Στο Εφετείο Κέρκυρας τον Εφέτη Γεώργιο ΑΛΜΠΟΥ-
ΡΑ του Παντελή, σε αντικατάσταση του Εφέτη Χαράλα-
μπου ΜΑΥΡΙΔΗ του Νικολάου, ο οποίος μετατέθηκε στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
3. Στο Εφετείο Κρήτης τον Εφέτη Κωνσταντίνο ΡΟΚΟ
του Αποστόλου, σε αντικατάσταση της προαχθείσης
σε Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, Μαρίας ΒΑΡΕΔΑΚΗ του
Ανδρέα.
4. Στο Εφετείο Πειραιά την Πρόεδρο Εφετών Χρυσού-
λα ΠΛΑΤΙΑ του Γεωργίου, σε αντικατάσταση της Εφέτη
Ζωής ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ του Ευαγγέλου, λόγω λήξεως της
θητείας της.
5. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών την Πρόεδρο Πρωτοδικών
Μαρίνα ΜΠΟΖΝΟΥ του Κωνσταντίνου, σε αντικατάστα-
ση της προαχθείσης σε Εφέτη Πατρών, Αναστασίας ΠΑ-
ΡΟΥΣΗ του Ιωάννη.
6. Στο Πρωτοδικείο Βέροιας την Πρόεδρο Πρωτοδικών
Μαρία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Προδρόμου, σε αντικατάσταση
του Προέδρου Πρωτοδικών Γεώργιου ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ του
Ιωάννη, ο οποίος ανέλαβε τη Διεύθυνση του Πρωτοδι-
κείου.
7. Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων τον Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Αργύριο ΓΚΟΓΚΟΛΑ του Θωμά, σε αντικατάσταση
του Προέδρου Πρωτοδικών Απόστολου ΚΟΛΩΝΗ του
Ιωάννη, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσπρω-
τίας.
8. Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Μαρία ΒΑΣΔΕΚΗ του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Μαρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Προ-
δρόμου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας.
9. Στο Πρωτοδικείο Λευκάδας τον Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Ιωάννη ΓΟΥΛΑ του Δημητρίου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Ελένης ΜΕΓΑ του Νικολάου, λόγω λήξεως
της θητείας της.
10. Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την Πρόεδρο Πρω-
τοδικών Τριανταφυλλιά ΦΑΓΚΡΙΔΑ του Αθανασίου, σε
αντικατάσταση του Προέδρου Πρωτοδικών Απόστολου
ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ του Αριστείδη, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
11. Στο Πρωτοδικείο Σύρου τον Πρόεδρο Πρωτοδικών
Βασίλειο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Γεωργίου, σε αντικατά-
σταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ουρανίας-Αικατε-
ρίνης ΚΩΤΣΙΟΥ του Ιωάννη, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
12. Στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Άννα ΠΙΠΙΝΗ του Ιγνατίου, σε αντικατάσταση της
προαχθείσης σε Εφέτη Λαμίας, Αικατερίνης ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ
του Μιχαήλ.
Β. Ορίζουμε αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων για μια
τριετία ως ακολούθως:

1. Στο Εφετείο Κέρκυρας την Εφέτη Χαρίκλεια ΠΑΡΑ-
ΠΑΓΓΙΔΟΥ του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του προα-
χθέντος σε Πρόεδρο Εφετών Αθηνών και ήδη υπηρε-
τούντος στο Εφετείο Ναυπλίου Σταύρου ΜΑΛΑΙΝΟΥ του
Βασιλείου.
2. Στο Εφετείο Κρήτης την Εφέτη Αντωνία ΜΠΑΧΑΝΤΑ-
ΚΗ του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του προαχθέντος
σε Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, Απόστολου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
του Αλεξάνδρου.
3. Στο Εφετείο Πειραιά την Πρόεδρο Εφετών Φεβρω-
νία ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ του Μιχαήλ, σε αντικατάσταση της
Εφέτη Μαρίας ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ του Ευαγγέλου, λόγω
λήξεως της θητείας της,
4. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών την Πρόεδρο Πρωτοδικών
Μαρία ΤΣΑΓΚΙΑ του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση

της Προέδρου Πρωτοδικών Γεωργίας ΣΤΑΜΑΤΗ του
Παρασκευά, η οποία ήδη ορίστηκε Πρόεδρος της ΣΤ’
Συνθέσεως των Δικαστικών Συμβουλίων του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών.
5. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου την Πρωτοδίκη Ωραιο-
ζήλη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Τριαντάφυλλου, σε αντικατάστα-
ση της Πρωτοδίκη Ειρήνης ΜΠΙΝΙΑΡΗ του Νικολάου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
6. Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων την Πρωτοδίκη Αγγε-
λική ΓΡΙΒΑ του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αρετής ΚΟΥΚΟΥΤΙΜΠΑ του Βασιλείου, λόγω
λήξεως της θητείας της.
7. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας τον Πρωτοδίκη Δαμιανό
ΚΑΪΡΕΤΟΓΛΟΥ του Χρήστου, σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Ελευθερίας ΡΑΠΤΗ του Κωνσταντίνου, η οποία
τελεί σε άδεια.
8. Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας τον Πρωτοδίκη
Αντώνιο ΣΩΦΡΟΝΑ του Δημητρίου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Νάντιας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ του Χαραλά-
μπους, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.
9. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας τον Πρωτοδίκη Ανδρέα
ΖΙΟΥΝΑ του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Χρυσοβαλάντη ΛΕΤΣΙΟΥ του Άγγελου, λόγω λήξεως
της θητείας του.
10. Στο Πρωτοδικείο Λευκάδας την Πρωτοδίκη Ευριδί-
κη ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αγλαΐας ΔΟΤΑ του Ηλία, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Καστοριάς.
11. Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την Πρωτοδίκη Ευτυ-
χία-Ευαγγελία ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ του Κωνσταντίνου, σε αντι-
κατάσταση της Πρωτοδίκη Μαρίας ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Ορεστιάδας.
12. Στο Πρωτοδικείο Σύρου την Πρωτοδίκη Μαρία
ΧΡΙΣΤΑΡΑ του Χρήστου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Στέργιου ΔΡΙΤΣΑ του Γεωργίου, ο οποίος αναλαμβάνει
ανακριτής και ειδικός ανακριτής.
Γ. Ορίζουμε τακτικούς ανακριτές για μια διετία ως ακο-
λούθως:

1. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας την Πρωτοδίκη Ανθή ΠΕΪ-
ΔΟΥ του Ιωάννη στο Γ’ Τμήμα Πρωτοδικείου Λάρισας, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Χριστίνας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
του Ελευθερίου, λόγω λήξεως της θητείας της.
2. Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης τον Πρωτοδίκη Αστέριο
ΜΥΛΩΝΑ του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Γεωργίας ΤΣΙΛΙΒΗ του Κωνσταντίνου, η οποία μετατέθη-
κε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
3. Στο Πρωτοδικείο Σύρου τον Πρωτοδίκη Στέργιο
ΔΡΙΤΣΑ του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Πρωτο-
δίκη Κωνσταντίνου ΠΑΣΙΑΛΗ του Παναγιώτη, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
4. Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων τον Πρωτοδίκη Θωμά
ΜΑΣΟΥΡΑ του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της Πρωτο-
δίκη Ιωάννας ΣΟΥΦΛΙΑ του Χρήστου, λόγω λήξεως της
θητείας της.
Δ. Ορίζουμε τακτικές εφέτες ανηλίκων για μια τριετία
και ανακρίτριες ανηλίκων για μια διετία ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου την Εφέτη Στυλιανή
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ του Δημητρίου, σε αντικατάσταση της
Εφέτη Ευτέρπης ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΙΝΟΥ του Αιμιλιανού, η
οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.
2. Στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας την Εφέτη
Κωνσταντίνα ΝΑΣΙΑΚΟΥ του Γεωργίου, σε αντικατάστα-
ση της Εφέτη Πολυξένης ΜΑΡΚΟΥ του Κωνσταντίνου, η
οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Ναυπλίου.
Ε. Ορίζουμε αναπληρώτριες εφέτες ανηλίκων για μια
τριετία και αναπληρώτριες ανακρίτριες ανηλίκων για μια
διετία ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου την Εφέτη Ιωάννα ΠΑΛ-
ΛΑ του Νικολάου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Μυρσί-
νης ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ του Παντελή, η οποία μετατέθηκε
στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.
2. Στο Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας την Εφέτη
Αθηνά ΜΠΕΣΣΗ του Ιωάννη, σε αντικατάσταση του
Εφέτη Αλέξανδρου ΠΑΛΟΥΚΗ του Γεωργίου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών.
ΣΤ. Ορίζουμε τακτική ανακρίτρια για μια διετία και
αναπληρώτρια δικαστή ανηλίκων για μια τριετία
στο
Πρωτοδικείο Αμαλιάδας την Πρωτοδίκη Αλεξάνδρα
ΨΑΡΡΗ του Αντωνίου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Δημοσθένη ΡΙΖΟΥ του Δημητρίου, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Πατρών.
Ζ. Ορίζουμε τακτικούς ανακριτές και ανακριτές ανηλί-
κων για μια διετία ως ακολούθως:

1. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου την Πρωτοδίκη Στε-
φανία ΣΑΚΟΠΕΝΤΑ του Κωνσταντίνου ως τακτική ανα-
κρίτρια του Α’ Τμήματος Πλημμελειοδικών, σε αντικατά-
σταση της Πρωτοδίκη Βασιλικής ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ του
Μιχαήλ, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σπάρτης,
και ως ανακρίτρια ανηλίκων, σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Σοφίας ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ του Μιχαήλ, λόγω λήξεως
της θητείας της.
2. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας τον Πρωτοδίκη Γεώρ-
γιο ΜΑΥΡΑΚΗ του Ιωάννη (Yani), σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Δημήτριου ΣΤΑΘΗ του Στέργιου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Έδεσσας.
3. Στο Πρωτοδικείο Σπάρτης την Πρωτοδίκη Βασιλι-
κή ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Νικολάου-Γεωργίου ΙΩΑΝΝΙΔΗ του Λεωνίδα,
ο οποίος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Η. Ορίζουμε τακτική ανακρίτρια του Β’ Τμήματος Πλημ-
μελειοδικών και αναπληρώτρια ανακρίτρια ανηλίκων για
μια διετία στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου την Πρωτοδίκη
Ειρήνη ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ του Σωκράτη, σε αντικατά-
σταση αντίστοιχα της Πρωτοδίκη Σοφίας ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ
του Μιχαήλ, λόγω λήξεως της θητείας της και της Πρω-
τοδίκη Βασιλικής ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ του Μιχαήλ, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σπάρτης.
Θ. Ανανεώνουμε για μια ακόμη τριετία τη θητεία της
Προέδρου Πρωτοδικών Μαρίας ΤΣΙΑΛΤΑ του Γεωργίου
ως τακτικής δικαστή ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Ρεθύ-
μνου.

Ι. Ανανεώνουμε για μια ακόμη διετία τη θητεία:
1. Της Πρωτοδίκη Ελισάβετ ΛΑΦΑΡΑ του Δημητρίου
ως τακτικής ανακρίτριας στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών.
2. Του Πρωτοδίκη Γεωργίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Χαρίλα-
ου ως τακτικού ανακριτή του 6ου Τακτικού Ανακριτικού
Τμήματος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

3. Του Πρωτοδίκη Γεωργίου ΧΡΗΣΤΟΥ του Αθανασίου
ως τακτικού ανακριτή στο Πρωτοδικείο Κω.
4. Της Πρωτοδίκη Παναγιώτας ΝΤΖΟΥΦΑ του Βασιλεί-
ου ως τακτικής ανακρίτριας και ανακρίτριας ανηλίκων
στο Πρωτοδικείο Λιβαδειάς.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ