Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

ΚΥΑ: Υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές.ΦΕΚ B 1582/2021

ΦΕΚ B 1582/2021
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-
γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 στους δικαστικούς και εισαγγελικούς
λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 


.....

αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και
στους στρατιωτικούς δικαστές.

Άρθρο 2
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 -
Χρόνος διενέργειας του ελέγχου
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 είναι υποχρεωτικός για τα πρόσωπα του άρ-
θρου 1, εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική
παρουσία εντός των εγκαταστάσεων των Δικαστηρίων,
των Εισαγγελιών, των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται
υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την
προσέλευση των προσώπων του άρθρου 1 στις εγκατα-
στάσεις της παρ. 1 και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από
την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως
και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας
της εβδομάδας που τα πρόσωπα του άρθρου 1 ασκούν
τα καθήκοντά τους με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση
που κάποιο από τα πρόσωπα του άρθρου 1 καλείται να
παραστεί εκτάκτως, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης
δύναται να διενεργείται και αυθημερόν, προ της προ-
σέλευσής του στο χώρο εργασίας του.
Άρθρο 3
Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων
1. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δη-
μοσίου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του Υπουργείου Εσωτερικών
αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε.
τα στοιχεία των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε δια-
γνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, όπως προσδιο-
ρίζονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τις καταχωρίσεις στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
Στην αρχή κάθε εβδομάδας, σε περίπτωση μεταβολής
των στοιχείων αυτών, με ευθύνη του προϊσταμένου
της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού τα νέα στοιχεία
αποστέλλονται επικαιροποιημένα από τη Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.
στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Οι μεταβολές του
προηγούμενου εδαφίου καταχωρίζονται αμελλητί στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας
προσωπικού. Άντληση των ανωτέρω στοιχείων δύναται
να λάβει χώρα και μέσω διασύνδεσης μεταξύ μητρώ-
ων του δημοσίου τομέα. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση
των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπεύθυνος
επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙ-
ΚΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και του ν. 4624/2019
(Α’ 137) με σκοπό τον προσδιορισμό των προσώπων που
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστική δοκιμασία
ελέγχου και τη διανομή της αυτοδιαγνωστικής δοκιμα-
σίας ελέγχου σε αυτούς.
2. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 1, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ,
η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και την παραγωγική λειτουργία του συστήματος διαχεί-
ρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνω-
στικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό
COVID-19 και της ηλεκτρονικής καταγραφής των δικαι-
ούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.
Άρθρο 4
Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 -
Δήλωση του αποτελέσματος
1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self
test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη
του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.)
ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομι-
κής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτο-
ποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
(self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.
2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) δι-
ενεργείται κατ’ οίκον και σύμφωνα με τις οδηγίες των
ενημερωτικών φυλλαδίων.
3. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 επισκέπτονται την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
μόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), και αφού αυθεντικο-
ποιηθούν με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του
ν. 4727/2020 (Α’ 184), επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση
αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν
τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος.
4. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
(self test) είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα
δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία απο-
τελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση των
προσώπων του άρθρου 1 στον τόπο άσκησης του λει-
τουργήματός τους και γνώση αυτής λαμβάνει το αρμόδιο
όργανο διεύθυνσης των Δικαστηρίων, Εισαγγελιών και
Υπηρεσιών του άρθρου 1 είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε
με την επίδειξη αυτής από τα πρόσωπα του άρθρου 1.
5. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγ-
χου (self test) είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρ-
μα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία τα
πρόσωπα του άρθρου 1 εκτυπώνουν ή επιδεικνύουν με
κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι ανω-
τέρω μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην
πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτι-
κό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση
της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημά-
των, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και οι οικείοι τους,
παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας
τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τους χορηγείται η προβλεπόμενη
στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπι-

ση του κορωνοϊού COVID-19 αναρρωτική άδεια ειδικού
σκοπού. Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι
ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνω-
στικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία
υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνσή
τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός
έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από
τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για
να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 σε κατ’ οίκον πε-
ριορισμό και να τους χορηγηθεί η αναρρωτική άδεια και
ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτω-
ση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρ-
νητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή
εξέτασης με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέ-
λεσμα, οπότε και τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται
να προσέλθουν στον τόπο εργασίας για να ασκήσουν
το λειτούργημά τους ή να παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά
την προσέλευσή τους. Το αποτέλεσμα του επαναληπτι-
κού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά από τα πρόσωπα
του άρθρου 1 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.
gov.gr κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3.
6. Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των
ανωτέρω εγγράφων μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα
23 έως 29 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
7. Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου τα
πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να επιλέξουν τη δι-
εξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test)
από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή
στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με
επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή των
διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται μία (1) φορά την
εβδομάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 2. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR
test) είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση
από τη δημόσια ή ιδιωτική δομή με την οποία βεβαιώ-
νεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε και ο απασχολού-
μενος δύναται να προσέλθει στον τόπο εργασίας για να
παρέχει εργασία με φυσική παρουσία επιδεικνύοντας
την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή του. Εάν
ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι
θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέ-
τασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν
τα πρόσωπα του άρθρου σε κατ’ οίκον περιορισμό και
να τους χορηγηθεί η ειδική προβλεπόμενη αναρρωτική
άδεια ειδικού σκοπού και ακολουθείται το Πρωτόκολλο
του Ε.Ο.Δ.Υ. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου
δηλώνεται υποχρεωτικά από τα πρόσωπα του άρθρου
1 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr κατά
τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3.
Άρθρο 5
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού
ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα
1. Τα αρμόδια όργανα διεύθυνσης των Δικαστηρίων,
των Εισαγγελιών, των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων δύνανται, εκτι-
μώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, να μην επιτρέψουν
στα πρόσωπα του άρθρου 1 τη φυσική τους παρουσία
στις εγκαταστάσεις των ως άνω φορέων, εφόσον αυτά
δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού
διαγνωστικού ελέγχου και δεν επιδεικνύουν την προ-
βλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 4 δήλωση αποτε-
λέσματος αρνητικού self test ή βεβαίωσης αρνητικού
αποτελέσματος (rapid test ή PCR test).
2. Τα αρμόδια όργανα διεύθυνσης των Δικαστηρίων,
των Εισαγγελιών, των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων απαγορεύουν στα
πρόσωπα του άρθρου 1 την φυσική τους παρουσία στις
εγκαταστάσεις των ως άνω φορέων, εφόσον τα πρόσωπα
αυτά προσκομίζουν βεβαίωση θετικού αποτελέσματος
που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού
ελέγχου.
3. Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα διεύθυνσης
των Δικαστηρίων, των Εισαγγελιών, των Στρατιωτικών Δι-
καστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων υπο-
χρεούνται να ενημερώνουν τα πρόσωπα του άρθρου 1,
με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 6
Ζητήματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 4 η ανώ-
νυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο
«ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου
Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κα-
νονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.)
και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του
ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και δι-
ακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την
Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κα-
νονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119),
Γ.Κ.Π.Δ.). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας
που καταρτίζεται μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ
ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ..
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφά-
λεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο
Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.
2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει

της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που
υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμο-
γής της παρούσας.
3. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται
σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυ-
μο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία
γέννησης, ε) αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
στ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.),
ζ) ημερομηνία διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου η)
αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου, και θ) ημερομηνία
δήλωσης.
4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
μένων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρο-
νική διαχείριση των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των προσώπων του
άρθρου 1 από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και
σύμφωνα με τα άρθρα 46 του ν. 4790/2021 και 27 του
ν. 4792/2021 (Α’ 54).
Άρθρο 7
Διαγνωστικός έλεγχος των δικηγόρων
Οι δικηγόροι που προσέρχονται στα δικαστήρια, στις
εισαγγελίες, στα στρατιωτικά δικαστήρια, στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων δύνανται να υποβάλλονται
σε διαγνωστικούς ελέγχους εφαρμοζομένων αναλογικά
των άρθρων 3, 4 και 6.
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι από 19
έως 25 Απριλίου 2021, τα πρόσωπα του άρθρου 1 και του
άρθρου 7, μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν
το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήμα-
τος από 19 έως και 25 Απριλίου 2021.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Υγείας Δικαιοσύνης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Εσωτερικών Επικρατείας
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ