Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020

Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβουλίου Χαρίτων ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 58/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 58/2020 

2 ΥΠΟΥΡΓEIΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 3887
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Συμβου-
λίου Χαρίτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγ-
ματος, β) του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968, όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 81 του


ν. 4139/2013 και του άρθρου 34 του ν. 4640/2019 (ΦΕΚ
190/τ.Α΄/30-11-2019), γ) του άρθρου 10 παρ. 2 της από
7-8-1974 συντακτικής πράξης.
2. Την 7329/2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για
τη συγκρότηση του Συμβουλίου Χαρίτων (ΦΕΚ 39/
τ.ΥΟΔΔ/2019).
3. Τα π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019) και 84/2019
(ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).
4. Την 55080/30-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία
διορίσθηκε στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Πάνος
Αλεξανδρής του Ιωάννη (ΦΕΚ 515/τ.ΥΟΔΔ/5-8-2019).
5. Το υπ’ αριθμ. 15462/9-1-2020 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφε-
τείου Αθηνών.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
κύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
τροποποιούμε:
Την αριθμ. 7329/18-1-2019 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Χαρίτων και
Ορίζουμε:
I. Πρόεδρο του Συμβουλίου Χαρίτων τον Πάνο
Αλεξανδρή του Ιωάννη (ΑΚ 203668) μετακλητό Γενικό
Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
II. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου Χαρίτων την
Ευαγγελία Δαούτη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 901372), Εφέτη
Αθηνών σε αντικατάσταση της Κωνσταντίνας Σπηλιωτο-
πούλου του Γεωργίου, Εφέτη Αθηνών, (ΑΔΤ ΑΕ 355862).
III. την Βασιλική Νικολοπούλου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ
ΑΗ 623159), Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αντικατά-
σταση του Ιωάννη Λαμπράκη του Μιχαήλ, ήδη Προϊστα-
μένου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(ΑΔΤ Χ 180757).
IV. Γραμματέα του Συμβουλίου Χαρίτων ορίζουμε
την Αντωνίνα Κατσίρη του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΒ 232545),
υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης σε αντικατάσταση του Αθανάσιου
Μπακογιώργου του Ζαχαρία, υπαλλήλου της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΤ
ΑΖ 015839), με αναπληρώτρια την Παρασκευή Φλώρου
του Ιωάννη (ΑΔΤ Χ214965), υπάλληλο της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αντικατάσταση
της Ευρυδίκης Σαραντάκου του Παναγιώτη, υπαλλήλου
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
(ΑΔΤ ΑΚ 205814).
Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31-1-2021.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 7329/2019 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ