Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΩΝ Ν.3869/2010 - ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΔΙΚΩΝ Ν.3869/2010 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, με αφορμή το γεγονός ότι λόγω της έλλειψης οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών αλλά και κενών οργανικών θέσεων σε Ειρηνοδικεία με τεράστιο προσδιορισμό αιτήσεων του ν.3869/2010 δημιουργήθηκε stockυποθέσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καταθέτει νομοσχέδιο με τίτλο «Ρύθμιση για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών δικών Ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης Στο ν. 3869/2010 ( Α’ 130 )» κατά το οποίο προστίθεται νέο άρθρο 4ΑΕνδεικτικά, παρατίθενται μερικές από τις παραγράφους που αποτελούν καίριες αλλαγές στην διαδικασία του ν.3869/2010:
 
«1.Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021 εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά κατά τις διατάξεις των παρ. 2 επ. του παρόντος. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχικώς ορισθείσα όσο και η οριζόμενη μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος στην επανάληψη της συζήτησης κατά τα άρθρα 254 κα 309 ΚΠολΔ, εφόσον η αρχική συζήτηση είχε λάβει χώρα πριν τις 15.6.2020. 2. Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα. 
2. Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα.
3. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας η οποία θα διαμορφωθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία…..
6. Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού υποβάλλονται επί ποινή απαραδέκτου στις ακόλουθες προθεσμίες: α) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν μέχρι και 31.12.2014, ως τις 15.11.2020 β) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.01.2015 έως 30.06.2015 ως τις 30.11.2020 γ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.07.2015 έως 31.12.2015 ως τις 15.12.2020 δ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν κατά από 01.01.2016 έως 30.06.2016 ως τις 31.12.2020 ε) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.07.2016 έως 31.12.2016 ως τις 15.01.2021 στ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.01.2017 έως 30.06.2017 ως τις 31.01.2021 ζ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.07.2017 έως 31.12.2017 ως τις 15.02.2021 η) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.01.2018 έως 30.06.2018 ως τις 01.03.2021 0) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 01.07.2018 έως 31.12.2018 ως τις 15.03.2021 ι) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από τις 01.01.2019 και μετά ως τις 31.03.2021 κ) Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες ανεξαρτήτως χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, θα αναβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται ως τις 31.7.2021. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις που θα ματαιωθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα επαναφερθούν με κλήση η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά την 15.6.2021. 
10. Εφόσον η αίτηση επαναπροσδιορισμού δεν έχει κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122-143 ΚΠολΔ μέσα προθεσμία 30 ημερών από την κατάθεση της. λογίζεται μηδέποτε ασκηθείσα. Εφόσον συντρέχει περίπτωση διενέργειας επίδοσης στην αλλοδαπή, ο χρόνος συντέλεσης της ως προς τον επισπεύδοντα την επίδοση καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 Κανονισμού 1393/2007, 136 ΚΠολΔ ή στις Διεθνείς Συμβάσεις.
11. Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών για τις οποίες δεν θα υποβληθεί εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού λογίζονται μηδέποτε ασκηθείσες. Προσωρινές διαταγές οι οποίες χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αιτήσεων ρύθμισης οφειλών για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού καταργούνται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Η γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμούσε η αίτηση χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε πιστωτή που δικαιολογεί έννομο συμφέρον ως προς τη μη υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης επαναπροσδιορισμού.
12. Μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθενται τα αποδεικτικά επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και της αίτησης ρύθμισης οφειλών, τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους και τα πιστοποιητικά για τη διενέργεια των κοινοποιήσεων μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Σε όσα δικαστήρια έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) η κατάθεση μπορεί να ενεργείται ηλεκτρονικά και ο φάκελος δικογραφίας να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.
18. Η υπόθεση λογίζεται συζητηθείσα κατά την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης της προσθήκης, όποτε κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας και διαβιβάζεται αμελλητί στον ειρηνοδίκη που καθορίζεται με πράξη του διευθύνοντος το αρμόδιο ειρηνοδικείο. Εφόσον ο Ειρηνοδίκης κρίνει απολύτως αναγκαία τη διεξαγωγή μαρτυρικών καταθέσεων ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους ορίζει με πράξη που κοινοποιείται στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα, προφορική συζήτηση κατά την οποία εξετάζονται οι μάρτυρες ή οι διάδικοι. Πραγματογνωμοσύνη ή αυτοψία διατάσσονται με πράξη του Ειρηνοδίκη που κοινοποιείται ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Με την ίδια πράξη καθορίζεται ο πραγματογνώμονας που θα διεξάγει την πραγματογνωμοσύνη, το θέμα της, η προθεσμία διεξαγωγής της και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Επιπλέον τάσσεται προθεσμία στα διάδικα μέρη για την κατάθεση εγγράφων παρατηρήσεων επί της πραγματογνωμοσύνης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως εφόσον διαταχθεί αυτοψία. Εφόσον διαταχθεί προφορική συζήτηση κατά τις διατάξεις του παρόντος η προθεσμία κλήτευσης των διαδίκων είναι τουλάχιστον 15 ημέρες και η δικάσιμος ορίζεται επί ποινή απαραδέκτου των αποδεικτικών μέσων στα οποία αφορά σε χρόνο που δεν απέχει πέραν των 60 ημερών από τη δημοσίευση της πράξης με την οποία διατάσσεται η διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας. Κατά την προφορική συζήτηση δεν κατατίθενται νέες προτάσεις. Αν διαταχθούν μαρτυρικές αποδείξεις, πραγματογνωμοσύνη, αυτοψία ή εξέταση διαδίκων οι διάδικοι δικαιούνται να καταθέσουν μέσα σε προθεσμία οκτώ ημερών από την συζήτηση ή την κατάθεση της πραγματογνωμοσύνης ή τη διενέργεια της αυτοψίας σημείωμα στο οποίο σχολιάζονται αποκλειστικά η αποδεικτική διαδικασία.
21. Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός έξι μηνών από τη χρέωση της δικογραφίας στον ειρηνοδίκη από τον διευθύνοντα το ειρηνοδικείο.
26. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 εδ. γ’ του παρόντος, υποθέσεις οι οποίες έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση σε δικασίμους μεταγενέστερες της 15.6.2021 λογίζονται αυτοδικαίως αποσυρθείσες».
Μελετώντας το ως άνω νομοσχέδιο διαπιστώνουμε ότι οι παραπάνω προτάσεις αυτές θέτουν ως ανώτατο όριο επαναπροσδιορισμού των αιτήσεων την 31.12.2021 και περαίωσής τους εντός 6 μηνών, ανεξαρτήτως αριθμού υπηρετούντων Ειρηνοδικών και  αριθμού εκκρεμουσώνυποθέσεων και  ανεξαρτήτως των αναλογιών που πρέπει να τηρηθούν ώστε ο στόχος αυτός να είναι εφικτός από τους υπηρετούντες Ειρηνοδίκες χωρίς να κινδυνεύουν να διωχθούν πειθαρχικά για υπερβάλλουσα εκκρεμότητα και το σπουδαιότερο χωρίς να κινδυνεύει η ποιότητα της απονομής της δικαιοσύνης στο θέμα της προστασίας της κύριας κατοικίας. Ουδεμία αίρεση για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ή αύξηση αυτών τίθεται προκειμένου οι ολοένα και πιο λίγοι εναπομείναντες Ειρηνοδίκες λόγω των συνταξιοδοτήσεων να φέρουν εις πέρας, με δίκαιο και σωστό τρόπο τις εκκρεμούσες προσδιορισθείσες υποθέσεις. Σημειωτέον, ότι η ίδια η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αποδίδει την ποσότητα των εκκρεμουσώνυποθέσεων στην ανεπάρκεια υποδομών και ανθρώπινων πόρων και σε ουδεμία περίπτωση σε υπαιτιότητα των Ειρηνοδικών, η εργατικότητα και οι κοπιώδεις προσπάθειες των οποίων δεν αμφισβητούνται πλέον από κανένα.
Περαιτέρω, τιμωρείται ο οφειλέτης διάδικος που δεν υποβάλλει αίτηση επίσπευσης με διαγραφή της υπόθεσής του,παραβιαζομένης ούτως της  από το άρθρο 20 § 1 του Συντάγματος αξίωσης για παροχήπροσωρινής δικαστικής προστασίαςτουάρθρου 49 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά το οποίο «Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάσθηκαν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ενωσης, έχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο» τωνάρθρων 6 και 13 της ΕΣΔΑ και τηςνομολογίας του ΔΕΕ κατά την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να προβλέπουν τα ένδικα βοηθήματα που είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η πραγματική δικαστική προστασία στους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης. Επιπλέον, οι ασφυκτικές προθεσμίες θα αποτελέσουν αναμφισβήτητα αιτία απώλειας του δικαιώματος υποβολής της αίτησης του ν.3869/2010 από πλείστους οφειλέτες.  
Τέλος, αντιγράφεται με πρωτόλειο τρόπο η νέα τακτική διαδικασία η πρακτική εφαρμογή της οποίας έχει συναντήσει πλείστες δυσκολίες στην αναζήτηση της αλήθειας, σε υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίαςάνευ τροποποιήσεως του ΚΠολΔ και μάλιστα σε ένα τόσο ευαίσθητο και φλέγον για την ελληνική κοινωνία ζήτημα όπως αυτό της προστασίας της κύριας κατοικίας. Πλέον μέλημα του οφειλέτη και του συνηγόρου του δεν είναι η απόδειξη της γενικής και μόνιμης αδυναμίας του ή της έλλειψης δόλου προκειμένου να διασώσει την κύρια κατοικία του, αλλά η το κυνήγι των προθεσμιών της τακτικής-εκουσίας διαδικασίας .
Τίθενται επομένως πλείστα ερωτήματααναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των Ειρηνοδικώνόπως πως με τόσα κενά θα ανταπεξέλθουν οι Ειρηνοδίκες στον εντός ενός έτους προσδιορισμό και περαίωση χιλιάδων υποθέσεων. Αν υποτεθεί ότι τοποθετηθούν οι νέοι 45 περίπου Ειρηνοδίκες που αναμένονται και σίγουρα δεν επαρκούν, αυτοί θα υπηρετήσουν μέχρι το 2021 στις κενές αυτές θέσεις ή θα είναι σπουδαστές στην ΕΣΔΙΗ μήπως η ένταξη στην ΕΣΔΙ αφορά το απώτερο μέλλον; Και αφότου ολοκληρώσουν την φοίτησή τους οι Ειρηνοδίκες στην ΕΣΔΙ θα αλλάξει κάτι στην υπηρεσιακή και μισθολογική τους κατάσταση;  Θα εξομοιωθούν μισθολογικά με τους υπόλοιπους δικαστές του πρώτου βαθμού; Θα συνεχίζουν να φέρουν το βάρος όλου του πρώτου βαθμού; Αν παραμείνουν όλα όπως πριν τότε ποια θα είναι η διαφορά ότι απλώς επιμορφώθηκαν; Και αν βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας τους θα γίνει το ίδιο και με τις συνθήκες εργασίας των ήδη διορισμένων Ειρηνοδικών ή θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση; Μόνο οι συνάδελφοι Ειρηνοδίκες μέλη της ομάδας εργασίας πουπρότειναν τόσο τις προαναφερόμενες προτάσεις σχετικά με τη νέα διαδικασία του ν.3869/2010, όπως οι ίδιοι εξάλλου τις έχουν ήδη αναρτήσει στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης,όσο και την ένταξη των Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ δύνανται να απαντήσουν  τα παραπάνω ερωτήματα καθώς και τα μέλη του ΔΣ της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που τους πρότειναν σε όλες αυτές τις ομάδες εργασίαςώστε να μας πληροφορήσουν για το σχέδιό τους για τους Ειρηνοδίκες το οποίο είναι ακόμα ασαφές και νεφελώδες
Στο παρόν άρθρο αποφεύγεται η αναφορά ονομάτων, ομάδων, πλειοψηφίας ή μειοψηφίας και μηχανισμών που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το σχέδιο, αφενός διότι σκοπός του άρθρου δεν είναι η αναπαραγωγή ενός νέου κύματος προσωπικών αντιπαραθέσεων από τις οποίες τα μέλη της Ενωσης έχουν κορεστεί, αφετέρου ουδέν μέλος του ΔΣ ή ομάδας ή μηχανισμού εξέφρασε την αντίθεσή του διαφοροποιούμενος σε όλο αυτό το εγχείρημα, επομένως δεν έχει κανένα νόημα.Επίσης ουδείς από τους παραπάνω έχει κοινοποιήσει agenda για τους Ειρηνοδίκες, γιατί απλά δεν υπάρχει agenda
Ευελπιστούμε ότι οι προθέσεις είναι οι καλύτερες. Αν όμως κάποιοι φιλοδοξούν να καταστήσουν όμηρους με σφαγιαστικές προθεσμίες τεράστιου όγκου υποθέσεων τα υποζύγια της δικαιοσύνης, τους Ειρηνοδίκες, επιβαρημένους ήδη με την πλειοψηφία του φόρτου εργασίας του πρώτου βαθμού ήτοι με τις υποθέσεις του ν.3869/2010, με την υπόλοιπη εκουσία, τακτικές, ειδικές, μικροδιαφορές ασφαλιστικά, έρευνες και αυτόφωρα, θα γίνονται πλέον αντιληπτοί, από οποιαδήποτε ομάδα, από οποιονδήποτεμηχανισμό και αν προέρχονταιΟι Ειρηνοδίκες επιθυμούν ένα κοινό σχέδιο με την Ενωσηπου θα τους ενδυναμώσει μέσα στην ίδια την Ενωση και δεν θα τους απομακρύνει από αυτήν παρά τις όποιες παθογένειές τηςΗ βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Ειρηνοδικών αποτελεί πλέον καθολικό αίτημα των παραγόντων της δικαιοσύνης για την οποία αποτελεί καταισχύνη η αδικία μέσα στα ίδια της τα σπλάχνα.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ