Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

Αντικατάσταση και ορισμός μελών του Διοικητι- κού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 147/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 147/2020 

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 9318
Αντικατάσταση και ορισμός μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανη-
λίκων Χαλκίδας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμ-
βιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών… Σχεδιασμός


και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 62), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες… και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί-
κων» (Α΄ 111), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 και 8 του ν. 4109/2013
«Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητι-
κού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
2. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (Α΄ 35), όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6),
γ) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Δια-
δικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύουν,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύουν,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α΄ 136), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. 84497οικ./20-12-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 707)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Χαλκίδας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 37295/
21-5-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 307), 52514/23-7-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435),
70962/26-10-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 639) και 72233/19-12-2019
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1112) αποφάσεις.
4. Το αριθμ. 20/11-2-2020 έγγραφο της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Χαλκίδας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 84497οικ./20-12-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 707) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστα-
σίας Ανηλίκων Χαλκίδας», όπως τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. 37295/21-5-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 307), 52514/23-7-2018
(Υ.Ο.Δ.Δ. 435), 70962/26-10-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 639) και 72233/
19-12-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1112) αποφάσεις, ως εξής:
Ορίζουμε την Μαρία Σταμέλου του Δημητρίου, Δικη-
γόρο Χαλκίδας, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 483727, ως αναπληρωματι-
κό μέλος, σε αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέ-
λους, Νίκης Ροδίτη του Ταξιάρχη, Δικηγόρου Χαλκίδας,
με Α.Δ.Τ. **, η οποία με την παρούσα απόφαση
ορίζεται ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του τα-
κτικού μέλους, Παναγιώτας Φραντζή του Γεωργίου, με
Α.Δ.Τ. **, λόγω διορισμού αυτής στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (ΦΕΚ 567/τ.Γ΄/2019).
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 84497οικ./20-12-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 707) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ