Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗ ΕνΔΕ


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα, θα ήθελα να σας ανακοινώσω την κάθοδο μου στην επικείμενες εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της 6ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2020, έπειτα από την τιμητική για μία νέα Ειρηνοδίκη πρόταση που μου έκανε ο Εφέτης κ. Χαράλαμπος Μαυρίδης, ώστε να πλαισιώσω την ομάδα του, που αποτελείται από τους: Γεώργιο Σαπαντζή, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Σωτήριο Μπακαΐμη, Εφέτη Αθηνών, Βασίλειο Κατέρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, Ιωάννη Αρβανίτη, Πρωτοδίκη Θεσσαλονίκης, Ιωάννη Γραμματικό Πρωτοδίκη Σερρών, Δημήτριο Δημητριάδη, Ειρηνοδίκης Σερρών.

Επίσης θα ήθελα να εκθέσω τις απόψεις μου  για την αναβάθμιση του ρόλου του Ειρηνοδίκη στη σύγχρονη δικαστηριακή πραγματικότητα. Ήδη αρκετοί αξιόλογοι και ικανοί συνάδελφοι Ειρηνοδίκες έχουν εκδηλώσει επίσης την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες και ευχή μου είναι να εκλεγούν όσο το δυνατό περισσότεροι (Ειρηνοδίκες) για το καλό του κλάδου.  
              
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1.    Άμεση πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικείων.
2.    Ανακατανομή των θέσεων των Ειρηνοδικών, με  κριτήριο όχι μόνο τον αριθμό των εκδικαζόμενων υποθέσεων κάθε Ειρηνοδικείου αλλά και την βαρύτητα και  ιδιαιτερότητά  τους  (π.χ. υποθέσεις  ναυτικού  δικαίου),  καθώς και τον αριθμό των προανακριτικών δικογραφιών και των δικογραφιών προκαταρκτικής εξέτασης που διεκπεραιώνονται από κάθε Ειρηνοδικείο (περιφερειακά Αττικής, Θεσσαλονίκης και τα  άλλα  Ειρηνοδικεία  της  χώρας). Επιπροσθέτως πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι λοιπές  διεκπεραιούμενες από τα Ειρηνοδικεία εργασίες, όπως είναι οι παραστάσεις σε κατ’ οίκον έρευνες, συνδρομή στους υγειονομικούς υπαλλήλους για απολυμάνσεις οικιών και λοιπών χώρων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δημοσίευση διαθηκών, έκδοση διαταγών πληρωμής, διατάξεις κληρονομητηρίων, διαταγές σωματείων κλπ.
3.    Μισθολογική αναβάθμιση των Ειρηνοδικών, ενόψει της ποιοτικής μεταβολής και ποσοτικής αυξήσεως του δικαιοδοτικού τους έργου, λόγω της αύξησης της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, της μεταφοράς στα  Ειρηνοδικεία  μεγάλου τμήματος υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο, ανάθεσης αποκλειστικά στους Ειρηνοδίκες της εκδίκασης των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 αλλά και της εν γένει ανάθεσης τα τελευταία έτη στα Ειρηνοδικεία μεγάλου μέρους της δικαστηριακής ύλης του πρώτου βαθμού. Συγκεκριμένα θα ήταν δίκαιη, στο βαθμό και σε χρόνο που θα το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, η μισθολογική εξίσωση των Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης με του παρέδρους, των Ειρηνοδικών  Γ΄ τάξης με τους Πρωτοδίκες, των Ειρηνοδικών  Β΄ τάξης με τους Προέδρους Πρωτοδικών, με τη συμπλήρωση 12ετούς συνολικής ευδόκιμης  υπηρεσίας στον κλάδο, των Ειρηνοδικών Α΄ τάξης με τους Εφέτες και με την συμπλήρωση 25 ετών συνολικής υπηρεσίας να χορηγείται στους  Ειρηνοδίκες  Α΄  τάξης, κατόπιν  προηγούμενης κρίσης και απόφασης του ΑΔΣ, το 80% των αποδοχών του Προέδρου Εφετών. Οι παραπάνω μισθολογικές διεκδικήσεις είναι επίκαιρες ενόψει της εξομοίωσης, όσον αφορά τη μισθολογική τους εξέλιξη, των Στρατιωτικών Δικαστών με τους τακτικούς Δικαστές. Άλλωστε και οι Δικαστικοί πληρεξούσιοι  του ΝΣΚ (χωρίς να έχουν την δικαστική ιδιότητα) έχουν εξομοιωθεί εξαρχής μισθολογικά με τους τακτικούς Δικαστές. Συναφώς θα πρέπει να επιδιωχθεί από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων η άμεση καταβολή των οφειλόμενων  χρηματικών  ποσών από ωριμάνσεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ.
4.    Οι αποσπάσεις για  κάλυψη  υπηρεσιακών  αναγκών  θα  πρέπει  να διενεργούνται,  ύστερα  από   προηγούμενη κλήση και ακρόαση από το ΑΔΣ των υποψηφίων για απόσπαση συναδέλφων, ώστε να  τους  παρέχεται η δυνατότητα να γνωστοποιούν, πριν από την λήψη αποφάσεως, τυχόν υφιστάμενους προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους που καθιστούν ανέφικτη  την απόσπασή τους. Έτσι θα  αποφεύγεται  η  ταλαιπωρία των  συναδέλφων  με  υποβολή  προς  το  ΑΔΣ  αιτήσεων  για  ανάκληση  της  απόσπασής  τους.  Επιπροσθέτως πρέπει να θεσπιστούν με σχετική πρόβλεψη στον Οργανισμό των Δικαστηρίων αντικειμενικά κριτήρια για τις αποσπάσεις, όπως η αρχαιότητα, η οικογενειακή κατάσταση και η συνολική εργασία του υπό απόσπαση Ειρηνοδίκη τουλάχιστον κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Εκτός δε από τα έξοδα μετακινήσεως οικοσκευής που δεν υπερβαίνουν σήμερα το ποσό των 1.000 ευρώ, πρέπει να απαιτήσουμε την καταβολή τουλάχιστον του μισθώματος για την κατοικία του Δικαστή, όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή του ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οικονομικά οι αποσπώμενοι συνάδελφοι.
5.    Υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς το ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης των Ειρηνοδικών ήταν το 25ο έτος. Όμως αρκετοί συνάδελφοι, καίτοι δεν υστερούν σε προσόντα από τους επιτυχόντες σε διαγωνισμούς προσλήψεων Παρέδρων Κατεύθυνσης Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, Διοικητικής Δικαιοσύνης καθώς και Εισαγγελικών Παρέδρων, δεν είχαν την δυνατότητα να προετοιμαστούν επαρκώς και να συναγωνιστούν επί ίσοις όροις με τους άλλους συνυποψηφίους τους, την εισαγωγή τους στη Σχολή Δικαστών στις παραπάνω Κατευθύνσεις, λόγω του όγκου και των συνθηκών της εργασίας τους ως Ειρηνοδικών, με συνέπεια την έλλειψη δυνατότητας υπηρεσιακής τους εξέλιξης, εφόσον το επιθυμούσαν. Εξαιτίας του γεγονότος  αυτού δίκαιο είναι οι συμμετέχοντες στους παραπάνω διαγωνισμούς Ειρηνοδίκες, με σχετική πρόβλεψη στον Οργανισμό Δικαστηρίων, να πριμοδοτούνται βαθμολογικά λόγω της δικαιοδοτικής εμπειρίας τους, με κλάσμα μονάδος που θα προστίθεται στο γενικό βαθμό για την επιτυχία τους, όπως συμβαίνει ήδη με τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
6.    Ο επαναπροσδιορισμός των εκκρεμουσών υποθέσεων Ν. 3869/2020 πρέπει να γίνεται εντός ευλόγου μεν αλλά πρωτίστως επαρκούς για τους Ειρηνοδίκες χρόνου, ανάλογα με τον όγκο των σχετικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε κάθε Ειρηνοδικείο, συνεκτιμωμένων των δυνατοτήτων αυτού, σε συνάρτηση με τους πράγματι υπηρετούντες σε αυτό Ειρηνοδίκες, μη συνυπολογιζομένου του αριθμού των συναδέλφων που τελούν σε αναρρωτική άδεια ή έχουν λάβει άδεια τοκετού, λοχείας, ή ανατροφής τέκνου.
7.    Αναμφισβήτητα πρέπει να συνεχιστεί το έργο της εκπόνησης Κανονισμών των Ειρηνοδικείων της Χώρας, κατ’ εξοχήν  για να προσδιοριστεί ο μέγιστος αριθμός δικογραφιών που θα χρεώνεται κάθε Ειρηνοδίκης, προκειμένου, εκτός των άλλων, να αποφευχθεί ο  ελλοχεύων κίνδυνος πειθαρχικών διώξεων των Ειρηνοδικών, εάν δεν υφίσταται η σχετική πρόβλεψη ορίου δικογραφιών  που θα εκδικάζονται από  κάθε Ειρηνοδίκη. Τέλος, αυτονόητη είναι η μέριμνα από τους Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων, ιδία δε των περιφερειακών Ειρηνοδικείων Αττικής, Θεσσαλονίκης και των μεγάλων περιφερειακών όλης της χώρας  για δίκαιη κατανομή των εκδικαζομένων υποθέσεων και των εν γένει υπηρεσιών στους υπηρετούντες Ειρηνοδίκες, ώστε να πραγματώνεται το  καθολικό  αίτημα για «Δικαιοσύνη μέσα στη Δικαιοσύνη».
 Αποφάσισα να συμμετάσχω στις προσεχείς εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με γνώμονα τη βελτίωση της θέσης του Ειρηνοδίκη στον χώρο της Δικαιοσύνης. Η αναβάθμιση του ρόλου μας θα πρέπει να είναι η κοινή συνισταμένη για τα θέματα που μας απασχολούν, όπως βελτίωση συνθηκών εργασίας, συμβολή με προτάσεις των Ειρηνοδικών σε αποφάσεις που  αφορούν  τον Κλάδο, χωρίς προσωπικές επιδιώξεις.
     Πρέπει να σημειώσω ότι τις ως άνω θέσεις τις ασπάζεται και ο συνυποψήφιος συνάδελφος Ειρηνοδίκης κ. Δημήτρης Δημητριάδης.
     Απέχοντας από συγκρουσιακές λογικές οι οποίες δεν με εκφράζουν, συμμετέχω ως υποψήφια στις εκλογές της Ένωσης, με διάθεση να προσφέρω για την αναβάθμιση του ρόλου του Ειρηνοδίκη.
Σας Ευχαριστώ,
Δέσποινα Καραγιάννη, Ειρηνοδίκης Πειραιά.
             Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ