Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

ΠΔ 26/2021: Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λει- τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας.

ΦΕΚ A 69/2021 

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λει-
τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδι-
κών της Χώρας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υποπερ. αα’, περ. α’, παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35), όπως ισχύουν.
β) Του άρθρου 22 του ν. 4786/2021 (Α’ 43).


γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 19 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Την υπ’ αρ. 7/2021 γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, ο οποίος, για τη διατύπωσή της, έλαβε υπόψιν
του τις αιτιολογημένες προτάσεις των Εισαγγελέων Εφε-
τών που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας,
ως εξής:
α. Την υπ’ αρ. 4062, 4137/2-4-2021 γνώμη του Διευθύ-
νοντος την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
β. Την υπ’ αρ. 765/7-4-2021 (σε ορθή επανάληψη) γνώ-
μη του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.
γ. Την υπ’ αρ. 1563/2-4-2021 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Ανατολικής Κρήτης.
δ. Την υπ’ αρ. 79/1-4-2021 (σε ορθή επανάληψη) γνώμη
του Εισαγγελέα Εφετών Βορείου Αιγαίου.
ε. Τις υπ’ αρ. 382/1-4-2021 γνώμη του Εισαγγελέα Εφε-
τών Δυτικής Μακεδονίας.
στ. Την υπ’ αρ. 697/2-4-2021 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
ζ. Την υπ’ αρ. 1361/2-4-2021 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Δωδεκανήσου.
η. Την υπ’ αρ. 739/1-4-2021 γνώμη της Εισαγγελέως
Εφετών Εύβοιας.
θ. Την υπ’ αρ. 2265/7-4-2021 ορθή επανάληψη της
υπ’ αρ. 2030/1-4-2021 γνώμη της Διευθύνουσας την Ει-
σαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
ι. Την υπ’ αρ. 2209/2-4-2021 (σε ορθή επανάληψη) γνώ-
μη του Εισαγγελέα Εφετών Θράκης.
ια. Την υπ’ αρ. 870/31-3-2021 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Ιωαννίνων.
ιβ. Την υπ’ αρ. 290/1-4-2021 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Καλαμάτας.
ιγ. Την υπ’ αρ. 576/5-4-2021 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Κέρκυρας.
ιδ. Την υπ’ αρ. 1417/31-3-2021 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Κρήτης.
ιε. Την υπ’ αρ. 165/1-4-2021 γνώμη της Διευθύνουσας
την Εισαγγελία Εφετών Λαμίας.
ιστ. Την υπ’ αρ. 261/1-4-2021 γνώμη του Διευθύνοντος
την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.
ιζ. Την υπ’ αρ. 1536/1-4-2021 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Ναυπλίου.
ιη. Την υπ’ αρ. 862/6-4-2021 γνώμη του Εισαγγελέα
Εφετών Πατρών.
ιθ. Την υπ’ αρ. 594/6-4-2021 γνώμη της Διευθύνουσας
την Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς.
3. Τον αριθμό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή
κίνηση των Εισαγγελιών Εφετών και των Εισαγγελιών
Πρωτοδικών της Χώρας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αρ. 57/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από σχετική πρόταση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών και
των Εισαγγελέων Πρωτοδικών οι οποίες συνεστήθησαν
με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4786/2021 (Α΄ 43)
κατανέμονται στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών
της χώρας, ως εξής:
1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός
των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών
κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυ-
τών σε πενήντα έξι (56).
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθ-
μός των οργανικών θέσεων των Eισαγγελέων Πρωτοδι-
κών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθ-
μού αυτών σε πενήντα εννέα (59).

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ