Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

Aντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 84/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 84/2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 850
Aντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων


Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμ-
βιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών… Σχεδιασμός
και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 62), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη
και καταστολή της voμιμoπoίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες… και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί-
κων» (Α΄ 111), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 11 παρ. 7 και 8 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση
και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (Α΄ 35), όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 6),
γ) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Δια-
δικασίας και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» , όπως ισχύουν,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α΄ 136), όπως ισχύουν.
3. Την αριθμ. 27915/30-5-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 352) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας».
4. Το αριθμ. 136/10-1-2020 έγγραφο του Εφετείου
Αθηνών.
5. Το αριθμ. 22216/2019/16-1-2020 έγγραφο της Ει-
σαγγελίας Εφετών Αθηνών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 27915/30-5-2019
(Υ.Ο.Δ.Δ. 352) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Αθήνας», ως εξής:
Ορίζουμε την Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,
Αντιεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με Α.Δ.Τ. **,
ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, σε αντικατάσταση της
Ελισάβετ Βίδρα του Γεωργίου, Αντιεισαγγελέα Εφετών,
με Α.Δ.Τ. **, λόγω παραίτησής της.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 27915/30-5-2019
(Υ.Ο.Δ.Δ. 352) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ