Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 516/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 516/2020 

1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 8134
Διεκπ. 5556
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώ-
σεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2 και 65 του Συ-


ντάγματος.
2. Tις διατάξεις του άρθρου 11 του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 97 του Κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Β’ - Α’ 51), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
(Α’ 309), όπως προστέθηκε με το άρθρο 225 του ν. 4281/
2014 (Α’ 160), τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94), τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του
ν. 4571/2018 (Α’ 186), τροποποιήθηκε με τους ν. 4587/
2018 (Α΄ 218) και ν. 4606/2019 (Α’ 57) και ισχύει, και την
παρ. 4 περ. γ’ του άρθρου 82 και την παρ. 6 του άρθρου
91 του ν. 4622/2019.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002 (Α’ 146),
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 19 και 33 του ν. 4304/2014
(Α’ 234), τροποποιήθηκε με τους ν. 4472/2017 (Α’ 74), ν. 4483/
2017 (Α’ 107), ν. 4509/2017 (Α’ 201), ν. 4531/2018 (Α’ 62)
και ν. 4604/2019 (Α΄ 50) και ισχύει,
5. Τις υπ’ αρ. 10735/3.8.2015, 3504/14.10.2015,
12949/7923/3.11.2017, 9199/5878/11.07.2018, 227/158/
9.1.2019, 14936/8579/9.9.2019 και 20726/11996/
17.12.2019 αποφάσεις Προέδρου της Βουλής.
6. Την υπ’ αρ. 33/10.2.2020 επιστολή του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία μας γίνεται γνω-
στή η προαγωγή Συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σε θέση Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Την επικείμενη λήξη της θητείας κατά την 13/7/2020,
των δικαστών μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου
3Α του ν. 3213/2003, τακτικού και αναπληρωματικού, του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
8. Την υπ’ αρ. 27989/5-6-2020 επιστολή του Προ-
έδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στον
ορισμό Συμβούλου Ελεγκτικού Συνεδρίου ως τακτικό
μέλος της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003,
με τον αναπληρωτή του και διαβιβάστηκε με την υπ’ αρ.
25260/9-6-2020 επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης.
9. Την υπ’ αρ. οικ. 212/22-6-2020 επιστολή με συν. πρά-
ξη Γ466/22-6-2020 του Προέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας, που αφορά στον ορισμό Συμβούλου της
Επικρατείας ως τακτικό μέλος της Επιτροπής του άρθρου
3Α του ν. 3213/2003, με την αναπληρώτριά της και δια-
βιβάστηκε με την υπ’ αρ. 26513/26-6-2020 επιστολή του
Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώ-
σεων Περιουσιακής κατάστασης ως προς τα μέλη που
αντικαταστάθηκαν:
1. ορίζουμε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, την Σύμβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασιλική Προβίδη του Ιωάννη
με Α.Δ.Τ.: * και αναπληρωτή της τον Σύμβου-
λο Ελεγκτικού Συνεδρίου Γρηγόριο Βαλληνδρά του
Νικο λάου με Α.Δ.Τ.: *, σε αντικατάσταση των
Συμβούλων Ασημίνα Σαντοριναίου του Χριστοφόρου
με Α.Δ.Τ.: * και Δέσποινα Καββαδία-Κωνστα-
ντάρα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: *αντίστοιχα,
2. ορίζουμε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, την Σύμβουλο Επικρα-
τείας Σοφία Βιτάλη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: *
και αναπληρώτριά της την Σύμβουλο Επικρατείας Ρω-
ξάνη Γιαννουλάτου του Γεωργίου-Στυλιανού με Α.Δ.Τ.:
*σε αντικατάσταση των Συμβούλων Επικρα-

τείας Παναγιώτη Τσούκα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.:
* και Αγάπης Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη του
Στυλιανού με Α.Δ.Τ.: *αντίστοιχα, των οποίων
η θητεία λήγει την 13/7/2020.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 14936/8579/9.9.2019
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 712), όπως τροποποιήθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ