Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Γενικού Διευθυντή ΕΣΔι - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 121/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 121/20203 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 5455
Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Γενικού Διευθυ-
ντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3. Την με αριθμ. 50651/2019 (ΦΕΚ 430/ΥΟΔΔ/5.7.2019)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία ορί-
στηκε ο Παναγιώτης Ευστρατίου του Μιχαήλ ως Γενικός
Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
4. Την από 14.1.2020 αίτηση παραίτησης του Πανα-
γιώτη Ευστρατίου, Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας, από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Αποδεχόμαστε την από 14.1.2020 αίτηση παραίτησης
του Παναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ **),
Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, από τη
θέση του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών και τον απαλλάσσουμε από τα κα-
θήκοντα αυτά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 13 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ